Kritiky.cz > Recenze knih > Snílek Neznámý - 1. díl fantasy série oceňované autorky a jeden z největších knižních hitů roku 2017 pro mládež

Snílek Neznámý - 1. díl fantasy série oceňované autorky a jeden z největších knižních hitů roku 2017 pro mládež

Snimek
Snimek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lazlo Neznámý je mla­dý kni­hov­ník. Je téměř posed­lý ztra­ce­ným magic­kým měs­tem, kte­ré­mu se říká Pláč. Strašně rád by objas­nil záha­du, kte­rá se s Pláčem váže. Je však pří­liš zba­bě­lý. Svůj čas vypl­ňu­je pro­čí­tá­ním doku­men­tů, aby se dozvě­děl co nej­ví­ce infor­ma­cí. Až jed­no­ho dne dosta­ne pří­le­ži­tost se do Pláče vydat a odha­lit tak to vel­ké tajem­ství.

Kniha má nád­her­nou obál­ku a vel­mi zají­ma­vý a ori­gi­nál­ní námět. Moc jsem se na kni­hu těši­la, ale bylo to pro mě vel­ké zkla­má­ní. I když pří­běh byl oprav­du dob­ře vymyš­le­ný, kni­ha je plná dlou­hých popi­sů, což pří­bě­hu vůbec nesvěd­či­lo. Střídaly se chvil­ky, kdy jsem byla pono­ře­ná do pří­bě­hu a čás­ti, kte­ré jsem nemoh­la dočíst.

Líbila se mi posta­va Lazla. Autorka mu vymys­le­la pří­běh a udě­la­la z něj vel­mi reál­nou posta­vu, kte­rá mi byla sym­pa­tic­ká. I ved­lej­ší posta­vy byly moc dob­ře vykres­le­né, to jsem na kni­ze oce­ňo­va­la.

Kniha má vel­ký poten­ci­ál, kte­rý pod­le mě nebyl vyu­ži­tý. Jde o tlus­tou kni­hu, kte­ré by ani v nejmen­ším neu­blí­ži­lo, kdy­by se někte­ré nepod­stat­né čás­ti pro­škr­ta­ly. Kvůli její tloušt­ce si na kni­hu musí­te vyhra­dit vol­ný čas, pro­to­že oprav­du není ide­ál­ní do kabel­ky nebo taš­ky.

Pokud vám neva­dí dlou­hé popi­sy vše­ho mož­né­ho, může­te být z kni­hy nad­še­ni. Jak jsem již psa­la, námět je neotře­lý a kni­ha urči­tě není špat­ná. Protože si mys­lím, že jde o kva­lit­ní kni­hu, dám ji někdy v budouc­nu dru­hou šan­ci, pro­to­že si to kni­ha zaslou­ží. Vytvořený nový svět se mi líbí a chtě­la bych ho pro­zkou­mat, jen je potře­ba si na to vyna­hra­dit spous­tu vol­né­ho času.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,07524 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61709 KB. | 23.09.2023 - 19:36:15