Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti)

Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti)

soukromý.deník e1547357015699
soukromý.deník e1547357015699

Toužíte-li po doko­na­lém, a záro­veň kre­a­tiv­ním dení­ku, kam si bude­te moci zapsat nejen svo­je myš­len­ky, ale s pomo­cí něhož si i doko­na­le zor­ga­ni­zu­je­te život, srov­ná­te a utří­bí­te všech­ny své osob­ní zále­ži­tos­ti, urči­tě sáh­ně­te po kni­ze „Soukromí deník, tohle jsem já (osob­ní zále­ži­tos­ti).

Hned, jakmi­le ji bude­te mít v ruce zjis­tí­te, že tahle kníž­ka kla­de hlav­ní důraz na to, že tohle je jen a jen váš deník, a tudíž je jen na vás, jak si ho popí­še­te nebo ozdo­bí­te. Pokud si postup­ně vypl­ní­te všech­ny jeho čás­ti, věř­te, že svůj život pak bude­te mít skvě­le zor­ga­ni­zo­va­ný a pod kon­t­ro­lou.

Navíc je tu i úžas­ný pro­stor na to, kam si může­te zazna­me­nat všech­ny své život­ní cíle a přá­ní, pozi­tiv­ní myš­len­ky, nápa­dy a spous­ta jiné­ho.

Kromě všech nej­růz­něj­ších tabu­lek na vás samo­zřej­mě čeka­jí i lis­ty měsíč­ní­ho kalen­dá­ře, bez nich by to asi nebyl deník jako tako­vý. Zde si může­te udě­lat poznám­ky o věcech, kte­ré musí­te udě­lat (napří­klad setká­ní s přá­te­li) a dokon­če­ní jed­not­li­vých úko­lů aj. Prostě si sem do těch­to rámeč­ků podrob­ně roz­plá­no­vat své plá­ny a cíle jed­not­li­vě na kaž­dý měsíc v roce, a zís­kat si tak doko­na­lý pře­hled o tom, zda jste schop­ni dodr­žo­vat pře­dem sta­no­ve­né ter­mí­ny.

Kontrolní seznam je umís­těn z prak­tic­ké hle­dis­ka až na konec kni­hy. Jedná se o něko­lik prázd­ných strá­nek, jež zce­la urči­tě vyu­ži­je­te pro zapsá­ní život­ních plá­nů. Jsou to jakési pra­cov­ní lis­ty pro vyjá­d­ře­ní sebe sama.

Okraje strá­nek si může­te jak­ko­liv ozdo­bit, ane­bo psát barev­ný­mi tuž­ka­mi, pro­to­že jen tak váš deník krás­ně vynik­ne a bude doko­na­le pes­t­ro­ba­rev­ný. Nemusíte se bát, že by vás nic nena­padlo, neboť tenhle deník mys­lel prak­tic­ky na všech­no, a neza­po­mněl dodat i dosta­teč­nou inspi­ra­ci na to, jaký­mi moti­vy si lze deník při­krášlit a vdech­nout mu pro­střed­nic­tvím drob­ných, ale o to víc pro­pra­co­va­ných malůvek své pra­vé já.

Tohle jsem já

Pomocí strá­nek s nej­růz­něj­ší­mi tabul­ka­mi na vypl­ně­ní si udě­lá­te obrá­zek sami o sobě, zjis­tí­te a kdo ve sku­teč­nos­ti jste, co máte rádi, co od živo­ta oče­ká­vá­te, a co si vlast­ně vůbec doo­prav­dy pře­je­te.

Životní cíle a seznam přá­ní

Osvoboďte svá přá­ní a napiš­te si je do při­pra­ve­ných balón­ků, a když se koneč­ně vypl­ní, tak balo­nek vese­le vybar­vě­te. Anebo si pusť­te do sezna­mu knih, pře­ko­ná­ní stra­chu, do malých dob­ro­druž­stvích apod., neboť mož­nos­tí je zde spous­ta.

Bucket list

Do jed­not­li­vých bucket lis­tů si napiš­te věci, kte­ré bys­te chtě­li někdy v živo­tě udě­lat. A kro­mě toho si zkus­te tře­ba vypl­nit září­cí duhu a mezi její paprsky napsat své nej­lep­ší vlast­nos­ti.

Oblíbenci

Nejrozmanitější sezna­my pro zapsá­ní svých oblí­be­ní tzv. nej­ob­lí­be­něj­ší citá­ty, pís­ně, fil­my, celebri­ty, mís­ta, lidé, jíd­la a pros­tě vše, na co si jen může­te vzpo­me­nout.

Šťastná a zdra­vá

Aneb zjis­tě­te, co se skrý­vá pod jed­not­li­vý­mi názvy. Můžete vyzkou­šet vypl­nit svo­jí „Tabulka štěs­tí“, „Hrst plnou slun­ce“, což zna­me­ná do pře­dem při­pra­ve­ných rámeč­ků zapsat všech­ny své pozi­tiv­ní myš­len­ky, a násled­ně se s nimi kaž­dý den inspi­ro­vat.

Mě osob­ně se líbi­ly dvě kyti­ce pochval, kam do jed­né zapi­su­je­te hez­ké věci, kte­ré se chys­tá­te říci jiným lidem, a do dru­hé nao­pak  zapi­su­je­te ony pěk­né věci, co vám řek­li ostat­ní lidé.

Knížka obsa­hu­je vel­ké množ­ství pla­y­lis­tů k dob­ré nála­dě, rela­xa­ci ener­gie, ale i zná­zor­ně­ní vlast­ních nálad v jed­not­li­vých měsí­cích, nesmí samo­zřej­mě i chy­bět tabul­ka vašich zvy­ků, díky níž uvi­dí­te, jaké čin­nos­ti jste děla­li v prů­bě­hu roku a hlav­ně, jak čas­to.

Soukromý deník je sku­teč­ně skvě­lým pomoc­ní­kem na ces­tě k per­fekt­ní­mu plá­no­vá­ní. Ostatně umě­ní plá­no­vat zna­me­ná mít na pře­hled­ném mís­tě i spous­tu důle­ži­tých věcí a ter­mí­nů, vidět, kam sáh­nout, když je potře­ba něco zjis­tit, vědět ane­bo najít. např. kolo živo­ta, spo­ře­ní, všech­no nej­lep­ší - ter­mí­ny svát­ků a naro­ze­nin, nápa­dy na dár­ky, plně­ní úko­lů, pěti­mi­nu­to­vý úkol­ník apod.)

Tento sty­lo­vý, ale hlav­ně kre­a­tiv­ní deník s drob­ný­mi úko­ly vás pro­ve­de celým rokem plným tvo­ře­ním, hra­ním a pozná­ním sebe sama. Díky němu zjis­tí­te, co sku­teč­ně máte rádi, co vám jde, co by vás moh­lo bavit, jakým smě­rem jde­te, a co bys­te v živo­tě chtě­li dosáh­nout.

Mě osob­ně se ten­to deník moc líbil a uká­zal mi nové mož­nos­ti.

„Inspirujte se, buď­te aktiv­ní a měj­te vše pod kon­t­ro­lou!“

SOUKROMÝ DENÍK, TOHLE JSEM JÁ (OSOBNÍ ZÁLEŽITOSTI)

Ilustrátorka: Cindy Wildeová

Design obál­ky: Angie Allisonová

Vydala Grada Publishing, a.s. v roce 2018

Prví vydá­ní, Praha 2018

Počet stran 128

ISBN: 978-80-247-4870-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61513 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56726 KB. | 29.06.2022 - 09:00:08