Sonic & SEGA All-Stars Racing

DSC02594 150x150 1

V rych­los­ti úvo­dem napí­ši, že ten­to titul se tvůr­cům vel­mi pove­dl. Je to vel­mi zábav­ná závod­ní hra, u kte­ré se nudit roz­hod­ně nebu­de­te, ať už sami nebo s kama­rá­dy. Hra zaujme svo­jí jed­no­du­chos­tí a vel­mi pro­fe­si­o­nál­ním pro­ve­de­ním za rozum­nou cenu. Hra je vel­mi per­fekt­ně gra­fic­ky zpra­co­va­ná. Grafika je sla­dě­ná do hod­ně barev, občas se najde i smě­si­ce barev, kte­rá na del­ší kou­ká­ní není. Hudební dopro­vod je vel­mi povzbu­zu­jí­cí, najdou se tam i nové popu­lár­ní hity, což vel­mi oce­ňu­ji, tím titul pod­le mě i zís­ká­vá na ceně. Hra je roz­hod­ně nadchne jak malé, tak vel­ké hrá­če, pokud zrov­na nehle­dá­te něco jako Forza 3, hra je spí­še na oddech, ale také si neod­po­či­ne­te a musí­te také sou­tě­žit v jed­not­li­vých závo­dech. Postavičky jsou ztvár­ně­ny vel­mi pěk­ně dle ori­gi­ná­lů, tak je zná­me. V reži­mu mul­tipla­ye­ru můžou hrát až 4 hrá­či, za ten­to režim jed­no­znač­ně palec naho­ru.

Hra nabí­zí výběr z něko­li­ka cca 20 ani­mo­va­ných postav, dále postup­ným vítěz­stvím si za body může­te ode­mknout dal­ší tyto posta­vy, tak­že je roz­hod­ně z čeho vybí­rat. Každá tato posta­va už má bohu­žel pře­de­fi­no­va­né své vozít­ko, tak­že to už bohu­žel změ­nit nejde, ale mys­lím, že hře na krá­se to neu­bra­lo. Postavy mají i svůj cha­rak­ter tzn. že během hry může­te pou­ží­vat růz­né fin­ty na zne­škod­ně­ní dal­ších závod­ní­ků. Na výběr máte dále nespo­čet tra­tí, kte­ré jsou oprav­du zají­ma­vé a někdy oprav­du zábav­ně pro­ve­de­né, ovšem najdou se i tra­tě, kte­ré jsou dost slo­ži­té, ale postup času je zvlád­ne­te. Tratě musí­te samo­zřej­mě postup­ným hra­ním ode­my­kat. Hra má i režim mul­tipla­ye­ru, kde také najde­te mno­ho dal­ších her pro hra­ní s přá­te­li nebo live, kte­ré jen tak neo­mr­zí. Hra také nabí­zí něko­lik desí­tek misí, kte­ré musí­te postup­ně plnit a za spl­ně­ní, jste opět obmě­ňo­vá­ni.

Samotná hra je per­fekt­ní a jed­no­du­chá na ovlá­dá­ní. Hra se ode­hrá­vá dle tra­ti v růz­ném pro­stře­dí, např. trať ve sty­lu kasi­na, tra­tě z rus­ké rule­ty nebo karet, oprav­du pove­de­né, nebo také v tma­vém stra­ši­del­ném pro­stře­dí ve sty­lu fil­mu The House of the Dead, ale dávej­te si pozor, do tra­tě se Vám mohou při­plést i něja­cí ti zom­bí­ciJ. Během hra­ní se musí­te sou­stře­dit na přes­nost pro­je­tí tra­tě, ale také zne­škod­ňo­vat své pro­tiv­ní­ky, k tomu Vám slou­ží růz­né před­mě­ty na tra­ti, kte­ré si musí­te ces­tou sbí­rat. To samé pla­tí i nao­pak , ostat­ní se Vás sna­ží zne­škod­nit růz­ný­mi způ­so­by. Dále Vám do tra­tě může kdy­ko­liv vběh­nout člo­věk nebo může­te nara­zit na růz­né pře­káž­ky, tak­že musí­te být oprav­du stá­le ve stře­hu a to dělá hru o to záběv­něj­ší. Body dostá­vá­te za zni­če­ní spo­lu­jezd­ců a nej­vět­ší úspěch v závo­dě máte, když smy­ku­je­te, čím del­ší smyk tím lep­ší body, někdy se V8m z té rych­los­ti i zamo­tá hla­va.

Pro mě hra skli­di­la veli­ký úspěch i přes něja­ké ty malé nedo­stat­ky. Pokud se chce­te oprav­du při závod­ní hře zaba­vit nejen sami nebo s dět­mi, tak tato hra je pro Vás jako uší­tá. Stojí za to si hru poří­dit a odpo­či­nout si u ní. Pokud vlast­ní­te xbox live účet, nalez­ne­te hru na mar­ket­pla­ce za dost sluš­nou cenu opro­ti kra­bi­co­vé ver­zi.
DSC02594
DSC02595
DSC02596
DSC02597
DSC02598
DSC02601
DSC02604
DSC02605
DSC02606
DSC02607
DSC02608

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 90%
Výrobce: SEGA
Žánr: závod­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1-4, onli­ne mul­tipla­yer 2-8
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Datum vydá­ní: 28.2.2010
Doporučený věk: od 7let

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,21846 s | počet dotazů: 217 | paměť: 46670 KB. | 17.01.2021 - 10:34:09