Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Solaris

Solaris

th C183 25
th C183 25

Chcete vidět Clooneyo zadek? Tak na to jde­te, ale o tom to vůbec není ten­to film....


   Chcete vidět Clooneyo zadek? Tak na to jde­te, ale o tom to vůbec není ten­to film, o tom to je pou­ze čás­tečne, je to o Chrisu Kelvinovi, kte­rý při­je­de na vesmír­nou loď, k pla­ne­tě Solaris, co je zvlášt­ní pla­ne­ta, u kte­ré se zhmo­t­ňu­jí sny. Zvláštní sny vzpo­mí­nek co nej­vět­ší­ho utr­pe­ní, hlav­ně cito­vé­ho. A Chrisovi se zje­ví man­žel­ka, kte­rá před mno­ha lety zemře­la.
   Toto je nový film Stevena Sodenbergha, pod­le pol­ské kni­hy a  hlav­ně je to rema­ke sovět­ské­ho fil­mu. Knihu, ani sovět­ský film jsem bohu­žel neče­tl ani nevi­děl, a tak nemůžu posu­zo­vat, co je na fil­mu nové­ho, co je pod­le kni­hy, v čem se Sedenberg opi­čí pod­le sově­tů, ale spo­je­ní Camerona jako pro­du­cen­ta, Sodenbergha za režij­ním sto­lem a George Clooneya jako her­ce sli­bo­va­lo vel­kou podí­va­nou.
   A ona to vel­ká podí­va­ná je, je to tajem­ný film, ve kte­rém ani nevíte ani nevi­dí­te někte­ré věci, a ve kte­rém se retrospek­tiv­ně postup­ně dozví­dá­me nové věci z Chrisovi minu­los­ti, vztah s jeho man­žel­kou, jeho raně­ní její smr­tí, pro­to­že se zabi­la kvů­li němu.
   Filmařsky je ten­to film dosta­teč­nou poctou, pro her­ce, pros­tě chce to říct, že Sodenbergh umí reží­ro­vat a hlav­ně, že doká­že s mini­mem vizu­ál­ních pro­střed­ků utvo­řit super film, s zvlášt­ním kouz­lem. Filmem, kte­rý se sice nemu­sí stát za dal­ších deset let do fil­mo­vé kle­not­ni­ce, ale roz­hod­ně je dost dob­rý, aby se na něj neza­po­mně­lo a lidi si vzpo­mně­li, že film exis­tu­je.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61963 s | počet dotazů: 218 | paměť: 55495 KB. | 17.05.2022 - 16:41:55