Kritiky.cz > Pro ženy > Sex a Vztahy > SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky

SOULSEX: Kouzlo života i fyzické lásky

IMG 20191102 103801

Pryč s kon­venč­ním sexem? Už vás to neba­ví?

Potřebujete se dostat skr­ze boles­ti, smut­ky a tuhé slup­ky zkla­má­ní ze sebe, ze živo­ta, z part­ne­ra?

Tak toto jsou asi dvě nej­dů­le­ži­těj­ší oblas­ti, kte­rých se Soulsex dotý­ká. Tak zají­ma­vě, tak jíma­vě, že si při­prav­te kapes­ník. Silně tera­pe­u­tic­ká kni­ha, kte­rá uvol­ní slup­ky, slzy a čiré doje­tí z toho, co bylo, je, bude - a co vnitř­ně cítí­me, že je správ­né. Jen nám to mož­ná ješ­tě nikdo neřekl.

Pro ženy je sex vel­mi důle­ži­tý a na  nich vlast­ně celý sto­jí.
A padá.

„Je vel­mi důle­ži­té, abychom si my ženy uvě­do­mi­ly, jak vel­ký vliv jako hos­ti­tel­ky máme na své vlast­ní sexu­ál­ní pro­ží­vá­ní a na uvol­ně­nost své­ho part­ne­ra. Měly bychom ale vědět i to, že se nám ze začát­ku ne vždy poda­ří uvol­ně­ně dýchat a vyza­řo­vat klid. A ne všem mužům se hned roz­sví­tí jako Davidu Deidovi, kte­rý měl najed­nou pocit, jako by byl vyba­ven rent­ge­nem, kte­rý může číst kaž­dou sebe­men­ší pohnut­ku své part­ner­ky.“

Davida Deidu autor­ka citu­je, pro­to­že on byl tím, kdo celé téma kdy­si prů­kop­nic­ky načnul. Kdo by řekl, že muž se může vědo­mě milo­vat!

Neslýchané, nese­dí­cí do kon­venč­ní­ho výkon­nost­ní­ho sexu, kte­rým jsme byli do té doby všich­ni masí­ro­vá­ni.

A že i muži mají své nedo­maz­le­né pro­blémy z dět­ství, že ženy se čas­to cítí kon­venč­ním sexem zná­sil­ňo­vá­ní - to jsou ty prv­ní vlaš­tov­ky, kte­ré David Deida začal ze svých čte­ná­řů postup­ně vyta­ho­vat.

A pak tu jsou kni­hy, kte­ré jsou jem­něj­ší, více  psa­né pro ženy. Rozhodně bych tuhle od Evy-Marie Zurhorst dopo­ru­či­la.

Shrneme-li to, dá se říci, že si z kni­hy může­me vzít tři oblas­ti:

  • Pochopit prin­cip fun­go­vá­ní sexu­a­li­ty, kdy oprav­du pro­ží­vá­me, ne pře­ží­vá­me a pře­jít ze staré­ho pro­ží­vá­ní sexu k nové­mu
  • Pochopit vzác­nou roli ženy, kte­rá v sexu hra­je hlav­ní roli a na ní vše zále­ží (až pak na muži)
  • Pochopit celou plejá­du sexu­ál­ních trau­mat, kte­rá vzni­ka­jí snad­ně­ji než oko na pun­čo­še – a jak k nim při­stu­po­vat

To vše vyža­du­je trpě­li­vost, spo­lu­prá­ci obou part­ne­rů a mno­ho, mno­ho času.

To vše vyža­du­je také mno­ho slz, ať už boles­ti nebo doje­tí, a to už při čte­ní této kni­hy, nebo pak ve chví­lích, kdy si mno­há trau­ma­ta na svém těle i duši uvě­do­mí­te. V ano­ta­ci kni­hy se sice píše, že nás autor­ka vez­me do pro­ce­su navra­ce­ní živo­ta zpět do těla (ach, jak krás­ně to zní), jem­ně a bez náma­hy, ale s tro­chou rea­lis­tic­ké­ho vní­má­ní se tomu musím smát.

Ano, v teo­rii, v kni­ze, je to jako slad­ká sme­ta­na, nad kte­rou vám budou kapat slzy štěs­tí, boles­ti i doje­tí, pod­le toho, jakých bola­vých, nebo slad­ko­bol­ných i hoř­kých témat se bude ve svých kapi­to­lách autor­ka dotý­kat. Ale je mi jas­né, že opra­vit vztah k part­ne­ro­vi, kte­rý dlou­hé roky tuhnul a střá­dal se v něm vztek, křiv­dy, zlo­ba a hoř­kost – bude veli­ce těž­ké a roz­hod­ně bych to nena­zý­va­la „jem­ným pro­ce­sem“.

Ačkoliv – ano, ale až ve chví­li, kdy to spo­leč­ně zvlád­ne­te.

IMG 20191102 103801
IMG 20191102 103801
IMG 20191102 103827
IMG 20191102 103827

Naučit se svou roli ženy, vcí­tit se do při­ro­ze­nos­ti, ve kte­ré jsme byly stvo­ře­ny, to je náš úkol, milé dámy…

Důležité je také pocho­pe­ní, že sexu­ál­ní pro­ží­vá­ní je pokra­čo­vá­ním zku­še­nos­tí z doby, kdy pro nás byl fyzic­ký dotek emo­ci­o­nál­ní potře­bou a nut­nos­tí – tedy z dět­ství. Naše dět­ská trau­ma­ta na duši se pro­je­ví pak v part­ner­ství. Jak moc jsou sexu­ál­ní nesho­dy zalo­že­ny na tom, že jeden dru­hé­mu nero­zu­mí­me, ale nero­zu­mí­me ani sami sobě.

O AUTORCE:

Eva-Maria Zurhorst je nej­zná­měj­ší němec­ká vzta­ho­vá porad­ky­ně a autor­ka řady best­selle­rů. Svou původ­ní pro­fe­si novi­nář­ky vyko­ná­va­la napří­klad v Jihoafrické repub­li­ce a Egyptě. Později se jako komu­ni­kač­ní porad­ky­ně pře­su­nu­la do sfé­ry eko­no­mi­ky. Po absol­vo­vá­ní doda­teč­né­ho psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ké­ho výcvi­ku dnes se svým mužem Wolframem půso­bí jako vzta­ho­vý kouč a kouč pro roz­voj kari­é­ry. Její kni­hy byly pře­lo­že­ny do 17 jazy­ků.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,78016 s | počet dotazů: 210 | paměť: 50159 KB. | 11.04.2021 - 00:46:36