Kritiky.cz > Recenze her > Sniper Elite III

Sniper Elite III

vlcsnap 2020 02 15 21h06m25s629

Ve hře se stej­ně jako v prv­ním dílu hry Sniper Elite vži­je­te do role odstře­lo­va­če Karla Ferburna,který se vydá dale­ko od Evropy a vydá se bojo­vat do námi vzdá­le­né Afriky.

Grafické zlep­še­ní je urči­tě vidět opro­ti prv­ní­mu a dru­hé­mu dílu.

vlcsnap 2020 02 15 21h05m33s786

Hra se ode­hrá­vá v malých tábo­rech, ves­ni­cích a ve sta­ro­by­lých stav­bách. Vývojáři tak chtě­li, aby lidi vidě­li i tro­chu his­to­rie z jiné­ho a roz­díl­né­ho pro­stře­dí, než na jaký jsou lidi zvyk­lý.

Hra je z vel­ké vět­ši­ny inspi­ro­vá­na udá­lost­mi, kte­ré jste v minu­los­ti sta­ly. Jen je to udě­la­ný z pohle­du Karla, za kte­ré­ho ve hře hra­je­te. Před začát­kem nebo po skon­če­ní mise se pus­tí video (cut - scé­na), kte­ré je vede­no malov­ným sty­lem a pokud poslou­chá­te a scé­ny nepře­ska­ku­je­te, jste tak víc sro­zu­mě­ni s dějem hry.

Hra se zaklá­dá na vel­mi tichém postu­pu jeli­kož hra­je­te v roli odstře­lo­va­če. Jelikož je odstře­lo­va­cí puš­ka dost hla­si­tá, tak s výstře­lem oka­mži­tě všich­ni pouš­tí alarm až na jed­no­ho jedi­ný­ho nác­ka. Ten je totiž mrt­vý po tom, co jste mu kul­kou pro­stře­li­li leb­ku. Po výstře­lu z puš­ky je tedy nej­lep­ší změ­nit pozi­ci, aby nác­ko­vé nemě­li sebe­men­ší tuše­ní kde se prá­vě v danou chví­li nachá­zí­te jeli­kož umě­lá inte­li­gen­ce nác­ků je koneč­ně pozved­nu­ta na vyš­ší úro­veň. Snaží se vás obchá­zet a jdou po vás ze všech stran tak­že pokud se po prv­ní ráně nepře­su­ne­te, tak asi dlou­ho naži­vu nezů­sta­ne­te. Pokud jste typ hrá­če, kte­rý tam naběh­ne a chce všech­ny vystří­let, tak vás asi zkla­mu. Pokud na daném mís­tě, kde se mise ode­hrá­vá je víc Nácků, tak se může­te s tzv. “ram­bo sty­lem” rov­nou roz­lou­čit.

vlcsnap 2020 02 15 21h06m05s395

Ve hře je také mož­né u sebe mít lékár­nič­ku a obva­zy, kte­ré vám v dosti pří­pa­dech zachrá­ní život tak­že s auto­ma­tic­kým dobí­je­ním zdra­ví nepo­čí­tej­te. Na obtíž­nos­ti Sniper Elite už to tako­vá sran­da není, sta­čí vám dostat pár ran a už se válí­te na zemi ve vlast­ní krvi.

V boji s sebou bohu­žel nene­se­te moc muni­ce, tak­že pokud je mož­nost, že se dosta­ne­te nená­pad­ně k nepří­te­li na blíz­ko, tak své nábo­je urči­tě šet­ře­te a vytáh­ně­te na něj nůž

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,13532 s | počet dotazů: 224 | paměť: 51904 KB. | 19.06.2021 - 01:33:51