Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Souboj Titánů -

Souboj Titánů -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 
Film natá­če­jí­cí se něko­lik měsí­ců a na růz­ných mís­tech ve svě­tě je rema­kem původ­ní­ho Souboje Titánů. Je to nová vlna bloc­kbus­te­rů, kte­rá byla od pro­du­cen­tů chyt­rým tahem, neb se jed­ná o poměr­ně dost výdě­leč­ný film. Uvidíte zde spous­tu efek­tů a také Liama Neesona.

Perseus je polobůh, kte­ré­ho nalez­li a vycho­va­li pros­tí rybá­ři. Perseus vyrůs­tá a žije v době cha­o­su, lidé jsou nevě­ří­cí a své dopo­suď uzná­va­né bohy urá­ží a kri­ti­zu­jí. Olymp šílí a sna­ží se nezna­bož­ský a drzý lid potrestat podo­bou tem­né­ho boha Hada, kte­rý na nepo­sluš­ný lid chce povo­lat pohro­mu v podo­bě mon­stra Krakena. Perseus, kte­rý nemá co ztra­tit, se vydá­vá zachrá­nit prin­cez­nu Andromedu, kte­rou une­sl lid, aby ji obě­to­val bohům a zvrá­til tak jejich zlost. Perseus se vydá­vá na těž­kou, všem jis­tě zná­mou misi, kde se musí utkat s ďábel­ský­mi stvo­ře­ní­mi, kte­ré vyvr­hl moc­ný a tem­ný Hádes.

Tento sní­mek, pod vede­ním reži­sé­ra Louise Leterriera, by chtěl vypa­dat ino­va­tiv­ně a nápa­di­tě. Bohužel se mu to v žád­ném pří­pa­dě neda­ří. Po dějo­vé lin­ce je ten­to rema­ke napros­to stej­ný jako sta­rá ori­gi­nál­ní ver­ze, až na pár změn, na kte­ré se v dal­ších řád­cích detail­ně zamě­ří­me. Film by mož­ná někdo řadil do fil­mo­vých bloc­kbus­te­rů s vel­kým roz­poč­tem, půso­bí­cím= dra­ze a vel­ko­le­pě. Toto se opět neda­ří, sní­mek je nato­čen neza­jí­ma­vě a prů­měr­ně. Až na pár dob­rých půso­bí­cích efek­tů je cel­ko­vý film prů­měr­ný a hroz­ně nud­ně prz­ní­cí sta­rý dob­rý Souboj Titánů (1981). Leterrier se poku­sil o něko­lik změn, kte­ré by měly půso­bit cool a drs­ně, ale spí­še odra­zu­jí a ješ­tě více kazí cel­ko­vý dojem z fil­mu. A o jaké změ­ny jde? Jednou z prv­ních změn je, situ­a­ce ohled­ně zná­mé kovo­vé sovy Archieho, kte­rá hlav­ní­ho hrdi­nu doprovází.Mihnese  jen na začát­ku a dále není nějak zvý­raz­ňo­vá­na, nebo řeše­na, pros­tě je úpl­ně vyškrt­nu­ta ze scé­ná­ře. To však vypa­dá jako kdy­by tvůr­ci nemě­li mozek, nebo pení­ze na dodě­lá­ní této roz­to­mi­lé sovič­ky. Další hru­bá chy­ba a vel­ký nedo­sta­tek je barva báj­né­ho koně s kří­d­ly, tedy Pegase, kte­rý pomá­há hlav­ní­mu hrdi­no­vi při jeho ces­tě. Toto je až urá­že­jí­cí, hlav­ně pro fana­tic­ké fanouš­ky ori­gi­nál­ní­ho Souboje Tytánů, neb kaž­dý prů­měr­ný divák musí vědět, že Pegas by měl být bílý a niko­liv čer­ný. Takovýchto změn a úprav je ve fil­mu mno­hem více a všech­ny spí­še film kazí, než aby mu pomá­ha­ly a při­dá­va­ly pomy­sl­né body.

Bohužel při čte­ní mého člán­ku si může­te všim­nout jen mínu­sů a je mi veli­ce líto, ale musím při­zdvih­nout dal­ší z mno­ha mínu­sů a to je konec fil­mu, ve kte­rém divák může vidět obří­ho tak­též ino­va­tiv­ní­ho Krakena, se kte­rým náš hrdi­na sta­teč­ně boju­je a na kte­ré­ho poté tasí uťa­tou hla­vu míst­ní čaro­děj­ni­ce. A proč je toto mínu­sem? Kraken je neo­ri­gi­nál­ně zpra­co­va­ný, pro­to­že podob­né zpra­co­vá­ní a vykres­le­ní toho­to mon­stra jsme moh­li vidět ve dru­hých Pirátech z kari­bi­ku, kte­ré byli nejmé­ně 100x lep­ší než nový Souboj Titánů a v pod­sta­tě se mu ten­to nový „BLOCKBUSTER“ nemů­že rov­nat. Další prvek špat­né­ho kon­ce je rych­lé zahná­ní boha a vlád­ce pod­svě­tí Hádese, o kte­rém se celý film pro­hla­šu­je, jak je sil­ný a moc­ný (hlav­ní hrdi­na po Hadesovi jed­no­du­še hodí meč, kte­rý mu posky­tl jeho otec Zeus). Poslední poznám­ka ke Krakenovi – nový Kraken mi při­pa­dal mno­hem méně zají­ma­věj­ší, než prá­vě sta­rý dob­rý Kraken z původ­ní­ho sním­ku.

Právě toto vše­cho půso­bí tak neo­ri­gi­nál­ně, hlou­pě a nezá­bav­ně, že to z celé­ho fil­mu dělá neu­vě­ři­tel­ně dra­hou sláta­ni­nu s pár dob­rý­mi efek­ty.
 
Obsazení není také nějak výji­meč­né, až na před­sta­vi­te­le boha Dia, kte­ré­ho si ztvár­nil Liam Neeson, kte­rý hra­je výbor­ně. Hlavního hrdi­nu polo­bo­ha Persea prů­měr­ně ztvár­nil posled­ní dobou hod­ně obsa­zo­va­ný mla­dý herec Sam Worthington a dále uvi­dí­te ve fil­mu Ralpha Fiennese jako Hadese a mno­ho dal­ších holly­wo­od­ských her­ců.

Hudbu k fil­mu má na svě­do­mí zná­má fir­ma na Soundtracky Hanse Zimmera. Skladatelem, kte­rý mu s hud­bou pomá­hal se stal Ramin Djawadi.
 

Film je zkla­má­ním, ale není pochyb, že spous­tě fanouš­ků se zalí­bí a pod­le jeho tržeb se dá říci, že měl poměr­ně vel­ký komerč­ní úspěch. Sem tam dob­rý efekt, kte­rých je k vidě­ní na plát­nech tolik, film nezpra­ví.

Naše hod­no­ce­ní: 

4

Podobné člán­ky

Souboj Titánů - Soundtrack

Souboj titá­nů - Trailer

Souboj titá­nů

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
22. March 2011 - 20:44 — Štěpán Stahl


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95795 s | počet dotazů: 254 | paměť: 58117 KB. | 13.08.2022 - 23:06:42