Kritiky.cz > Pro domov > Současný design je retro!

Současný design je retro!

img a301271 w1996 t1511352336

Pojem retroje ozna­če­ní pro něco minu­lé­ho a zanik­lé­ho. Je to vlast­ně coko­li, co už tu bylo. Proto retro může­me mít kaž­dý jiné. Ovšem dnes, se pod tím­to pojmem uzá­ko­ni­lo ozna­če­ní v sou­vis­los­ti s obdo­bím 50.-80. let 20. sto­le­tí.
židle u stolu
Jednoduchost a prak­tič­nost
Styl pade­sá­tých let, ozna­čo­va­ný za tak­zva­ný „bru­sel­ský“ vychá­zel z prak­tič­nos­ti a funk­ci­o­na­lis­mu. Byly pro něj typic­ké jed­no­du­ché tva­ry a kom­bi­na­ce dře­va a skla. A šede­sá­tá léta jsou cha­rak­te­ri­zo­vá­na syme­t­rií, pra­vi­del­nou kom­po­zi­cí, linií a barev­ný­mi odstí­ny. S epo­chou inspi­ro­va­nou lety do vesmí­ru, se pojí výraz­né gra­fic­ké vzo­ry a tva­ry.

Kombinujte
Rádi bys­te zaří­di­li svůj domov s leh­kos­tí, hra­vos­tí a nad­sáz­kou? Líbí se vám retro styl, ale záro­veň se obá­vá­te, abys­te se neob­klo­pi­li sta­rým nábyt­kem a pak si nepři­pa­da­li jako v muzeu? Současní desig­né­ři se uve­de­ný­mi sty­ly dnes inspi­ru­jí a nebo­jí se je kom­bi­no­vat. Dělejte to také a nech­te se uná­šet na vlně jed­no­ho z nej­vět­ších tren­dů dneška!

Dolaďte barva­mi
V retro sty­lu se obje­vu­jí ele­gant­ní odstí­ny a kom­bi­na­ce šedi, čer­né a bílé, roz­jas­ně­ní nabí­zí pale­ta barev od čer­ve­né a žlu­té, po mod­rou a zele­nou. Výrazné odstí­ny se obje­vu­jí na tape­tách, čalou­ně­ní i kober­cích. Chcete-li vytvo­řit nad­ča­so­vý inte­ri­ér a nejste si zce­la jis­tí, vol­te základ v neut­rál­ních bar­vách a osvěž­te je výraz­ný­mi odstí­ny na tex­ti­li­ích a byto­vých dopl­ň­cích. Ty může­te jed­no­du­še vymě­ňo­vat a postup­ně vyla­dit.

Egg
Světový design ovliv­ňu­jí skan­di­ná­v­ští desig­né­ři. Jejich spo­leč­ným zna­kem je jed­no­du­chost, mini­ma­lis­mus a inspi­ra­ce v pří­ro­dě. Ikonou je křes­lo Egg od dán­ské­ho archi­tek­ta a desig­né­ra Arne Jakobsena. Toto jedi­neč­né křes­lo v příš­tím roce osla­ví své kula­té 60. naro­ze­ny. Ačkoli bylo původ­ně navr­že­no pro lob­by hote­lu, dodnes je v obli­bě, a to jak u veřej­nos­ti, tak v sou­kro­mých inte­ri­é­rech. Jeho tvar byl uzpů­so­ben tak, aby jeho oblé křiv­ky nabí­ze­li co nej­vět­ší sou­kro­mí.

Tulipo Retro
Retro kobe­rec může být pro­ni­ka­vý, nebo strikt­ně čer­no­bí­lý, s geo­me­t­ric­ký­mi, nebo kru­ho­vý­mi tva­ry. Mezi kober­ci Tulipo Retro si kaž­dý vybe­re v širo­ké šká­le barev a vzo­rů!
prosklený stůl
Adelaide
Jedinečný dán­ský retro moder­ní design, to je i Adelaide. Překrásná pohov­ka, ele­gant­ní ze všech úhlů, posky­tu­jí­cí skvě­lé pohod­lí. Štíhlé linie, kva­lit­ní potah a kom­bi­na­ce se dře­vem jí dodá­va­jí leh­ký a nad­ča­so­vý vzhled. Tato sty­lo­vá pohov­ka osvě­ží i váš inte­ri­ér.

  • Máme rádi geometrii25. dubna 2020 Máme rádi geometrii Geometrické vzory jsou velmi nápadité, a není vůbec třeba se jich pro jejich nápadnost ihned vzdávat. Výborně a zajímavě se vyjímají jak v moderních interiérech, tak v rafinovaně a výrazně […] Posted in Pro domov
  • Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky20. ledna 2020 Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky Kanceláře, úřady, ordinace lékařů, zde všude můžeme vidět různé druhy kartoték. Díky nim máme vždy pořádek ve všech potřebných dokumentech, takže se nám nikdy nemůže stát, že bychom […] Posted in Pro domov
  • Skvělý styl2. ledna 2020 Skvělý styl V poslední době se mezi ženami rozšířila móda nosit místo kabelek jiné praktické věci, a to dámské batohy do města, u nás v naší široké nabídce je mimo jiné také […] Posted in Pro domov
  • Exteriér ve stylu Indonésie14. června 2020 Exteriér ve stylu Indonésie -          Ať už zkrášlujete exteriér před domem nebo na balkóně či terase před bytem volíte různý styl. Indonésie orientální, tajemná a […] Posted in Pro domov
  • Barvy v interiéru nejsou žádná věda, stačí se držet několika základních pravidel4. května 2020 Barvy v interiéru nejsou žádná věda, stačí se držet několika základních pravidel Vybrat tu správnou barvu do interiéru nelze pouze podle toho, jakou máme rádi a jaká je naše oblíbená. Musíme se řídit také tím, do jakého tónu vybavujeme daný pokoj, jaké jsou tu podlahy, […] Posted in Pro domov
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Kouzlo kovových trubek13. dubna 2020 Kouzlo kovových trubek Doplňky a dekorace, které jsou vyrobené z trubek, se skvěle vyjímají v interiéru, který je laděný moderně, nebo industriálně. Preferujete-li tento styl vybavení svého domova, jsou tyto […] Posted in Pro domov
  • Historie architektury30. března 2020 Historie architektury Architektura sama o sobě je pro stavebnictví velmi důležitá. Zabývá se různými detaily, které se týkají jak exteriérových, tak interiérových částí. Bere se jako umělecké dílo a je […] Posted in Pro domov
  • Zkuste komiksovou stěnu v interiéru13. června 2020 Zkuste komiksovou stěnu v interiéru První, kdo představil tento umělecký směr, byl americký umělec jménem Andy Warhola. Ale až díky britské skupině Independent Group se tyto pop art dekory započaly postupně dostávat do […] Posted in Pro domov
  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...