Kritiky.cz > Recenze TV, přehrávačů... > Sony Bravia KDL-40EX720B – dokonalá 3D televize s internetovým přijímačem

Sony Bravia KDL-40EX720B – dokonalá 3D televize s internetovým přijímačem

Na inter­ne­tu nalez­ne­me spous­tu růz­ných 3D tele­vi­zí, kte­ré se tvá­ří, že mají oprav­du mno­ho funk­cí. Možná ano, ale na Sony Bravia KDL-40EX720B má jen málo­kte­rá tele­vi­ze! A to je co říci!

Hlavní před­nost­ní této tele­vi­ze je mož­nost pro­hlí­že­ní inter­ne­tu pří­mo v ní. Pokud tedy máte rádi inter­ne­to­vé tele­vi­ze, nebo čas­to navště­vu­je­te youtube.com, pak bude­te pří­jem­ně pře­kva­pe­ní, pro­to­že tato tele­vi­ze vám oprav­du dovo­lí na inter­ne­tu dělat prv­ní posled­ní. Televizi může­te do inter­ne­tu zapo­jit neje­nom kabe­lem, ale díky tech­no­lo­gii WiFi rea­dy může­te poho­dl­ně při­po­jit tele­vi­zi k vaše­mu WiFi při­jí­ma­či. Což vám ušet­ří cen­né mís­to.

Předností této tele­vi­ze není jen schop­nost při­po­jit se na inter­net, ale také skvě­lé Full HD roz­li­še­ní, ze kte­ré­ho se tají dech. Full HD roz­li­še­ní je samo­zřej­mě na plné úrov­ni, tedy 1920x1080 bodů. O pod­sví­ce­ní hlav­ní­ho pane­lu se sta­rá Edge LED tech­no­lo­gie, kte­rá doká­že pomo­cí pár LED diod osví­tit celý panel tak doko­na­le, že se vám bude zdát, že v pane­lu jich musí být nejmé­ně stov­ka! Také jsou LED dio­dy obsa­že­ny v boč­ních pane­lech a sví­tí tak, aby sou­vi­se­li s kon­tras­tem poza­dí, kte­ré se v růz­ných fil­mech mění. Díky tomu může­te mít z 3D zážit­ku dale­ko lep­ší pocit.

Tato 3D tele­vi­ze je oprav­du úžas­ná a mohu ji všem dopo­ru­čit. Stojí cca 22 499,-Kč, což je na 3D tele­vi­zi hod­ně málo!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,78017 s | počet dotazů: 221 | paměť: 51612 KB. | 17.05.2021 - 04:48:10
X