Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Sovy z Čarovného lesa - Měsíční kaštan - tři dívky z lidského světa zachraňují Čarovný les

Sovy z Čarovného lesa - Měsíční kaštan - tři dívky z lidského světa zachraňují Čarovný les

Sova
Sova

Katka, Eva a Alex jsou tři dob­ré kama­rád­ky. Všichni tři stá­li ved­le sebe. Nebylo na tom nic zvlášt­ní­ho, pro­to­že byd­le­ly na ven­ko­vě ve vel­mi klid­ném měs­tě. Jednoho dne se straš­ně nudi­ly a utek­ly na zahra­du, kte­rá pat­ři­la Katčiným rodi­čům, kde je zau­jal sta­rý kaštan. Jak děv­ča­ta jása­la, nena­padlo je nic lep­ší­ho než si do kašta­nu vlézt. Byl dutý a vydla­ba­ný. Myslely si, že mají před Adamem, kte­rý byl Katčiným bra­t­rem, skvě­lou skrýš, ale ejhle - najed­nou se strom zatřá­sl. Muselo to trvat celou věč­nost. Holky si mys­le­ly, že se s nimi začí­ná točit svět. Když to pře­sta­lo a ony se na sebe podí­va­ly, dou­fa­ly, že to byl jen sen.

112869 350 0 fit

Bohužel se pro ně pro­mě­ni­ly v sovy a také se dosta­ly do Čarovného lesa. Na vině bylo kouz­lo kašta­nu. Když se podí­va­li dolů, uvi­dě­li jezevce jmé­nem Bobby. Ten se jim oka­mži­tě omlu­vil.

 

Neměl v úmys­lu je vydě­sit. Naopak jim dal bez­in­ko­vý čaj, aby uhasi­li žízeň. Dívky si jezevce vel­mi oblí­bi­ly. Překvapilo je však, že je oče­ká­val. On, Kouzelný les, potře­bo­val pomoc sov. Jezevec se divil, odkud se vza­ly. Dívky se bály při­znat, že jsou lid­ské, a tak tro­chu zalha­ly. Ale na tom tolik nezá­le­že­lo - Čarovný les byl v nebez­pe­čí.

Toto je prv­ní díl série, těž­ko říct, kolik jich bude cel­kem. Ale zatím je to jen na okraj. Je to pohád­ka. Pro děti jako stvo­ře­ná - samot­ná zví­řát­ka, téměř žád­ní lidé. Písmo není natla­če­né, já osob­ně nesná­ším, když je to písmo napa­so­va­né na sebe. Příběh je oprav­du moc pěk­ný. Někdo tomu říká fan­ta­sy, já tomu říkám nor­mál­ní pohád­ka. Navíc obál­ka je oprav­du krás­ná, není jí co vytknout - to pros­tě nejde. Takže za mě roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji.

  • Autor: Catherine Coeová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 25. 03. 2021

  • Náhledové foto: Fotka od ComfreakPixabay
  • Fotka kni­hy: Grada Publishing a.s.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Sovy z Čarovného lesa


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,99415 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56777 KB. | 02.07.2022 - 16:26:47