Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Sobota v Anifestu

Sobota v Anifestu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bohužel jenom o víken­du mám čas zajít na Anifest, a tak bohu­žel nemůžu psát člá­nek o celém prů­bě­hu. První den tedy, kte­rý jsem se zúčast­nil za Anifest je sobo­ta, kde jsem se zúčast­nil pro­jek­ce ani­mo­va­ných fil­mů dětí ve věku od 12 do 15 let.

Filmy, kte­ré jsou vytvo­ře­ny dět­mi na 2. Stupni urči­tě nejsou pro­fe­si­o­nál­ní, ale je vidět při­stup škol a   auto­rů, kte­ří se sna­ží udě­lat prv­ní pokus­né fil­my.  V pře­hlíd­ce 12 fil­mů jsou pou­ze 3 od čes­kých začí­na­jí­cích tvůr­ců. ZOO – krá­lov­ství zví­řat, Neštěstí a Pizizuby.  Ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi mezi­ná­rod­ní­mi fil­my je vidět, že čes­ká pre­zen­ta­ce fil­mů je tvo­ře­na kla­sic­kou kres­le­nou ani­ma­cí, kte­rá je veli­ce jed­no­du­chá a je vidět, že je to pou­ze prá­ce na základ­ní ško­le,  pří­pad­ně s pod­po­rou rodi­čů, na kte­rou nedo­hlí­žel žád­ný zku­še­ný tvůr­ce. V ostat­ních fil­mech v cizích zemích je vidět peněž­ní pod­po­ra pro tvůr­ce. Typicky je vidět  pod­po­ra zku­še­ných tvůr­ců, napří­klad škol­ní film Progress, kte­rý nemá moc vel­kých chyb a je vidět že dohled nad tvůr­ci doká­zal odstra­nit věci, kte­ré by ve fil­mu pře­ká­že­li. Druhý film, na kte­rém je vidět je pod­po­ra tvůr­ců, kte­ří mají z ani­ma­cí zku­še­nost je film Eau lala- Vodní sym­fo­nie, půvo­dem z Francie, kte­rý je pěk­ně umě­lec­ký a ke kon­ci titul­ků je vidět tvor­ba tvůr­ců a jejich počí­ta­čo­vé­ho vyba­ve­ní.  Zajímavým fil­mem, kte­rý sto­jí o vidě­ní je Léto na páži od Chorvatských tvůr­ců, kte­rý má dobrou myš­len­ku a uka­zu­je to, že i z hod­ně málo sou­část­ka­mi lze utvo­řit zábav­né dílo.

Druhou  čás­tí, na kte­ré jsem byl je „Studentský film D“, na kte­ré jsou pro­mí­tá­ny ani­mo­va­né fil­my stu­den­tů z fil­mař­ských škol. Samozřejmostí byla i čes­ká účast, ale na ní zase bylo vidět, že čes­ká ani­ma­ce zno­va odcho­vá­na čes­kou kres­le­nou ani­ma­cí a že ten­to druh ani­ma­ce je z mého hle­dis­ka jeden z nej­lev­něj­ších. Nejzajímavější sou­těž­ní fil­my v tom­to blo­ku byl Rising Hope, film z Německa ve kte­rém byl humor a dob­ře vyu­ži­tá počí­ta­čo­vá ani­ma­ce. Počítačová ani­ma­ce byla i ve fil­mu Něžná hroz­ba od fran­couz­ských tvůr­ců, kde zase si tvůr­ci vytvo­ři­li mno­ho efek­tů, abych doká­za­li, že umí nejen jed­no­du­še ani­mo­vat, ale i zani­mo­vat padá­ní a bor­ce­ní budov.  Dále bych při­po­me­nul Izraelský film Mírotvůrce Mac – Ostrov hádek, kte­rý si dělá sran­du z ame­ric­kých gro­te­sek.

Celkový počet ani­mo­va­ných fil­mů v této sek­ci byl 12 ani­mo­va­ných krát­kých fil­mů.

V půl tře­tí jdu na pře­hlíd­ku lout­ka v brit­ské ani­ma­ci 1908 - 2001, a tak napíšu až večer z kem­pu.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,91733 s | počet dotazů: 257 | paměť: 59783 KB. | 17.08.2022 - 22:41:32