Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Souboj Titánů

Souboj Titánů

Clash of the titans
Komunistická dik­ta­tu­ra nedo­vo­li­la moc fil­mům ze západ­ní pro­duk­ce pří­stup do ČSSR. Občas však cen­zo­ři, nej­spíš náhod­ně osví­ce­ni jakousi nad­při­ro­ze­nou mocí vpus­ti­li do kin a násled­ně tele­vi­zí kul­tov­ní sní­mek Souboj Titánů. Přiznám se, že tuto dobu nepa­ma­tu­ji :-), avšak vidím před sebou den, kdy mi můj děde­ček ten­to film pus­til popr­vé. A od té doby pat­ří Clash mezi mé nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my. Na násle­du­jí­cích řád­cích jej roze­be­ru a zdů­vod­ním, proč pod­le mne pat­ří mezi kul­tov­ní díla svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie.
Snímek je jed­no­znač­ně nej­kva­lit­něj­ším dílem, kte­ré vychá­zí z řec­ké myto­lo­gie.
Film pojed­ná­vá o Perseovi, synu Diovu, kte­rý zachra­ňu­je měs­to Joppa před nestvůr­ným Krakenem. Tuto bes­tii pora­zí pou­ze pohled ješ­tě nebez­peč­něj­ší Medusy, kte­ru tedy musí hlav­ní hrdi­na zni­čit jako prv­ní, neboť ji asi těž­ko při­ve­de v pou­tech a pou­ži­je pro­ti nestvůře živou :D. Ve fil­mu máme jas­ně daný pří­běh, hrdi­ny i padou­chy a roz­hod­ně nehro­zí, že by se v něm někdo nevy­znal.
Herecký ansám­bl je sesta­ven z něko­li­ka hvězd­ných postav, jež dopl­ňu­jí uměl­ci, kte­ří si kro­mě pár fil­mů v ničem pořád­ném neza­hrá­li.
Persea ztvár­nil Harry Hamlin, pro něhož to byla prv­ní vět­ší fil­mo­vá role. Zhostil se jí per­fekt­ně a fanouš­ci fil­mu jej pova­žu­jí za per­fekt­ní­ho hrdi­nu. Po Clashi si však ten­to herec již moc neškr­tl, při­po­meň­me tře­ba dabing Persea ve hře God of War 2.
Největší hrdi­na z fil­mo­vé řec­ké myto­lo­gie
Nejvyššího boha Dia zahrá­la jed­no­znač­ně nej­vět­ší hvězda celé­ho herec­ké­ho týmu, samot­ný Laurence Olivier. Bývalý Hamlet, Dr. Szell či Ezra Liebermann dal vlád­ci bohů jas­nou tvář a skvě­lou auru, kte­rá z něj čiše­la na sto honů.
Myslím, že samot­ný Zeus by Oliviera schvá­lil 🙂
Postava moř­ské bohy­ně Thetidy při­padla na Maggie Smith, kte­rou vět­ši­na fil­mo­vých fanouš­ků zná jako Minervu McConagal z Harryho Pottera. Její napůl klad­ná a napůl zápor­ná role pat­ří ve fil­mu mezi nej­dů­le­ži­těj­ší a pod­le mě je prá­vě tato posta­va i tím nej­lep­ším, co ve fil­mu vidí­me.
Byť neby­la krás­ná, zahrá­la roli bohy­ně per­fekt­ně.
Dalšími her­ci, kte­ří si ve fil­mu střih­li role nesmr­tel­ných bohů byly tře­ba Claire Bloom jako Héra či afro­di­tov­ská Ursula Andress, zná­má to Bondgirl z fil­mu Dr. No (1962).
Během natá­če­ní si Ursula Andress pro­ži­la romá­nek s Perseem Harry Hamlinem.
Z „herec­kých smr­tel­ní­ků“ vyční­vá hlav­ně Burgess Meredith, jenž si zahrál Perseova men­to­ra Amona. Ostatní lidi neby­li zahrá­ni výraz­něj­ší­mi herec­ký­mi hvězda­mi.
Meredith se mimo Clash pro­sla­vil rolí tre­né­ra Mickeyho ve fil­mu Rocky (1976).
Vedle her­ců mají ve fil­mu vel­kou roli i vše­li­ja­ké bes­tie. Trikový expert Ray Harryhausen, kte­rý se podí­lel i na fil­mech Jáson a Argonauti či King Kong, si však neu­vě­do­mil, že fil­mo­vá tri­ka­ři­na už posko­či­la na vyš­ší úro­veň... Nadpřirozené bytos­ti, báj­né stvů­ry a dal­ší posta­vy vytvo­ře­né Harryhausenem a jeho týmem ted půso­bí ve vět­ši­ně pří­pa­dů komic­ky. Filmu to naštěs­tí moc neu­bli­žu­je, spí­še nao­pak, dodá­vá mu tím něja­ký ten pohád­ko­vý punc. Posuďte sami...
Sup roz­hod­ně nedě­sí, malé děti se na film mohou v kli­du podí­vat.
Důležitá posta­va, sova Bubo, hrá­la v pří­bě­hu zásad­ní roli.
Medusa půso­bí stra­ši­del­ně­ji než ostat­ní stvů­ry.
Hudební dopro­vod Clashe je vyni­ka­jí­cí ve všech ohle­dech. Laurence Rosenthal nasa­dí lať­ku již úvod­ní sklad­bou, kte­rou zna­jí mili­ó­ny fanouš­ků po celém svě­tě (a ne vždy si ji spo­jí s tím­to fil­mem). Velmi zají­ma­vá je i sklad­ba, kte­rá dopro­vá­zí Perseův sou­boj s Medusou.
Úvodní sklad­ba bývá čas­to hrá­vá­na i na akcích nej­růz­něj­ší­ho typu.
Souboj Titánů se stal kul­tov­ním fil­mem, uchy­til se zvláš­tě v zemích východ­ní­ho blo­ku. Američtí fanouš­ci jej sice též milu­jí, ale pod­le mě nema­jí k tomu­to dílu tako­vý vztah jako my.
Před šes­ti lety se do kin dostal rema­ke Clashe. V režii Louise Leterriera opět oži­ly posta­vy z ori­gi­nál­ní­ho fil­mu, kte­ré dopl­ni­ly nové cha­rak­te­ry, jako např. Hádes. Dějově byl ten­to sní­mek úpl­ně jiný než sta­rý Souboj, s původ­ní bájí neměl již téměř nic spo­leč­né­ho...
Ani lep­ší tri­ky film neza­chrá­ni­ly.
Herecké obsa­ze­ní měl film luxus­ní. Sam Worthington, hvězda Avatara, si zahrál Persea. Dia ztvár­nil Liam Neeson a Háda Ralph Fiennes. Velmi sluš­ně zde zahrál i teh­dy rela­tiv­ně nezná­mý Mads Mikkelsen, sou­čas­ná evrop­ská hvězda šís­lo 1.
Mads Mikkelsen
V jed­né věci se však ten­to rema­ke vyrov­nal ori­gi­ná­lu - v hud­bě. Vynikající sklad­by indic­ké­ho skla­da­te­le Ramina Djawadiho dosáh­ly ve svě­tě vel­ké­ho věhla­su.
Tato sklad­ba Ramina Djawadiho je doko­na­lost sama.
I když byl nový Clash pro­pa­dá­kem, něja­ké trž­by utr­žil. To ved­lo stu­dio Warner Bros k tomu, že se roz­hod­lo nato­čit pokra­čo­vá­ní. V roce 2012 pro­to vzni­kl film Hněv Titánů, kte­rý zacho­val vět­ši­nu postav z nové­ho Souboje a posta­vil hrdi­ny a bohy do obrov­ské bitvy pro­ti Titánu Kronovi.
Kronos před­sta­vo­val stej­né nebez­pe­čí jako Kraken.
Film před­sta­vil i něko­lik nových postav, napří­klad boha Héfaista, jehož mis­tr­ně a vtip­ně zahrál Bill Nighy, či Área v podá­ní Edgara Ramireze. Andromedu v podá­ní Rosamund Pike zde tvůr­ci před­sta­vi­li jako Xenu no. 2 (zají­ma­vé).
Rosamund Pike nám před­sta­vi­la Andromedu, jak ji nezná­me!
Hudbu už nesklá­dal Ramin Djawadi, ale­brž Javier Navarette. I jemu se poved­lo slo­žit vel­mi kva­lit­ní soun­d­track, ze kte­ré­ho si pár skla­deb zapa­ma­tu­je kaž­dý fanou­šek.
Tím jsme došli na úpl­ný konec dneš­ní­ho člán­ku (kte­rý byl nako­nec tro­šič­ku del­ší :D). Závěrem tady pro­hla­šu­ji, že staré­mu Clashi se nic nikdy nevy­rov­ná. Z oněch tří fil­mů, kte­ré zde pitvám, je rema­ke jas­ně nej­hor­ší, nao­pak Hněv pře­kva­pi­vě obsto­jí jako kla­sic­ký film na vyčiš­tě­ní hla­vy.
To je pro dnešek vše, v brz­ké době čekej­te dal­ší vár­ku kul­tov­ních fil­mů :-).
zdroj obráz­ků: movieguy247.com, ign.com, pinterest.com, fantastique-arts.com, movieactors.com, listal.com, gwangipedia.wikia.com, imgforum.com, collider.com, tumblr.com, themoviebuff.com
zdroj gifů: tumblr.com
zdroj videí: youtube.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Kultovní fil­my

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,20003 s | počet dotazů: 236 | paměť: 54859 KB. | 28.07.2021 - 09:59:49