Kritiky.cz > Recenze knih > Soví pošta - Evropou na ptačích křídlech

Soví pošta - Evropou na ptačích křídlech

Foto: DALL·E 2 - OpenAI
Foto: DALL·E 2 - OpenAI
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Až do nedáv­na jsme moh­li ces­to­vat jen prs­tem po mapě a i když se nyní situ­a­ce sta­bi­li­zo­va­la řada z nás z růz­ných důvo­dů zůstá­vá stá­le u této mož­nos­ti. Jaké je to ces­to­vat drá­pem po mapě, pak najed­nou roz­táh­nout kří­d­la a obje­vo­vat svět doo­prav­dy se děti dozví v kni­ze Anny Schlindenbuch Soví poš­ta.

Průvodkyní nej­po­vo­la­něj­ší je ply­šo­vá sovič­ka Ája, kte­rou její malý maji­tel jed­no­ho dne zapo­mněl ve vla­ku spo­lu s ošou­pa­ným atla­sem Evropy, a ona se roz­hod­ne vzít věci pev­ně do svých kří­del. Postupně létá, vede­na atla­sem, po všech evrop­ských stá­tech a malé­mu zapo­mnět­liv­ci ze svých cest posí­lá pohled­ni­ce. Navštíví na své ces­tě deset zemí včet­ně naší, ze kte­ré podá­vá refe­rát o dění v hlav­ním měs­tě.

Každá kapi­to­la je věno­vá­na jed­no­mu ze stá­tů a v pří­bě­hu nám Ája vypra­vu­je, co ji v dané zemi potka­lo. Další míst­ní zají­ma­vost při­dá i na pohled­ni­ci, jejíž text je nedíl­nou sou­čás­tí kaž­dé kapi­to­ly stej­ně jako malý kvíz, kde děti postup­ně budou pro­há­zet blu­diš­těm, hle­dat řím­ské min­ce nebo určo­vat osob­nos­ti se vzta­hem k Británii.

Bonus navíc před­sta­vu­jí dvě posled­ní kapi­to­ly. Jedna z nich posky­tu­je malým čte­ná­řům návod, kterak poslat pohled­ni­ci. Zde si, mys­lím, došlo k leh­ké­mu pod­ce­ně­ní zna­los­tí malých čte­ná­řů, pro­to­že s fyzic­kou pohled­ni­cí se i přes elek­tro­ni­za­ci komu­ni­ka­ce setka­li snad všich­ni a na napsá­ní adre­sy a tex­tu není potře­ba déle hlou­bat. Ovšem novin­kou pro někte­ré může být infor­ma­ce o post­cros­sin­gu. Webová strán­ka se stej­ným názvem sdru­žu­je nad­šen­ce, kte­ří rádi posí­la­jí a dostá­va­jí pohled­ni­ce, i když se navzá­jem vůbec nezna­jí.

Poslední kapi­to­lu pak tvo­ří návod, kterak si doma vyro­bit poš­tov­ní schrán­ku, pokud by si děti chtě­li posí­lat pohled­ni­ce jen na nečis­to bez nut­nos­ti ofran­ko­vá­ní. Pokud máte dětí a mate­ri­á­lu více lze tak zho­to­vit schrán­ku pro kon­co­vé­ho pří­jem­ce i schrán­ku urče­nou pro zasí­lá­ní.

Soví poš­ta při­ná­ší dětem ori­gi­nál­ní pohled na nej­zná­měj­ší evrop­ské země a jejich met­ro­po­le a záro­veň se nespo­ko­jí jen s pasiv­ním čte­ním, ale nutí děti zapo­jit vlast­ní mozek při plně­ní drob­ných úko­lů. A infor­ma­ce o post­cros­sin­gu? Výtečný nápad. Jen více tako­vých.

 

  • Název kni­hy               Soví poš­ta
  • Autor                          Anna Schlindenbuch
  • Ilustrace                      Kateřina Čermák Brabcová
  • Nakladatelství            Mladá fron­ta
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2022
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  93
  • ISBN/EAN                 978-80-204-5630-4

Foto kni­hy: Albatros Media a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04362 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61773 KB. | 04.10.2023 - 05:08:04