Kritiky.cz > Filmové recenze > Soutěž s Kinomolem od 1. června 2006

Soutěž s Kinomolem od 1. června 2006

Kinomol. cz pro vás při­pra­vil úžas­nou sou­těž, ve kte­ré bude­te kaž­dý den hádat, ze kte­rých zahra­nič­ních fil­mů pochá­ze­jí uve­řej­ně­né posta­vy. Vítěz bude samo­zřej­mě po záslu­ze potr… ehm, odmě­něn!

Pravidla sou­tě­že:

Vybrali jsme pro vás 30 postav ze zahra­nič­ních fil­mů a chce­me po vás, abys­te si namá­ha­li své mozko­vé závi­ty a pře­mýš­le­li, z jakých fil­mů pochá­ze­jí.

Každý den mezi 1. a 30. červ­nem se na naší strán­ce (vpra­vo naho­ře) obje­ví jmé­no nové posta­vy. Za kaž­dou posta­vu bude sta­no­ve­no obo­do­vá­ní pod­le nároč­nos­ti (1 až 3 body).

Pomocí uve­řej­ně­né­ho for­mu­lá­ře nám napiš­te, v jakém fil­mu se posta­va vysky­tu­je. Kromě vaší odpo­vě­di uveď­te pro­sím emai­lo­vou adre­su jako kon­takt­ní údaj. Nebudeme s ní nijak pra­co­vat, ani ji nebu­de­me uve­řej­ňo­vat při vyhla­šo­vá­ní výsled­ků. Pod tím­to emai­lem se budou v naší data­bá­zi pou­ze sčí­tat body za vaše odpo­vě­di.

Odpověď si dob­ře roz­mys­le­te; jestli­že z vaší adre­sy obdr­ží­me více odpo­vě­dí za den, počí­tá­me pou­ze prv­ní odpo­věď. Jaké infor­mač­ní zdro­je pou­ži­je­te, je plně na vás.

Kdo bude mít za měsíc nej­ví­ce správ­ných odpo­vě­dí, vyhrá­vá úžas­né a ori­gi­nál­ní (jak jinak :-)) trič­ko Kinomol.cz a k tomu jed­no DVD dle naše­ho despo­tic­ké­ho výbě­ru . Další (mini­mál­ně) čty­ři nej­lep­ší rov­něž zís­ka­jí trič­ko.

Jakýkoliv dotaz (nejen) k sou­tě­ži rádi odpo­ví­me na redakč­ním emai­lu redak­ce @ kinomol.cz.

Soutěže se nesmí zúčast­nit nikdo z redak­ce Kinomol.cz. Kdo bude odha­len, bude bez milos­ti odsou­zen ke psa­ní jed­né recen­ze týd­ně navíc po dobu jed­no­ho měsí­ce. Navíc musí všech­ny ostat­ní čle­ny redak­ce titu­lo­vat „vel­ký šéfe“ a na požá­dá­ní jim vařit kafe a čis­tit boty.

Howgh!

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Všechno nejhorší12. listopadu 2017 Všechno nejhorší Film o člověku, který se sekl v čase a prožívá jeden a ten samý den pořád a pořád dokola. Trochu otřepané téma, při jehož zmínění mnohým z nás vyvstane vzpomínka na celosvětově známý film […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • RECENZE: Jak vycvičit draka 326. února 2019 RECENZE: Jak vycvičit draka 3    Škyťák a Bezzubka se potřetí (a pravděpodobně naposledy) vracejí, aby nám po dlouhých pěti letech představili další kapitolu tohoto vikingsko-dračího soužití. Předchozí filmy se dají […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com