Kritiky.cz > Recenze her > Someday You’ll Return - Další česká kvalitní hra - příběhový psychologický horror uprostřed českomoravských lesů.

Someday You’ll Return - Další česká kvalitní hra - příběhový psychologický horror uprostřed českomoravských lesů.

vlcsnap 2020 05 08 19h48m15s185

Podpořte čes­ké tvůr­ce kou­pí dal­ší čes­ké uni­kát­ní hry. Dva tvůr­ci si dali před pěti lety za úkol vytvo­řit hru, kte­rá bude uni­kát­ní a bude spl­ňo­vat kri­té­ria, kte­ré by zau­ja­li vel­kou část fanouš­ků.

A poved­lo se jim to, čes­ká hra Someday You’ll Return spl­ňu­je kri­té­ria, kte­ré si tvůr­ci nasta­vi­li. Je uni­kát­ní, na gra­fic­ké úrov­ní a hrá­či si od ní při­ne­sou dost vel­ký záži­tek.

A co o tom říka­jí tvůr­ci?

vlcsnap 2020 05 08 19h48m15s185

Co udě­lá­te, když se vaše dce­ra nevrá­tí domů ale vy máte při­tom mož­nost vysto­po­vat, kde je?

Není to popr­vé, co utek­la. Tentokrát ale pod­vě­do­mě cítí­te, že je něco jinak. Už je to dáv­no, co jste pří­sa­ha­li, že sem už se nikdy nevrá­tí­te ... a teď? Zavlekla vás pří­mo na mís­to, kte­ré­mu jste se po léta vyhý­ba­li. Hluboko v česko-moravských lesích jsou tajem­ství, kte­rá měla zůstat navždy skry­ta.

Váš důvtip a život­ní zku­še­nos­ti vám pomo­hou pro­ti zvlášt­ním silám, kte­ré vám roz­hod­ně nejsou naklo­ně­ny. S někte­rý­mi děsy totiž neu­mí­te bojo­vat. A někte­ré z nich pat­ří pří­mo vám.

Hrajete za Daniela, otce Stely, kte­rý zou­fa­le hle­dá svou dce­ru upro­střed nád­her­né pří­ro­dy, kte­rá se v mži­ku doká­že pro­mě­nit v napros­té peklo. Na své ces­tě potká­te růz­né posta­vy, kte­ré vám pomo­hou pocho­pit, proč Stela pořád utí­ká z domu.

Someday You‘ll Return se zabý­vá růz­ný­mi osob­ní­mi kon­cep­ty jako jsou otcov­ství, strach, lži nebo odmí­tá­ní při­jmout svou vlast­ní minu­lost. I když se ve hře setká­te s hrů­zostraš­ný­mi prv­ky, to, co je na hře nejdě­si­věj­ší nejsou vždy pří­še­ry.

A co o tom říkám já?

Je to kva­lit­ní hra, na kte­ré není vidět, že jej nedě­la­lo vel­ké stu­dio. Prostředí je vel­mi dob­ré, úko­ly v pří­bě­hu jsou dost zají­ma­vé, a hlav­ně už od začát­ku mne to bavi­lo. Na sli­bo­va­ných 15 – 20 hodin se s dokon­če­ním hry urči­tě dosta­nu, ale pou­ze v pří­pa­dě, pokud bych si chtěl hru ode­hrát a ne vychut­nat.

Prostředí hry je umís­tě­no do tajem­né­ho lesí­ka, kde hlav­ní posta­va, tedy otec Stely, potká­vá hod­ně tajem­ných věcí. Nejen z reál­né­ho svě­ta, ale i z nere­ál­né­ho, spí­še sno­vé­ho (vel­mi tem­né­ho a stra­ši­del­né­ho snu). Postupně odha­lu­je vodít­ka k cíli pří­bě­hu a ces­tou řeší rébu­sy, kte­ré mu umož­ní ces­tu.

Hra je udě­la­ná na stej­ném her­ní engi­ne jako Kingdom Come: Deliverance. V porov­ná­ní s hrou v oko­lí Sázavy je Someday You’ll Return mini­hra, kde je engi­ne vyu­žit lépe. V malém pro­sto­ru má své uplat­ně­ní a člo­věk se v tem­ném lese lépe ztra­tí.

Určitě to není na hra­ní pro milu­jí­cí otce, kte­ří hle­da­jí v noci své dcer­ky, pro­to­že pro noč­ní hra­ní je hra vel­mi tem­ný záži­tek. Je prav­da, že může­te občas pře­mýš­let a odpo­či­nout si, ale hle­dá­ní postu­pu k cíli je vel­mi inten­ziv­ní.

vlcsnap 2020 05 08 19h48m35s664

A to nesmí­me zapo­me­nout na to, že je to čes­ká hra, kte­rá má čes­ké titul­ky, čes­kou gra­fi­ku a hlav­ně čes­ké pro­stře­dí, kte­ré v čes­kém lese samo­zřej­mě už zná­me. Od turis­tic­kých smě­ro­vek, po přes­nou podo­bu mapy, jaká se obvykle vysky­tu­je na reál­ných les­ních cestách.

Autoři také mají dob­rý smy­sl pro humor a zna­jí i feno­mé­ny, jako je sem tam něja­ký sci-fi film. Samozřejmostí jsou pro­to odka­zy na růz­né fil­my (jako i tře­ba na Star Wars 🙂 )

Závěrem lze říct, že v Česku vzni­ka­jí zají­ma­vé hry, kte­ré oprav­du sto­jí za hra­ní. Česká hra s ang­lic­kým názvem Someday You’ll Return pat­ří mezi vel­mi pove­de­né, kte­ré by si mohl zahrát i cizin­ci. Tvůrci nepo­tře­bu­ji vel­ký roz­po­čet a to, že je hra tvo­ře­na pou­ze dvě­ma lid­mi, tak vznik­la na pomě­ry tvor­by feno­me­nál­ní hra.

vlcsnap 2020 05 08 19h49m17s761


Foto: Jiří Borový - Kritiky.cz - CC BY-SA 4.0

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Someday You’ll Return
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

  • PlayAllspoluprace51. dubna 2007 Hudbu složil, slova napsal – Recenze On je vyhaslá popová hvězda osmdesátých let a musí nutně napsat hit. Ona mu zalévá květiny a náhodou má básnické střevo. Může z toho být láska? Pokud jste už v životě viděli alespoň jednu […] Posted in Filmové recenze
  • Guinn Jeff: Charles Manson - Život a doba - 91%19. prosince 2016 Guinn Jeff: Charles Manson - Život a doba - 91% Kniha, Charles Manson - život a doba, od novináře Jeffa Guinna, jde v Americe na dračku. Někde jsem četla, že je to zatím nejlépe napsaná kniha o tomto masovém vrahovi. Kdo byl vlastně […] Posted in Recenze knih
  • Alternativní Dino Dash z pohledu Crashe Bandicoota v Crash...26. července 2020 Alternativní Dino Dash z pohledu Crashe Bandicoota v Crash... Alternativní Dino Dash z pohledu Crashe Bandicoota v Crash Bandicoot 4: It's About Time Posted in Krátké herní aktuality
  • RECENZE – Den, kdy se to stalo29. dubna 2019 RECENZE – Den, kdy se to stalo Autorka: Nuala EllwoodPřeklad: Michael HavlenNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 303ISBN: 978-80-7498-310-8Anotace:Šedesát vteřin poté, co se Maggie probere z kómatu, […] Posted in Recenze knih
  • Nejvyšší Vrabčák – Hra o Trůny17. dubna 2016 Nejvyšší Vrabčák – Hra o Trůny „Dej pryč zlato a symboly, poval sochy a pilíře a něco zůstane: něco jednoduchého…pevného…a pravdivého. Nádhera Tyrellů odvane, jejich lži zašlapeme, jejich srdce budou všem na očích. A […] Posted in Profily postav
  • Poslední, ale jedinečný mohykán5. července 2020 Poslední, ale jedinečný mohykán Nemá smysl tancovat kolem horké kaše, nebo – ať se držíme tématu – kolem doutnajícího indiánského ohniště. Poslední mohykán patří mezi nejlepší filmy všech dob. Howgh. Teď bych mohl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Absurdistán2. července 2007 Absurdistán Tentokrát si autoři smlsli na idiotech, kteří nakonec ovládají celou zemi a naprosto se jim hroutí hodspodářství i společenský život. Film začíná na počátku […] Posted in Recenze
  • 4. Fall | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls31. ledna 2017 4. Fall | 8. série | Epizody | Gilmorova děvčata | Gilmore Girls Do městečka Stars Hollow zavítal podzim a jako magnet tam přitáhl téměř všechny hlavní hrdiny. Prochází se po ulicích v maskách, či v civilu, vracejí se jako zločinci na místo činu, aby se […] Posted in TV Recenze
  • Zvětšenina3. listopadu 2005 Zvětšenina Chladně odtažité, komplikované podobenství o skutečnosti, jež nám neustále uniká; strhující profil fascinující doby; vizuální a hudební obžerství, fatální symbolismus kontra zdánlívá […] Posted in Filmové recenze
  • O makovém semínku9. července 2017 O makovém semínku Jak přiblížit koloběh příběhy, růst, zrání a život i těm nejmenším dětem? Přece prostřednictvím vhodně zvolené knížky. O tom, že makové semínko může žít vlastním a vcelku poutavým životem […] Posted in Recenze knih

Someday You’ll Return - Další česká kvalitní hra - příběhový psychologický horror uprostřed českomoravských lesů.
Hodnocení: 3.6 - ‎7 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com