Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Sniper Elite 4 - recenze

Sniper Elite 4 - recenze

Sniper2

Máte rádi váleč­né hry a nej­lé­pe z obdo­bí 2. svě­to­vé vál­ky? Pak zbystře­te. V dneš­ní recen­zi si posví­tí­me na hru Sniper Elite 4. Už pod­le čís­lov­ky je zřej­mé, že se jed­ná o čtvr­té vydá­ní této oblí­be­né sni­per­ské hry. Oproti minu­lým dílům je nut­né si zvyk­nout na jiné pro­stře­dí. Z Afriky se pře­su­ne­te do slun­né Itálie, kte­rá do hry při­ná­ší spous­ty zají­ma­vých pohle­dů a zákou­tí. Co však zůsta­lo nezmě­ně­no, tak je hlav­ní posta­va. I nadá­le bude­te vyko­ná­vat funk­ci sni­pe­ra ame­ric­kých taj­ných slu­žeb pod jmé­nem Karl Fairburne. Hra při­ná­ší nové prv­ky, mapy i někte­ré vychy­táv­ky. Pojďme si vše při­blí­žit.

Jakou ces­tu si vybe­re­te?

Je rok 1943 a 2. svě­to­vá vál­ka stá­le zuří. Američané plá­nu­jí vylo­dě­ní v Itálii. Cesta k bře­hům toho­to stá­tu však není bez­peč­ná. A v tom­to bodu už je zce­la zřej­mé, jaký úkol jste coby Karl Fairburne od svých veli­te­lů dostal. Je tře­ba zne­škod­nit gene­rá­ly a dal­ší nepřá­tel­ské posta­vy, kte­ří vymýš­lí plán na odvrá­ce­ní vylo­dě­ní ame­ric­kých vojsk. Ač to tak­to napsá­no vypa­dá na zají­ma­vý pří­běh, v samot­né hře jej bude­te postrá­dat. Ve hře totiž pro­jde­te cel­ko­vě 8 misí, kte­ré na sebe až tolik nena­va­zu­jí a na něja­ké vylo­dě­ní si poté ani nevzpo­me­ne­te. To však nic nemě­ní na tom, že tem­po hry je výbor­ně poja­to. Je zce­la na vás, jakou ces­tu si ke spl­ně­ní úko­lu vybe­re­te. Jednou z mož­nos­tí je vzít do ruky samo­pal a pro­kles­tit misi tím­to suro­vým způ­so­bem. Pokud si však kupu­je­te tuto hru, zřej­mě máte jiné chout­ky. A tak je dale­ko zábav­něj­ší být vel­kou část hry inko­gni­to a nepřá­te­le likvi­do­vat odstře­lo­va­cí puš­kou. Skrývat se, vybí­rat si mís­to, pře­sou­vat se, zami­řo­vat a stří­let nej­vý­še posta­ve­né gene­rá­ly. To je to hlav­ní gró celé hry. Kdyby však tvůr­ci vlo­ži­li do hry více zvu­ků, kte­ré zamas­ku­jí vaší střel­bu, vůbec by to neby­lo na ško­du, jeli­kož by tak zabrá­ni­li čas­tým pře­střel­kám.

Užívejte si vol­nos­ti

Už po ode­hrá­ní pár misí je mož­né tipo­vat, na co se vývo­já­ři chtě­li nej­ví­ce zamě­řit a posu­nout na dal­ší level. Jsou to bez­po­chy­by roz­leh­lej­ší mapy a více vol­nos­ti ve hře. Zvlášť u podob­né hry, kde se hlav­ní posta­va pro­fi­lu­je jako sni­per, se jed­ná o výbor­ný tah. Jestliže se nechce­te ihned po prv­ní střel­bě pro­zra­dit a chce­te mít o celé situ­a­ci pořád­ný pře­hled, tak je tře­ba si najít ide­ál­ní mís­teč­ko. A prá­vě v tomhle si bude­te vět­ší mapy pochva­lo­vat. Vylézt tak bude­te moct na jaké­ko­liv vyvý­še­né mís­to a dale­ko­hle­dem pro­zkou­mat situ­a­ci oko­lo vás. Dále už zále­ží jen na vašich odha­dech, zda-li prá­vě toto mís­to je ide­ál­ní pro střel­bu nebo je mož­né situ­a­ci vyře­šit lépe odji­nud. Volnost spo­čí­vá i v tom, že dané úko­ly nemu­sí­te řešit v urči­tém poža­do­va­ném pořa­dí. Jakmile vás nepřá­tel­ská voj­ska zahléd­nou, nemu­sí­te mys­let na spl­ně­ní dal­ší­ho úko­lu. Nejdříve se ochraň­te před nebez­pe­čím, někde se ukryj­te a až pak pře­jdě­te opět do úto­ku a plně­ní povin­nos­tí.

Vytvořte sni­per­skou jed­not­ku

Další zába­vu si může­te užít i v reži­mech střel­ni­ce a mul­tipla­yer. Ten z vás kdo potře­bu­je vytré­no­vat střel­bu, tak je pro něj střel­ni­ce ide­ál­ní mís­to. Větší pro­stor si však zaslou­ží již zmí­ně­ný mul­tipla­yer režim. Můžete spo­jit síly s dal­ší­mi hrá­či a nepřá­te­le spo­leč­ně postup­ně zne­škod­nit. Doporučujeme však k sobě při­dat pou­ze jed­no­ho hrá­če, ve dvou se to lépe táh­ne a u této hry se jed­ná o ide­ál­ní počet. A to zvlášť při postu­pu pro­ti nepřá­tel­ským vojá­kům kaž­dý z dru­hé stra­ny mapy. Touto tak­ti­kou vzá­jem­ná koo­pe­ra­ce dostá­vá nový roz­měr a věř­te, že si mul­tipla­yer bude­te oprav­du uží­vat. Možná ješ­tě více než-li hlav­ní část hry.

Shrnutí

Díky pře­su­nu do Itálie a roz­leh­lej­ším mapám dosta­la hra opět nový for­mát. A ač jsou doved­nos­ti Karla Fairburna čas­to až pří­liš pře­hna­né, samot­né hra­ní si uží­vá­te napl­no. Pocity při zami­řo­vá­ní, násled­ně výbor­ně zvlád­nu­tá střel­ba a oddech­nu­tí, že cíl byl zne­škod­něn. To je přes­ně to, co po téhle hře chce­te. A Sniper Elite 4 to doko­na­le spl­ňu­je.

Další infor­ma­ce o hře najde­te na CSHDD.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,06288 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53253 KB. | 02.12.2021 - 19:41:04