Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Snowboarďáci - sympatická komedie na sněhu

Snowboarďáci - sympatická komedie na sněhu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Faktem je, že v České Republice se stu­dent­ské kome­die neto­čí. Vzhledem k jejich kasov­ní úspěš­nos­ti na zápa­dě od našich hra­nic ve spo­je­ní s rela­tiv­ně níz­ký­mi nákla­dy na jejich nato­če­ní se ale nabí­zí logic­ký dotaz, proč tomu tak je? A v době, kdy prv­ní vlaš­tov­ka v podo­bě Snowboarďáků spa­ni­le kři­žu­je čes­ká kina, se tato otáz­ka ješ­tě pro­hlu­bu­je.Dva šest­nác­ti­le­tí klu­ci, Rendy (Vojta Kotek) a Jáchym (Jirka Mádl), odjíž­dí na hory, aby nasbí­ra­li zku­še­nos­ti jak ve snow­bo­ar­din­gu, tak bale­ní holek. Už na začát­ku se jim však jejich před­sta­va zbor­tí. Zjišťují, že snow­bo­ard je ve sku­teč­nos­ti něco jiné­ho než ten na video­hrách, na cha­tě muse­jí pra­co­vat, buze­ru­je je Jáchymova otrav­ná sest­ra (Ester Geislerová) a o tři dív­čí spo­lubyd­lí­cí (Lucie Vondráčková, Bára Seidlová, Martina Klírová) kro­mě nich usi­lu­je i ban­da míst­ních fra­je­rů, kte­ří si říka­jí Sněžní pan­te­ři. Příběh nikterak nároč­ný, posklá­da­ný z drob­ných komic­kých situ­a­cí, je spíš dlou­hou řád­kou tra­pa­sů, prů­švi­hů, směš­ných situ­a­cí a růz­ných shod náhod, zaru­ču­jí­cích pře­kva­pi­vě pří­jem­nou dáv­ku zába­vy.

Debutující reži­sér a scé­náris­ta Karel Janák suve­rén­ně doka­zu­je, že i v čes­kých pod­mín­kách tee­nager­ská kome­die nato­čit jde, byť má poně­kud jiný nádech než zahra­nič­ní kous­ky (což v tom­to pří­pa­dě pova­žu­ji spí­še za klad). Snowboarďáci do kla­sic­ké „high scho­ol“ odno­že stu­dent­ských kome­dií mají dale­ko, něko­lik základ­ních zna­ků toho­to žán­ru si sebou však berou. Nejde jen o hez­ké dív­ky, na kte­ré se, pokud divá­ka pře­sta­ne bavit všech­no ostat­ní, dá dívat. Především ale sle­du­je­me dva šest­nác­ti­le­té klu­ky a jejich pro­blémy, sou­vi­se­jí­cí s ne zrov­na ide­ál­ním poby­tem ve Špindlerově Mlýně.

Dva kla­sic­ké cha­rak­te­ry mla­dých Pražáků pro­půj­ču­jí sním­ku vyža­do­va­ný roz­měr uvě­ři­tel­nos­ti. Sympatičtí hrdi­no­vé v podá­ní kva­lit­ních mla­dých her­ců v atrak­tiv­ním pro­stře­dí Špindlerova Mlýna zaží­va­jí směš­né i méně směš­né pří­ho­dy, o nichž z vlast­ní zku­še­nos­ti mohu potvr­dit, že se na horách sku­teč­ně dějí (a obzvlášť prá­vě v sil­vestrov­ském obdo­bí). A nebýt pře­hna­ně zide­a­li­zo­va­né­ho závě­ru, troufl bych si pří­běh Snowboarďáků ozna­čit nálep­kou „ze živo­ta“. Možná i pro­to se sní­mek stal kul­tov­ním téměř oka­mži­tě po uve­de­ní do kin.

Ačkoliv Snowboarďáci nema­jí žád­né umě­lec­ké ambi­ce a o pre­ciz­ně zvlád­nu­tých fil­mař­ských výko­nech se také pří­liš mlu­vit nedá (to samo­zřej­mě nezna­me­ná, že by někte­rá ze strá­nek byla výraz­ně špat­ná, navíc bych těch něko­lik nedo­stat­ků spíš při­su­zo­val nedo­stat­ku peněz a času). V jejich pří­pa­dě to ale neva­dí. Pro poba­ve­ní ide­ál­ní, sym­pa­tic­ký sní­mek.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vzorec pro vraždu25. února 2004 Vzorec pro vraždu Vzorce, které se Justin a Richard učí na střední škole, jsou nudné, ani zdaleka nezabírají jejich "životní" kapacitu. Navíc mají dojem, že se o ně nikdo pořádně nezajímá. A tak z […] Posted in Filmové recenze
  • Highlights: KAZAKHSTAN vs FNLAND | 2021 #IIHFWorlds23. května 2021 Highlights: KAZAKHSTAN vs FNLAND | 2021 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • KEVIN JAMES28. července 2015 KEVIN JAMES KEVIN JAMES, hvězda komediálních hitů Policajt ze sámošky a Ošetřovatel, se zatím naposledy objevil v komediálním hitu Paul Blart: Mall Cop 2. James svou kariéru zahájil coby stand-up […] Posted in Profily osob
  • Terminator Genisys - GENISYS: ZAČÁTEK2. července 2015 Terminator Genisys - GENISYS: ZAČÁTEK V roce 1984 na zem zavítal kyborg z budoucnosti. Jmenoval se Terminátor. Mezi miliony diváků okouzlených touto novou filmovou ikonou byli i producenti David Ellison a Dana Goldberg, […] Posted in Speciály
  • JAKUB KOHÁK4. dubna 2016 JAKUB KOHÁK Pochází z Prahy. Vystudoval pražskou FAMU (obor produkce). Je známý nejen jako herec, komik, ale i jako režisér reklam a videoklipů. Jako herec se představil ve filmech, např.: v pohádce […] Posted in Rozhovory
  • Nové plakáty k seriálu Loki.26. května 2021 Nové plakáty k seriálu Loki. Nové plakáty k seriálu Loki. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Hardcore Henr (2015)2. května 2016 Hardcore Henr (2015) Ruský Tarantino splnil sen všem mužům !!Hardcore Henry je divoká a vzrušující jízda, která 90 minut nepřetržitě přidává na plyn a nepolevuje až do extrémního finále.( Jestli si někdo […] Posted in Krátké recenze
  • S moderními žárovkami budete spokojení i vy21. srpna 2015 S moderními žárovkami budete spokojení i vy Chcete se i vy obrátit na někoho, kdo vám dává vysoce kvalitní a moderní žárovky? Pokud je tomu tak, měli byste se vždy spolehnout na specialisty, kteří mají jak zkušenosti, tak i […] Posted in Domácí rady
  • Úsvit mrtvých - Někdo tady smrdíš.23. prosince 2004 Úsvit mrtvých - Někdo tady smrdíš. Je jedna hodina ráno, ruce se mi třesou, jako kdybych měl absťák, a tvář mám bělejší než poslední verze Michaela Jacksona. Znalci zombie žánru si již jistě oprašují své střelné […] Posted in Filmové recenze
  • Tisková konference ČT16. března 2017 Tisková konference ČT Video z tiskové konference 16. 3. 2017, kde Česká televize představovala novinky ve svém programu. https://youtu.be/sNL_wbZDcvU Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,12949 s | počet dotazů: 242 | paměť: 61493 KB. | 28.11.2022 - 05:47:36