Kritiky.cz > Pro domov > Současný design je retro!

Současný design je retro!

img a301271 w1996 t1511352336

Pojem retroje ozna­če­ní pro něco minu­lé­ho a zanik­lé­ho. Je to vlast­ně coko­li, co už tu bylo. Proto retro může­me mít kaž­dý jiné. Ovšem dnes, se pod tím­to pojmem uzá­ko­ni­lo ozna­če­ní v sou­vis­los­ti s obdo­bím 50.-80. let 20. sto­le­tí.
židle u stolu
Jednoduchost a prak­tič­nost
Styl pade­sá­tých let, ozna­čo­va­ný za tak­zva­ný „bru­sel­ský“ vychá­zel z prak­tič­nos­ti a funk­ci­o­na­lis­mu. Byly pro něj typic­ké jed­no­du­ché tva­ry a kom­bi­na­ce dře­va a skla. A šede­sá­tá léta jsou cha­rak­te­ri­zo­vá­na syme­t­rií, pra­vi­del­nou kom­po­zi­cí, linií a barev­ný­mi odstí­ny. S epo­chou inspi­ro­va­nou lety do vesmí­ru, se pojí výraz­né gra­fic­ké vzo­ry a tva­ry.

Kombinujte
Rádi bys­te zaří­di­li svůj domov s leh­kos­tí, hra­vos­tí a nad­sáz­kou? Líbí se vám retro styl, ale záro­veň se obá­vá­te, abys­te se neob­klo­pi­li sta­rým nábyt­kem a pak si nepři­pa­da­li jako v muzeu? Současní desig­né­ři se uve­de­ný­mi sty­ly dnes inspi­ru­jí a nebo­jí se je kom­bi­no­vat. Dělejte to také a nech­te se uná­šet na vlně jed­no­ho z nej­vět­ších tren­dů dneška!

Dolaďte barva­mi
V retro sty­lu se obje­vu­jí ele­gant­ní odstí­ny a kom­bi­na­ce šedi, čer­né a bílé, roz­jas­ně­ní nabí­zí pale­ta barev od čer­ve­né a žlu­té, po mod­rou a zele­nou. Výrazné odstí­ny se obje­vu­jí na tape­tách, čalou­ně­ní i kober­cích. Chcete-li vytvo­řit nad­ča­so­vý inte­ri­ér a nejste si zce­la jis­tí, vol­te základ v neut­rál­ních bar­vách a osvěž­te je výraz­ný­mi odstí­ny na tex­ti­li­ích a byto­vých dopl­ň­cích. Ty může­te jed­no­du­še vymě­ňo­vat a postup­ně vyla­dit.

Egg
Světový design ovliv­ňu­jí skan­di­ná­v­ští desig­né­ři. Jejich spo­leč­ným zna­kem je jed­no­du­chost, mini­ma­lis­mus a inspi­ra­ce v pří­ro­dě. Ikonou je křes­lo Egg od dán­ské­ho archi­tek­ta a desig­né­ra Arne Jakobsena. Toto jedi­neč­né křes­lo v příš­tím roce osla­ví své kula­té 60. naro­ze­ny. Ačkoli bylo původ­ně navr­že­no pro lob­by hote­lu, dodnes je v obli­bě, a to jak u veřej­nos­ti, tak v sou­kro­mých inte­ri­é­rech. Jeho tvar byl uzpů­so­ben tak, aby jeho oblé křiv­ky nabí­ze­li co nej­vět­ší sou­kro­mí.

Tulipo Retro
Retro kobe­rec může být pro­ni­ka­vý, nebo strikt­ně čer­no­bí­lý, s geo­me­t­ric­ký­mi, nebo kru­ho­vý­mi tva­ry. Mezi kober­ci Tulipo Retro si kaž­dý vybe­re v širo­ké šká­le barev a vzo­rů!
prosklený stůl
Adelaide
Jedinečný dán­ský retro moder­ní design, to je i Adelaide. Překrásná pohov­ka, ele­gant­ní ze všech úhlů, posky­tu­jí­cí skvě­lé pohod­lí. Štíhlé linie, kva­lit­ní potah a kom­bi­na­ce se dře­vem jí dodá­va­jí leh­ký a nad­ča­so­vý vzhled. Tato sty­lo­vá pohov­ka osvě­ží i váš inte­ri­ér.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]