Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Soutěže > Soutěž o „Koučinkové diáře“ a „Diáře pro radikální změnu“

Soutěž o „Koučinkové diáře“ a „Diáře pro radikální změnu“

soutezdiar
soutezdiar

Ve spo­lu­prá­ci s Mindest Academy vyhla­šu­je­me sou­těž o „KOUČINKOVÉ DIÁŘE“ a o „DIÁŘE PRO RADIKÁLNÍ ZMĚNU“.

Jedná se o diá­ře, kte­ré nejsou nijak dato­vá­ny, tak­že s nimi může­te začít prak­tic­ky kdy­ko­liv během roku.

„KOUČINKOVÝ DIÁŘ“ je určen všem, kte­ří mají vel­kou chuť a hou­žev­na­tou píli na sobě dále pra­co­vat a posu­nout tak svůj život k lep­ší­mu. Prostřednictvím 52 týden­ních lek­cí, cvi­če­ní a úko­lů pro zvý­še­ní výkon­nos­ti, men­tál­ní odol­nos­ti a psy­chic­ké poho­dy pomů­že k osob­nost­ní­mu růstu, a záro­veň podá i pomoc­nou ruku, jak se stát svým vlast­ním kou­čem na ces­tě ke spo­ko­je­něj­ší­mu a plno­hod­not­něj­ší­mu živo­tu.

„DIÁŘ PRO RADIKÁLNÍ ZMĚNU“. S pomo­cí toho­to diá­ře se lehce nau­čí­te změ­nit svo­je stra­vo­va­cí návy­ky, začle­nit do své­ho živo­ta kra­pet pohy­bu a při­jí­mat vše, co vám život při­ne­se tou „pozi­tiv­něj­ší“ niko­liv nega­tiv­ní strán­kou věci. A věř­te, že budete-li se jím oprav­du řídit, obrá­tí se i váš život k lep­ší­mu. Podniknete úspěš­nou radi­kál­ní změ­nu ve svém živo­tě, a svůj život si díky němu nejen pro­dlou­ží­te, ale bude­te se cítit skvě­le a fit, jak už dlou­ho ne.... pro­to­že s jeho pomo­cí, to je napros­tá hrač­ka....

CENY V SOUTĚŽI:

2x KOUČINKOVÝ DIÁŘ. 52 týden­ních lek­cí, cvi­če­ní a úko­lů pro zvý­še­ní výkon­nos­ti, men­tál­ní odol­nos­ti i vaší psy­chic­ké poho­dy.

2x DIÁŘ PRO RADIKÁLNÍ ZMĚNU. 52týdenní pro­gram pro změ­nu život­ní­ho sty­lu a sní­že­ní bio­lo­gic­ké­ho věku.

JAK SOUTĚŽIT?

Vaším sou­těž­ním úko­lem je nám napsat, co si pře­je­te ve svém živo­tě trva­le změ­nit, a co všech­no jste ochot­ni pro tuto změ­nu udě­lat.

Čtyři nej­kre­a­tiv­něj­ší a nej­za­jí­ma­věj­ší odpo­vě­di odmě­ní­me prá­vě jed­ním ze čtyř diá­řů.

Odpovědi zasí­lej­te na email: [email protected] a do před­mě­tu uveď­te název diá­ře, kte­rý bys­te chtě­li pří­pad­ně vyhrát.

Uzávěrka sou­tě­že: 18. úno­ra 2020

Pokud nechce­te čekat na to, zda se na vás usmě­je štěs­tí, najde­te diá­ře pří­mo u Mindset Academy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,47643 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55830 KB. | 23.05.2022 - 17:16:38