Kritiky.cz > Filmové recenze > Sólokapr (Scoop)

Sólokapr (Scoop)

n200709111846 Scoop

n200709111846_ScoopWoody Allen, Scarlett Johansson a k tomu do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho cha­risma­tic­ký Hugh Jackman. Co se od nich dá čekat? Přinejmenším sluš­ná kome­die.

 Loď mrtvých uná­še­ná prou­dem řeky Styx. Lhostejný Smrťák si nevší­má lidí, kte­ří pořád nemo­hou uvě­řit, že jsou pře­vá­že­ni do kra­ji­ny posmrt­né­ho bytí. Čerstvě mrt­vý repor­tér a nedob­ro­vol­ný pasa­žér Joe Strombel (Ian McShane) se dává do hovo­ru s jed­nou spo­lu­ces­tu­jí­cí. Od ní se dozví, že pří­či­nou její smr­ti je zřej­mě jis­tý lord Peter Lyman (Hugh Jackman), o kte­rém mrt­vá sou­dí, že je ve sku­teč­nos­ti dlou­ho hle­da­ným „taro­to­vým vra­hem“.

 Chvilka Smrťákovy nepo­zor­nos­ti a Joe už pla­ve pro­ti prou­du za svět­lem na začát­ku tune­lu. Holt pro­fe­si­o­nál­ní defor­ma­ce, trhák roku pros­tě musí být zve­řej­něn! Jenomže bez hmot­né­ho těla je to ve svě­tě živých tro­chu pro­ble­ma­tic­ké. Ke vše­mu má Joe jen málo času, než si pře­voz­ník všim­ne absen­ce pasa­žé­ra a vrá­tí ho zpět na palu­bu. Potřebuje co nej­rych­le­ji sehnat něko­ho z obo­ru!

 ScoopAmeričanka Sondra Pransky (Scarlett Johansson) je nepří­liš úspěš­nou mla­dou novi­nář­kou. Nemá dost vel­ké zoub­ky, aby si ukous­la pořád­nou kau­zu. Tráví prázd­ni­ny v Londýně v rodi­ně kama­rád­ky a sní o tom, jak se jed­no­ho dne pro­sla­ví. Zatím však zůstá­vá jenom u snů a tužeb. Při jed­nom před­sta­ve­ní se nechá ilu­zi­o­nis­tou Sidem Watermanem (Woody Allen) uzavřít v „odhmo­t­ňo­va­cí“ skří­ni, kde se jí zje­ví duch mrt­vé­ho kole­gy, jenž ji daru­je pří­pad, na kte­rý jiní inves­ti­ga­tiv­ní novi­ná­ři čeka­jí celý život.

 Lehce neu­ro­tic­ký ilu­zi­o­nis­ta nej­pr­ve nechá­pe, proč ho ta blon­ďa­tá hol­ka sScoop culí­kem a vel­ký­mi brý­le­mi na nose žádá, aby ji po před­sta­ve­ní zno­vu a zno­vu zaví­ral do „kou­zel­né“ skří­ně. Když ale na vlast­ní oči spat­ří ducha mrt­vé­ho Strombela, roz­hod­ne se Sondře pomá­hat. Dokonce při­stou­pí na návrh hrát otce mla­dé Američanky, aby při ama­tér­ském vyšet­řo­vá­ní nebu­di­li tolik pozor­nos­ti.

 Když si vzpo­me­ne­me na star­ší fil­my W. Allena, může­me je dělit zhru­ba do dvou sku­pin. Jedny v nás vyvo­lá­va­jí zájem a zane­chá­va­jí sluš­ný dojem, u dru­hé sku­pi­ny si pohrá­vá­me s myš­len­kou, zda vydr­ží­me do kon­ce. Velkou mírou se na výsled­ných dojmech pode­pi­su­je herec­tví samot­né­ho Woodyho Allena, neboť se rád obsa­zu­je do rolí ve vlast­ních fil­mech. Pokud vás tedy Mistrovy kre­a­ce doká­žou po čase roz­la­ďo­vat, budiž vám útě­chou, že kro­mě něho zde nalez­ne­te dal­ší zají­ma­vé oso­by.

 ScoopV Sólokaprovi nebu­de středo­bo­dem on, ale střih­ne si „duet“ se Scarlett Johansson. Tato spo­lu­prá­ce fun­gu­je téměř na výbor­nou. Všetečná novi­nář­ka začá­teč­ni­ce a sar­kas­tic­ko neu­ro­tic­ký rádo­by ilu­zi­o­nis­ta se hez­ky dopl­ňuj. Scénář je šitý na míru obě­ma her­cům a sle­do­vat posta­vy, kte­ré tato dvo­ji­ce před­sta­vu­je, není žád­ným utr­pe­ním. Trochu ome­ze­ný pro­stor byl dán H. Jackmanovi, neboť ten musí vše­ho všu­dy ztvár­nit sym­pa­tic­ké­ho ele­gá­na z vyš­ší spo­le­čen­ské vrst­vy. To se her­ci daří beze zbyt­ku. No a pokud jsme u zají­ma­vých postav, může­me kon­čit. Celý film je vlast­ně posta­ven na této tro­ji­ci a zby­tek už jen tvo­ří jakousi pohyb­li­vou mlu­ví­cí kuli­su.

 Sólokapr se dá při­rov­ná­vat k poho­do­vé jízdě. Nastoupíte si a jede­te! Díváte se na komic­ké, lehce absurd­ní, netra­dič­ně zpra­co­va­né situ­a­ce, poslou­chá­te hláš­ky (tak typic­ké pro toho­to reži­sé­ra a her­ce) a jízdu si uží­vá­te až do kon­ce. Je také fakt, že na toto díl­ko musí­te mít odpo­ví­da­jí­cí nála­du. Nejde o žád­ný „vyproš­ťo­vák“ z dep­ky, kte­rý vás donu­tí smát se. Máte-li zařa­ze­no na neutrál, pak ho roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji.

Oproti star­ším fil­mům Woodyho Allena je Sólokapr svým zpra­co­vá­ním pří­stup­ný šir­ší vrst­vě pub­li­ka. Atraktivní herec­ké obsa­ze­ní, pro reži­sé­ra tro­chu netra­dič­ní kuli­sa Londýna (tak­že už ne New York), sluš­ný scé­nář a sym­pa­tic­ký nad­hled, děla­jí z fil­mu sluš­né­ho kan­di­dá­ta, jenž se může smě­le uchá­zet o váš vol­ný čas.  

 

 Originální název: Scoop

 USA / Velká Británie

 Rok: 2006

 Délka: 96 min.

 Režie: Woody Allen

 Hrají: Scarlett Johansson, Woody Allen, Hugh Jackman, Ian McShane...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace1812. prosince 2006 Sólokapr - recenze Dokonalý muž. Dokonalý příběh. Dokonalá vražda…tak zní slogan nové komedie Woodyho Allena Sólokapr, který má v našich kinech premiéru 7.12. 2006. A tak zbývá jen dodat… Dokonalá komedie??? […]
  • Ztraceno v překladu2. dubna 2004 Ztraceno v překladu My Češi máme Nudu v Brně a Američani holt musejí mít nudu v Tokiu… Zůstaňte hrdí, Brno možná není tak vizuálně zajímavé jako Tokio, ale Češi se každopádně dokáží nudit daleko […]
  • Hollywood Ending6. června 2003 Hollywood Ending Woody Allen jako režisér, scénárista a herec v komedii o tom, jak se v Hollywoodu točí filmy a s čím je člověk nucen se potkýat, pokud je v nouzi. Kdo byl největší režisérskou špičkou […]
  • Dívka s perlou8. srpna 2004 Dívka s perlou Znova se vrhám do psaní recenze k filmu, o kterém asi normální člověk neví. Je to film z tvůrčí evropské dílny, tentokrát koprodukční Velké Británie a Lucemburska. Je to film o tom, jak […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Zlomené město | Broken City [55%]18. dubna 2013 Zlomené město | Broken City [55%] Thrillery naštěstí stále ještě nevyšly z módy a Mark Wahlberg i Russell Crowe jsou herecké hvězdy, které jednoduše dokáží přitáhnout diváky. Právě na tyto dvě věci se snaží spoléhat nový […]
  • The Prestige - Dokonalý trik30. ledna 2007 The Prestige - Dokonalý trik Do plátna se vpila tma a bílá písmenka pobíhající odsdola nahoru oznámila, že končí film. Seděl jsem zarytě v sedačce a nedokázal určit svoje pocity. Přemýšlel jsem co jsem to vlastně […]
  • Pride - 70 %11. srpna 2015 Pride - 70 % Mladý Joe slaví své dvacáté narozeniny doma u rodičů v Londýně. Při procházce centrem města se náhodou dostane do průvodu gayů a lesbiček a seznámí se s některými z nich. Dokonce se s nimi […]
  • JASMÍNINY SLZY - Blu-ray11. února 2014 JASMÍNINY SLZY - Blu-ray Je tomu už více než půl roku, kdy šel poslední film Woodyho Allena do kin. Samozřejmostí bylo v této době i napsání recenze k premiéře filmu v kinech. Filmové recenze se zhostila naše […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]