Kritiky.cz > Pro ženy > Sex a Vztahy > SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky

SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky

IMG 20191102 103801

Pryč s kon­venč­ním sexem? Už vás to neba­ví?

Potřebujete se dostat skr­ze boles­ti, smut­ky a tuhé slup­ky zkla­má­ní ze sebe, ze živo­ta, z part­ne­ra?

Tak toto jsou asi dvě nej­dů­le­ži­těj­ší oblas­ti, kte­rých se Soulsex dotý­ká. Tak zají­ma­vě, tak jíma­vě, že si při­prav­te kapes­ník. Silně tera­pe­u­tic­ká kni­ha, kte­rá uvol­ní slup­ky, slzy a čiré doje­tí z toho, co bylo, je, bude - a co vnitř­ně cítí­me, že je správ­né. Jen nám to mož­ná ješ­tě nikdo neřekl.

Pro ženy je sex vel­mi důle­ži­tý a na  nich vlast­ně celý sto­jí.
A padá.

„Je vel­mi důle­ži­té, abychom si my ženy uvě­do­mi­ly, jak vel­ký vliv jako hos­ti­tel­ky máme na své vlast­ní sexu­ál­ní pro­ží­vá­ní a na uvol­ně­nost své­ho part­ne­ra. Měly bychom ale vědět i to, že se nám ze začát­ku ne vždy poda­ří uvol­ně­ně dýchat a vyza­řo­vat klid. A ne všem mužům se hned roz­sví­tí jako Davidu Deidovi, kte­rý měl najed­nou pocit, jako by byl vyba­ven rent­ge­nem, kte­rý může číst kaž­dou sebe­men­ší pohnut­ku své part­ner­ky.“

Davida Deidu autor­ka citu­je, pro­to­že on byl tím, kdo celé téma kdy­si prů­kop­nic­ky načnul. Kdo by řekl, že muž se může vědo­mě milo­vat!

Neslýchané, nese­dí­cí do kon­venč­ní­ho výkon­nost­ní­ho sexu, kte­rým jsme byli do té doby všich­ni masí­ro­vá­ni.

A že i muži mají své nedo­maz­le­né pro­blémy z dět­ství, že ženy se čas­to cítí kon­venč­ním sexem zná­sil­ňo­vá­ní - to jsou ty prv­ní vlaš­tov­ky, kte­ré David Deida začal ze svých čte­ná­řů postup­ně vyta­ho­vat.

A pak tu jsou kni­hy, kte­ré jsou jem­něj­ší, více  psa­né pro ženy. Rozhodně bych tuhle od Evy-Marie Zurhorst dopo­ru­či­la.

Shrneme-li to, dá se říci, že si z kni­hy může­me vzít tři oblas­ti:

 • Pochopit prin­cip fun­go­vá­ní sexu­a­li­ty, kdy oprav­du pro­ží­vá­me, ne pře­ží­vá­me a pře­jít ze staré­ho pro­ží­vá­ní sexu k nové­mu
 • Pochopit vzác­nou roli ženy, kte­rá v sexu hra­je hlav­ní roli a na ní vše zále­ží (až pak na muži)
 • Pochopit celou plejá­du sexu­ál­ních trau­mat, kte­rá vzni­ka­jí snad­ně­ji než oko na pun­čo­še – a jak k nim při­stu­po­vat

To vše vyža­du­je trpě­li­vost, spo­lu­prá­ci obou part­ne­rů a mno­ho, mno­ho času.

To vše vyža­du­je také mno­ho slz, ať už boles­ti nebo doje­tí, a to už při čte­ní této kni­hy, nebo pak ve chví­lích, kdy si mno­há trau­ma­ta na svém těle i duši uvě­do­mí­te. V ano­ta­ci kni­hy se sice píše, že nás autor­ka vez­me do pro­ce­su navra­ce­ní živo­ta zpět do těla (ach, jak krás­ně to zní), jem­ně a bez náma­hy, ale s tro­chou rea­lis­tic­ké­ho vní­má­ní se tomu musím smát.

Ano, v teo­rii, v kni­ze, je to jako slad­ká sme­ta­na, nad kte­rou vám budou kapat slzy štěs­tí, boles­ti i doje­tí, pod­le toho, jakých bola­vých, nebo slad­ko­bol­ných i hoř­kých témat se bude ve svých kapi­to­lách autor­ka dotý­kat. Ale je mi jas­né, že opra­vit vztah k part­ne­ro­vi, kte­rý dlou­hé roky tuhnul a střá­dal se v něm vztek, křiv­dy, zlo­ba a hoř­kost – bude veli­ce těž­ké a roz­hod­ně bych to nena­zý­va­la „jem­ným pro­ce­sem“.

Ačkoliv – ano, ale až ve chví­li, kdy to spo­leč­ně zvlád­ne­te.

IMG 20191102 103801
IMG 20191102 103801
IMG 20191102 103827
IMG 20191102 103827

Naučit se svou roli ženy, vcí­tit se do při­ro­ze­nos­ti, ve kte­ré jsme byly stvo­ře­ny, to je náš úkol, milé dámy…

Důležité je také pocho­pe­ní, že sexu­ál­ní pro­ží­vá­ní je pokra­čo­vá­ním zku­še­nos­tí z doby, kdy pro nás byl fyzic­ký dotek emo­ci­o­nál­ní potře­bou a nut­nos­tí – tedy z dět­ství. Naše dět­ská trau­ma­ta na duši se pro­je­ví pak v part­ner­ství. Jak moc jsou sexu­ál­ní nesho­dy zalo­že­ny na tom, že jeden dru­hé­mu nero­zu­mí­me, ale nero­zu­mí­me ani sami sobě.

O AUTORCE:

Eva-Maria Zurhorst je nej­zná­měj­ší němec­ká vzta­ho­vá porad­ky­ně a autor­ka řady best­selle­rů. Svou původ­ní pro­fe­si novi­nář­ky vyko­ná­va­la napří­klad v Jihoafrické repub­li­ce a Egyptě. Později se jako komu­ni­kač­ní porad­ky­ně pře­su­nu­la do sfé­ry eko­no­mi­ky. Po absol­vo­vá­ní doda­teč­né­ho psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ké­ho výcvi­ku dnes se svým mužem Wolframem půso­bí jako vzta­ho­vý kouč a kouč pro roz­voj kari­é­ry. Její kni­hy byly pře­lo­že­ny do 17 jazy­ků.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje!29. srpna 2016 Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje! Miluju knihy, které mohu zařadit od jednoho autora někam. Mezi dvě různé. A Sex jako cesta k Bohu je pro mě postavena bez diskuzí mezi Cestu vášně (kterou jsem považovala za strááášnou […]
 • Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!13. ledna 2017 Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova! Ač na první pohled zní titul, a ještě více podtitul, knihy senzačně, když odhodíte stud a tuhle publikaci si přečtete, zjistíte, že nic jiného by více nevystihovalo skutečnou podstatu […]
 • Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život10. ledna 2017 Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život Kniha je ve zkratce o tom, jak rozvíjet ženskou sexualitu tak, aby z ní měla prospěch nejen žena, ale také muž. Důvod je jednoduchý – protože tak byl člověk jako lidský druh nastaven. Tím […]
 • Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže4. listopadu 2017 Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže Muži v přítomnosti a ve vztahu se silnou a vědomou ženou doslova ožívají. Jenže často o tom vůbec nevědí. Na jednu stranu se tu autorka do morku kostí rozčiluje a rozhořčuje doslova se […]
 • RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit2. prosince 2019 RECENZE: K.O. sexu Jak blaho vymýtit Uštědřit K.O. sexu a vůbec vztahům mezi muži a ženami je asi tak snadné jako rozpoutat světovou válku. Stačí pomalu vařit žábu a přesvědčit tiše lidstvo, že toto je pro jejich dobro – a […]
 • Temnota v něm od Alice Raine17. března 2019 Temnota v něm od Alice Raine Erotický román "Temnota v něm" si vás získá hned po přečtení prvních stránek, a navíc je i  prvním dílem nové "pěkně peprné" erotické série, takže se můžete již brzy těšit na […]
 • RECENZE: Tantrický sex a menopauza: Čas nové tvořivosti6. ledna 2020 RECENZE: Tantrický sex a menopauza: Čas nové tvořivosti Nesnesitelný tlak přílišné zátěže – to je často jediný pocit, který má žena, která vstupuje do období menopauzy. Volání duše o něco, co je tak zoufale daleko, pokud to vůbec žena dokáže ve […]
 • Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů10. května 2017 Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů Albert má ve svém deníku jednu důležitou poznámku: „Do svých třiceti let jsem prožil několik významných vztahů. Jednoho dne jsem se probudil se zjištěním, že se po celou tu dobu opakoval […]
 • Jak se zbavit emočního batohu?30. května 2019 Jak se zbavit emočního batohu? Občas se nám stane, že nás rozhodí bezvýznamné maličkosti. Tak to alespoň vypadá na první pohled. Ale co když to pro nás nejdou jen maličkosti? Co když to je něco, co pro nás znamená […]
 • Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití10. října 2016 Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití Gay Hendricks je autorem mnoha knih s psychologickou tématikou a jeho nejen spisovatelská kariéra je už věru rozkvetlá. A s touto u nás zatím poslední vydanou knihou pustil i u nás do […]