Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Snehulienka a lovec zaútočili na kiná vo veľkom

Snehulienka a lovec zaútočili na kiná vo veľkom

sneh
sneh

Na zači­at­ku roka sa dáva­li stávky,ktorá zo Snehulienok pre­pad­ne a bude komerčne úspešnejšia.Jednoznačne mala navrch Snehulienka a lovec a to z dôvo­dov jednoduchých.Vyšší rozpočet,zaujímavejší tem­nej­ší vizu­ál a herec­ké obsadenie.Kým Snehulienka hra­la na rodin­kár­sku nôtu zo zau­ží­va­ným prí­be­hom a v ruká­ve mala iba Juliu Roberts(poprav­de kto­rá už je neja­ký ten piatok,za komerč­ným zenitom),tak aj na to dopla­ti­la jak u kri­ti­kou tak aj divá­kov. Skoro 19 mili­ó­no­vý otvá­ra­cí víkend nazna­čo­val že Snehulienka to bude mať v kinách ťaž­ké a aj tak bolo,celosvetovo zaro­bi­la nece­lých 160 mili­ó­nov a to pri roz­poč­te 85 mili­ó­nov nie­je žia­d­na sláva.Za to Snehulienka a lovec mala vyššie ambície,producenti si zapla­ti­li naj­no­všie herec­ké hviezdy na čele s  Kristen Twilight StewardChris THOR Hemsworth plus pri­da­li jed­nu kva­lit­nú a záro­veň sexi hereč­ku Charlize Theron,pre ktorú bude rok 2012 prav­de­po­dob­ne z komerč­né­ho hľa­dis­ka najúspešnejší,za celú jej kariéru.V USA zaro­bi­la za prvé 3 dni Snehulienka a lovec krás­nych 57 mili­ó­nov a zo zbyt­kom sve­ta to je sko­ro 96 mili­ó­nov,na nová­či­ka s roz­počtom 170 mili­ó­nov je to cel­kom slušné,hlavne keď si zobe­ri­e­me kon­ku­ren­ciu ktorú má.Na dru­hom mies­te sú MIB 3 si pri­pí­sa­li sluš­ných 30 mili­ó­nov a na kon­te už majú 387 mili­ó­nov a to len za 10 dní,no ale aj tak sa pred­po­kla­dá že sa v kinách neza­pla­tia a to hlav­ne vďaka obrov­ské­mu roz­počtu kto­rý pre­ko­nal aj Avengerov a to 225 mili­ó­nov!!!Ty kto­rý videli obi­dva meno­va­né snímky,iste vedia kde boli tie peni­a­ze pou­ži­té na efek­ty(AVENGERS) a kde boli pou­ži­té na hono­rá­re her­cov a zby­toč­né pre­táč­ky(MIB 3).No a na tre­ťom mies­te sú už spo­mí­na­ní Avengers,kto­rý aj naďa­lej zará­bajú peni­až­ky Disney štúdiu,kto­ré Marvel kúpi­lo za 4,2 mili­ar­dy.Avengers si pri­po­čí­ta­li ďal­ších 20 mega s Ameriky,s kadi­aľ si odnies­li už 553 mili­ó­nov a celo­sve­to­vo už majú mili­ar­du a 356 mili­ó­nov,za čo im patrí 3.priečka his­to­ric­kých tržieb.Na ďal­ších prieč­kach sú prepadáky,ktoré zaro­bi­li 5 mili­ó­nov a menej napr: Battleship,kto­rá pri roz­poč­te 209 mili­ó­nov má sla­bých 290 mili­ó­nov,nasle­du­je ju Diktátor,kto­rý pri roz­poč­te 65 mili­ó­nov ma 112 mili­ó­novTemné tie­ne s roz­počtom 150 mili­ó­nov majú celo­sve­to­vo 191 mili­ó­nov.Sláva víťa­zom a česť pora­ze­ným.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52704 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56643 KB. | 03.07.2022 - 10:04:33