Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Soutěžní filmy 47. ročníku MFF Karlovy Vary

Soutěžní filmy 47. ročníku MFF Karlovy Vary

plakat kviff47
plakat kviff47

Od minu­lé­ho týd­ne zná­me výčet cel­kem 51 fil­mů, kte­ré budou na letoš­ním kar­lo­var­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu sou­tě­žit jako vždy ve čtyřech pro­gra­mo­vých sek­cích. Soutěž celo­ve­čer­ních hra­ných fil­mů, doku­men­tár­ních fil­mů, Na východ od Západu a Fórum nezá­vis­lých jsou kaž­do­roč­ní sou­čás­tí pro­gra­mu nej­vět­ší a nej­na­vště­vo­va­něj­ší čes­ké fil­mo­vé pře­hlíd­ky. Vedle sou­těž­ních sním­ků orga­ni­zá­to­ři brzy zve­řej­ní také pro­gram nesou­těž­ních sek­cí Horizonty, Jiný pohled a Deset evrop­ských reži­sé­rů oči­ma Variety.

V sou­těž­ní sek­ci celo­ve­čer­ních hra­ných fil­mů se letos obje­ví i čes­ký zástup­ce. Režisérem sním­ku Polski film je uzná­va­ný čes­ký tvůr­ce Marek Najbrt (Mistři, Protektor), kte­rý podob­ně jako před časem Petr Zelenka obsa­dil do hlav­ních rolí svo­je zave­de­né her­ce, kte­ří si zahra­jí sami sebe. Polski film při­po­mí­ná svým pří­bě­hem zná­mou Smoljakovu-Svěrákovu kome­dii Trhák. Ve sním­ku vyprá­vě­jí­cím o své­ráz­né rea­li­za­ci polsko-českého fil­mo­vé­ho pro­jek­tu se před­sta­ví Jan Budař, Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek, Jana Plodková nebo Marek Daniel.

Zajímavou podí­va­nou sli­bu­je pou­ták k fil­mu Rodriga Areiase Na sla­mě­né ces­tě (Estrada de Palha). Portugalský reži­sér oblé­kl roman­tis­mus ame­ric­ké­ho anar­chis­ty Henryho D. Thoreaua do wes­ter­no­vé­ho kabá­tu a kla­sic­ké­ho pří­bě­hu o pomstě. Představitelka Simin z nej­o­ce­ňo­va­něj­ší­ho fil­mu loň­ské­ho roku Rozchod Nadera a Simin Leila Hatami hra­je hlav­ní roli v dal­ším írán­ském dra­ma­tu Poslední krok (Peleh akhar), s nímž se do Varů vra­cí reži­sér Ali Mosaffa.

Sekce Na východ od Západu nabíd­ne divá­kům čes­ký film Poupata, poda­ře­ný debut Zdeňka Jiráského oce­ně­ný Českým lvem pro nej­lep­ší film za rok 2011. Debutantkou je i slo­ven­ská autor­ka Iveta Grófová, kte­rá bude sou­tě­žit se soci­ál­ním dra­ma­tem Až do měs­ta Aš, obsa­ze­ném pře­de­vším neher­ci. Za pozor­nost sto­jí i dva maďar­ské titu­ly zasa­ze­né do obdo­bí komu­nis­tic­ké­ho reži­mu. Politický thriller Zkouška (A viz­sga) vyprá­ví o udá­los­tech v maďar­ské taj­né poli­cii rok po potla­če­ném pro­ti­ko­mu­nis­tic­kém povstá­ní v roce 1956. Nedávnou minu­lost bilan­cu­je také sní­mek Sáry Cserhalmi Drazí zra­ze­ní přá­te­lé (Drága bes­ú­gott barátaim), kte­rý řeší téma­ta doná­še­ní, uda­vač­ství a odha­lo­vá­ní vlast­ní minu­los­ti v his­to­ric­kých archi­vech.

Karlovarský fes­ti­val si dlou­ho­do­bě drží kva­lit­ní sou­těž doku­men­tů. Film Pavla Abraháma Dva nula o riva­li­tě mezi fot­ba­lo­vý­mi klu­by Sparty a Slavie je vhod­ným fil­mo­vým epi­lo­gem k momen­tál­ní fanouš­kov­ské horeč­ce z fot­ba­lo­vé­ho Eura. Fotbalem budou dýchat ješ­tě dva sou­těž­ní fil­my: špa­něl­ské Malé muž­stvo (L’equip petit) a uru­gua­yský Bella Vista. V sek­ci nebu­de chy­bět ani v kinech již uve­de­ný časosběr­ný doku­ment Heleny Třeštíkové Soukromý vesmír.

Přehled uza­vře­me pozo­ru­hod­ný­mi titu­ly zařa­ze­ný­mi do sek­ce Fórum nezá­vis­lých. Těžkou váhu ame­ric­ké­ho nezá­vis­lé­ho fil­mu bude repre­zen­to­vat Adele Romanski se sním­kem Nech mě, jak’s mě našel (Leave Me Like You Found Me). Z fes­ti­va­lu v Gdyni pak do Varů popu­tu­je sní­mek Tomasze Wasilewského V lož­ni­ci (W sypi­al­ni), kte­rý bude už pátým pol­ským zástup­cem na letoš­ním roč­ní­ku.

47. roč­ník MFF Karlovy Vary začí­ná 29. červ­na a potr­vá do 7. čer­ven­ce. Kompletní pře­hled fil­mů najde­te na ofi­ci­ál­ních strán­kách fes­ti­va­lu www.kviff.com.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,67325 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55812 KB. | 24.05.2022 - 06:38:38