Someday You’ll Return - Další česká kvalitní hra - příběhový psychologický horror uprostřed českomoravských lesů.

vlcsnap 2020 05 08 19h48m15s185

Podpořte čes­ké tvůr­ce kou­pí dal­ší čes­ké uni­kát­ní hry. Dva tvůr­ci si dali před pěti lety za úkol vytvo­řit hru, kte­rá bude uni­kát­ní a bude spl­ňo­vat kri­té­ria, kte­ré by zau­ja­li vel­kou část fanouš­ků.

A poved­lo se jim to, čes­ká hra Someday You’ll Return spl­ňu­je kri­té­ria, kte­ré si tvůr­ci nasta­vi­li. Je uni­kát­ní, na gra­fic­ké úrov­ní a hrá­či si od ní při­ne­sou dost vel­ký záži­tek.

A co o tom říka­jí tvůr­ci?

vlcsnap 2020 05 08 19h48m15s185

Co udě­lá­te, když se vaše dce­ra nevrá­tí domů ale vy máte při­tom mož­nost vysto­po­vat, kde je?

Není to popr­vé, co utek­la. Tentokrát ale pod­vě­do­mě cítí­te, že je něco jinak. Už je to dáv­no, co jste pří­sa­ha­li, že sem už se nikdy nevrá­tí­te ... a teď? Zavlekla vás pří­mo na mís­to, kte­ré­mu jste se po léta vyhý­ba­li. Hluboko v česko-moravských lesích jsou tajem­ství, kte­rá měla zůstat navždy skry­ta.

Váš důvtip a život­ní zku­še­nos­ti vám pomo­hou pro­ti zvlášt­ním silám, kte­ré vám roz­hod­ně nejsou naklo­ně­ny. S někte­rý­mi děsy totiž neu­mí­te bojo­vat. A někte­ré z nich pat­ří pří­mo vám.

Hrajete za Daniela, otce Stely, kte­rý zou­fa­le hle­dá svou dce­ru upro­střed nád­her­né pří­ro­dy, kte­rá se v mži­ku doká­že pro­mě­nit v napros­té peklo. Na své ces­tě potká­te růz­né posta­vy, kte­ré vám pomo­hou pocho­pit, proč Stela pořád utí­ká z domu.

Someday You‘ll Return se zabý­vá růz­ný­mi osob­ní­mi kon­cep­ty jako jsou otcov­ství, strach, lži nebo odmí­tá­ní při­jmout svou vlast­ní minu­lost. I když se ve hře setká­te s hrů­zostraš­ný­mi prv­ky, to, co je na hře nejdě­si­věj­ší nejsou vždy pří­še­ry.

A co o tom říkám já?

Je to kva­lit­ní hra, na kte­ré není vidět, že jej nedě­la­lo vel­ké stu­dio. Prostředí je vel­mi dob­ré, úko­ly v pří­bě­hu jsou dost zají­ma­vé, a hlav­ně už od začát­ku mne to bavi­lo. Na sli­bo­va­ných 15 – 20 hodin se s dokon­če­ním hry urči­tě dosta­nu, ale pou­ze v pří­pa­dě, pokud bych si chtěl hru ode­hrát a ne vychut­nat.

Prostředí hry je umís­tě­no do tajem­né­ho lesí­ka, kde hlav­ní posta­va, tedy otec Stely, potká­vá hod­ně tajem­ných věcí. Nejen z reál­né­ho svě­ta, ale i z nere­ál­né­ho, spí­še sno­vé­ho (vel­mi tem­né­ho a stra­ši­del­né­ho snu). Postupně odha­lu­je vodít­ka k cíli pří­bě­hu a ces­tou řeší rébu­sy, kte­ré mu umož­ní ces­tu.

Hra je udě­la­ná na stej­ném her­ní engi­ne jako Kingdom Come: Deliverance. V porov­ná­ní s hrou v oko­lí Sázavy je Someday You’ll Return mini­hra, kde je engi­ne vyu­žit lépe. V malém pro­sto­ru má své uplat­ně­ní a člo­věk se v tem­ném lese lépe ztra­tí.

Určitě to není na hra­ní pro milu­jí­cí otce, kte­ří hle­da­jí v noci své dcer­ky, pro­to­že pro noč­ní hra­ní je hra vel­mi tem­ný záži­tek. Je prav­da, že může­te občas pře­mýš­let a odpo­či­nout si, ale hle­dá­ní postu­pu k cíli je vel­mi inten­ziv­ní.

vlcsnap 2020 05 08 19h48m35s664

A to nesmí­me zapo­me­nout na to, že je to čes­ká hra, kte­rá má čes­ké titul­ky, čes­kou gra­fi­ku a hlav­ně čes­ké pro­stře­dí, kte­ré v čes­kém lese samo­zřej­mě už zná­me. Od turis­tic­kých smě­ro­vek, po přes­nou podo­bu mapy, jaká se obvykle vysky­tu­je na reál­ných les­ních cestách.

Autoři také mají dob­rý smy­sl pro humor a zna­jí i feno­mé­ny, jako je sem tam něja­ký sci-fi film. Samozřejmostí jsou pro­to odka­zy na růz­né fil­my (jako i tře­ba na Star Wars 🙂 )

Závěrem lze říct, že v Česku vzni­ka­jí zají­ma­vé hry, kte­ré oprav­du sto­jí za hra­ní. Česká hra s ang­lic­kým názvem Someday You’ll Return pat­ří mezi vel­mi pove­de­né, kte­ré by si mohl zahrát i cizin­ci. Tvůrci nepo­tře­bu­ji vel­ký roz­po­čet a to, že je hra tvo­ře­na pou­ze dvě­ma lid­mi, tak vznik­la na pomě­ry tvor­by feno­me­nál­ní hra.

vlcsnap 2020 05 08 19h49m17s761


Foto: Jiří Borový - Kritiky.cz - CC BY-SA 4.0

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Someday You’ll Return
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star


Someday You’ll Return - Další česká kvalitní hra - příběhový psychologický horror uprostřed českomoravských lesů.
Hodnocení: 3.6 - ‎7 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Bomberman Battlefest22. dubna 2015 Bomberman Battlefest Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 8.12.2010 Vydavatel: Hudson Entertainment Výrobce: Pi Studios Žánr: Akční a dobrodružné Počet hráčů: 1-4, online 2-8 Lokalizace: […]
  • 20. července 2015 Men In Black: Alien Crisis Vlastní hodnocení:  45% Datum vydání: 25. 05. 2012 Výrobce: Activision Žánr: akční Počet hráčů: konzole 1, co-op Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Hra Men in Black […]
  • DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 212. května 2015 DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 2 Tak pro malých DLC balíčcích přišel druhý velký balík, který do simulace velkých kamiónů přináší severské země. První velký balíček bylo přidání části mapy Východní Evropy, kam přinesl […]
  • 8. července 2015 The Testament of Sherlock Holmes Vlastní hodnocení: 95% Datum vydání: 20.10.2012 Výrobce: Focus Home Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole 1 Lokalizace: angličtina, české titulky Doporučený věk: 16+ Kdo by […]
  • Battlefield: Hardline26. října 2015 Battlefield: Hardline Hodnocení: 60% Žánr: akční Jazyk: anglicky (pro xbox 360 s českými titulky) Multiplayer: singlaplayer, multiplayer Výrobce: EA Datum vydání: 17. 3. 2015   Hra […]
  • NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze1. srpna 2015 NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze Tak se mi podařilo stáhnout betu NHL 06. Pro moji Xbox One konzoli. Mám na to týden, abych všechno, co je povoleno, vyzkoušel. Jediné, co mi beta povolí je online hraní ve více hráčích […]
  • RESCUE 2: Everyday Heroes23. března 2016 RESCUE 2: Everyday Heroes Někdo má rád střílečky, někdo jezdí kamionem a někteří zase mají rádi simulace. Od simulace reálného života (Sims) se dostáváme k simulaci záchranného systému. Ve hře RESCUE 2: Everyday […]
  • n200907271203 Rh 33. srpna 2009 Robin Hood: Legenda Sherwoodu Středověk nemuselo být špatné místo k životu. Hodně ovšem záleželo na tom, ke které vrstvě patříte. Obyčejní poddaní měli často život pod psa. Když nebyla válka, byl mor, když ne mor, […]
  • Sniper Elite7. února 2020 Sniper Elite Hra sice nezaujme nějak dobrou grafikou, ale za to dobrou příběhovou kampaní. Na začátku hry se objevíte Berlíně. V domě, který leží v troskách a plamenech. Všude okolo vás je střelba a […]
  • Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1)27. ledna 2015 Harry Potter a Relikvie Smrti část 1 s podporou pro Kinect (Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1) Vlastní hodnocení : 80% Žánr: akční adventura Výrobce: EAGAMES Věk: od 12let Lokalizace: angličtina Datum vydání: 16.11.2010 Počet hráčů: konzole: 1, kinect: 1, co-op 2 Hned […]
Další naše články...