Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > Sony Bravia KDL-37EX720B – 37“ 3D televize, která vyráží dech!

Sony Bravia KDL-37EX720B – 37“ 3D televize, která vyráží dech!

Málo lidí nevě­ří moder­ním tech­no­lo­giím. Je to asi pro­to, že si mys­lí, že tyto nové tech­no­lo­gie ješ­tě nejsou dosta­teč­ně zaběh­nu­té a nejsou u nich vypi­lo­va­né všech­ny mou­chy. Tuto fámu Sony Bravia KDL-37EX720B leh­ko vyvra­cí a nabí­zí poten­ci­o­nál­ní­mu kup­ci tako­vé množ­ství mož­nos­tí, že se již od tele­vi­ze nikdy nehne!

Sony Bravia KDL-37EX720B vám pre­zen­tu­je obraz jak jinak, než ve Full HD roz­li­še­ní. To všech­no je umoc­ně­no 37“ úhlo­příč­kou a jedi­neč­nou tech­no­lo­gií 3D. Díky tomu je záži­tek z fil­mů tak věro­hod­ný a tak umoc­ně­ný, že se jen těž­ko bude­te pře­mlou­vat, abys­te tu tele­vi­zi již koneč­ně vypnu­li.

Když jsem psal o Full HD, tak jsem samo­zřej­mě mys­lel kon­trast­ní roz­li­še­ní 1920x1080 bodů. Díky nové obra­zo­vé tech­no­lo­gii X-Reality se může­te oprav­du těšit na str­hu­jí­cí detai­ly, při kte­rých i oby­čej­ný let mou­chy může­te pocí­tit a koneč­ně si ho všim­nout. To vše povy­šu­je fil­my do úpl­ně nových rovin, kte­ré jsou roz­hod­ně lep­ší, než ty pře­de­šlé. Samozřejmostí jsou kla­sic­ké por­ty, včet­ně USB a inte­gro­va­né­ho při­jí­ma­če digi­tál­ní­ho sig­ná­lu.

Sečteno pod­tr­že­no Sony Bravia KDL-37EX720B je jedi­neč­ná 3D tele­vi­ze, kte­rá by nemě­la chy­bět v obý­va­cím poko­ji kaž­dé­ho milov­ní­ka fil­mů, či seri­á­lů. Na trhu se pohy­bu­je za cenu 20 300,-Kč a nej­lev­ně­ji ji může­te kou­pit ZDE! Udělejte si radost pod stro­me­ček, a pokud nemá­te dosta­teč­né pro­střed­ky, pak si může­te vzít jed­no­du­še Sony Bravia KDL-37EX720B 3D na splát­ky s nulo­vým navý­še­ním!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73404 s | počet dotazů: 245 | paměť: 53204 KB. | 28.09.2021 - 04:15:30