Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Snowboarďáci

Snowboarďáci

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rendy(Vojtěch Kotek) a Jáchym(Jiří Mádl) jsou dva oby­čej­ní šest­nác­ti­le­tí kluci.Jejich život­ní tou­hy se ome­zu­jí na to udr­žet si rekord v her­ních auto­ma­tech a sba­lit co nej­lep­ší holky.A této sna­ze věru pod­ři­zu­jí vše.Na horách už je nasně­že­no a oba chlap­ci se roz­hod­nou strá­vit týden mezi zasně­že­ný­mi vrchol­ky. Neboť jsou již řád­ně pro­cvi­če­ni ze snow­bo­ar­do­vých tre­na­že­rů, poři­zu­jí si za uškudle­né pení­ze sluš­né spor­tov­ní nádobíčko.Ovšem na zby­tek jim pení­ze jak­si nevy­chá­zí a tak mla­dým hrdi­nům nezby­de nic jiné­ho, než při­jmout „pohos­tin­nou“ bra­tran­ce Jáchymova bra­tran­ce Milana správ­ce hor­ské chaty.Jak už to však bývá, sny se záhy kří­ží s kru­tou realitou.První kom­pli­ka­cí je, že spo­lu s nimi jede na cha­tu i Jáchymova star­ší sest­ra Marta, jíž koníč­kem je, házet své­mu brat­ru pod nohy ješ­tě hor­ší věci než klacky.Další ide­je se roz­plý­va­jí v momen­tě, kdy si Milan udě­lá ze své­ho pří­buz­né­ho a jeho kama­rá­da lev­nou pra­cov­ní sílu.Skládání uhlí a mytí nádo­bí se jim záhy stá­vá kaž­do­den­ním chlebem.Naskrze těm­to pře­káž­kám, se pře­ce jen dostá­va­jí na vysně­né ledo­vé svahy.Ovšem zde se opět setká­va­jí s tvr­dou realitou.Svahy Špindlerova mlýnu nejsou roz­hod­ně tak schůd­ný­mi jako sva­hy na tre­na­žé­ru v klubu.Jejich reál­né snow­bor­do­vé umě­ní se roz­hod­ně nedá ozna­čit ani za podprůměrné.Jejich skli­ču­jí­cí pocit je ješ­tě evo­ko­ván tím, že tři dív­ky Lucie ‚Klára a Tereza(Lucie Vondráčková, Bára Seidlová a Lucie Klírová), na nichž ulpí­vá pohled těch­to mla­dí­ků ovlá­da­jí toto umě­ní poně­kud lépe.Naši hoši jsou ale nezdol­ní a nebo­jác­ně se pouš­tí do boje jak s vyko­řis­ťo­va­te­lem Milanem, nepře­jí­cí Martou, tak i se Snowborďáky, kte­ří si říka­jí Panteři a kte­ří, ale­spoň zpo­čát­ku vítě­zí v boji o srd­ce dívekJanák ve svém debu­tu kopí­ru­je osno­vu tee­ne­ge­rov­ských kome­dií, jež jsou u nás aspoň tro­chu známé.Není tře­ba dodá­vat, že se jed­ná pře­de­vším o fil­my typu Prci,prci, prcič­ky či Holky(nebo klu­ci) to chtěj taky.Od „prcič­kov­ských“ klišé se film moc neliší.Celou dobu sle­du­je­me boj chlap­ců se vše­mi mož­ný­mi nepříz­ně­mi osudu.Boj kte­rý se zdá chví­le­mi ztracený.Hrdinové se musí vyrov­ná­vat jak se svou prů­měr­nos­tí, tak se spous­tou tra­pa­sů, kte­rou jim svět připravuje.To jsou prá­vě záplet­ky komic­kých scén, ať už jde o nadr­že­nou čty­ři­cát­ni­ci z cha­ty, či boj s bra­tran­cem Milanem.Nutno říct, že komic­ké scé­ny jsou řeše­ny sluš­ně, ovšem v pomě­ru k ostat­ním kome­di­ím toho­to rázu.Film v ničem neza­os­tá­vá za svý­mi zahra­nič­ní­mi kolegy.Scény mají spád, i když čas­tou jsou pro zku­še­něj­ší­ho divá­ka dob­ře čitelné.Víceméně brzy odtu­ší­te jak co asi dopad­ne, to co se neví je to, co bude mezitím.Ale na Janákovu obra­nu, jinak to v tomhle žán­ru ani dost dob­ře nejde.Dialogy jsou poměr­ně vkus­né a realistické(i když v reá­lu se mlu­ví troš­ku hruběji,ale to není v tom­to fil­mu tře­ba) a her­ci je neod­ří­ka­va­jí jako básničku.Oba dva mla­dí hereč­tí před­sta­vi­te­lé podá­va­jí sluš­né výkony.Stejně tak je tomu i u jejich dív­čích pro­tějš­ků, kde vyni­ká, jak je u ní zvy­kem Lucie Vondráčková, napro­ti tomu dru­há Lucka Klírová a pře­kva­pi­vě i Ester Geislerová toš­ku pokulhávají.Mistr hra­né­ho umě­ní, jakým je Jiří Langmajer si roz­hod­ně svou pověst nepošpiní.Sadistického Milana si doslo­va vychut­nal.
Kdo hle­dá v tom­to fil­mu sto­mi­nu­to­vé odre­a­go­vá­ní, nalez­ne ho.Film není žád­ným trap­ným poku­sem něco napodobit.Může se smě­le, co do kva­li­ty rov­nat nej­ú­spěš­něj­ším zahra­nič­ním fil­mům v tom­to odvětví.Odvážný pokus zvlá­dl Janák dobře.Co má film spl­ňo­vat, to spl­ňu­je, ale nic víc v něm hle­dat nemůžeme.Žádné umě­ní, žád­nou myšlenku.Jen se pros­tě nechat strh­nout bez­sta­rost­nos­tí mlá­dí a jet!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,31326 s | počet dotazů: 253 | paměť: 61494 KB. | 28.11.2022 - 04:57:02