Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Soukromý vesmír Heleny Třeštíkové získal hlavní cenu na mezinárodní dokumentárním festivalu EIDF v Jižní Koreji

Soukromý vesmír Heleny Třeštíkové získal hlavní cenu na mezinárodní dokumentárním festivalu EIDF v Jižní Koreji

soukromyVesmir
soukromyVesmir

Předposlední srp­no­vý týden pro­bě­hl v Soulu devá­tý roč­ník jiho­ko­rej­ské doku­men­tár­ní pře­hlíd­ky, kte­rou pořá­dá tele­viz­ní a roz­hla­so­vá spo­leč­nost EBS. Festival EIDF, EBS International Documentary Festival, zamě­ře­ný na vzdě­lá­vá­ní, se konal pod tema­tic­kou zkrat­kou Play the World. V růz­no­ro­dém výbě­ru doku­men­tů z celé­ho svě­ta uspě­la čes­ká doku­men­ta­rist­ka Helena Třeštíková, kte­rá si za svůj posled­ní celo­ve­čer­ní doku­ment Soukromý vesmír odnes­la rov­nou hlav­ní fes­ti­va­lo­vou cenu Festival Choice Grand Prix, kte­rá je spo­je­na s odmě­nou deset tisíc dola­rů.

Helena Třeštíková zví­tě­zi­la v hlav­ní sek­ci Festival Choice, zvlášt­ní cenu UNICEF zís­kal ame­ric­ký sní­mek Inocente, Cenu divá­ků si odne­sl brit­ský reži­sér Sean McAllister za film The Reluctant Revolutionary. V pro­gra­mu fes­ti­va­lu bylo přes pade­sát doku­men­tů z celé­ho svě­ta včet­ně něko­li­ka jiho­ko­rej­ských doku­men­tár­ních novi­nek. Střední a východ­ní Evropa byla zastou­pe­na dohro­ma­dy čtyř­mi doku­men­ty.

Vítězství na tom­to fes­ti­va­lu potvr­zu­je, že Soukromý vesmír je respek­to­va­ným fil­mem v rám­ci celo­svě­to­vé doku­men­tár­ní tvor­by, v minu­los­ti byl vybrán do sou­tě­že dal­ších fes­ti­va­lů, jako napří­klad ve špa­něl­ské Seville, v ame­ric­kém Denveru a na fes­ti­va­lu v Karlových Varech zís­kal zvlášt­ní uzná­ní poro­ty. Soukromý vesmír bude v září uve­den na fes­ti­va­lu v jiho­tu­rec­kém měs­tě Adana, v lis­to­pa­du pak na respek­to­va­ném fes­ti­va­lu doku­men­tů v kanad­ském Montrealu a příští rok i na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v litev­ském Vilniusu.

Film Soukromý vesmír zachy­cu­je ději­ny čes­ké rodi­ny Kettnerů v prů­bě­hu 37 let a stal se tak zatím nejdel­ším časosběr­ným pro­jek­tem Heleny Třeštíkové, ta v minu­los­ti nato­či­la napří­klad doku­men­tár­ní cyk­lus Manželské etu­dy nebo celo­ve­čer­ní doku­men­ty Marcela, René a Katka. Film Soukromý vesmír vyro­bi­la spo­leč­nost Negativ v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí, RWE a Helenou Třeštíkovou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,59662 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55799 KB. | 24.05.2022 - 08:11:39