Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017?

IMG 20170726 094050

Recenze a pořád­né otes­to­vá­ní!

Závidím vám to počá­teč­ní vzru­še­ní, když vstu­pu­je­te do kou­zel­né­ho svě­ta taro­tu! Autorka oprav­du umí čte­ná­ře navna­dit! A musím jí dát za prav­du. Vezmete-li do ruky tuhle kni­hu a kar­ty popr­vé jen pro­to, že je to vše oči­vid­ně míře­no na začá­teč­ní­ky – užij­te si pro­sím prá­vě tu prv­ní chví­li, kte­rou s taro­ty zaži­je­te. Je to jako popr­vé ochut­nat pohád­ky, jako popr­vé číst detek­tiv­ní pří­běh. Jako si popr­vé pocho­pit detek­tiv­ní pří­běh! Jako před­běh­nout o seti­nu seti­ny myš­len­ku auto­ra!

Ve chví­li, kdy vám tato báječ­ná psy­cho­lo­gic­ká pomůc­ka a sbír­ka lid­ských emo­cí, situ­a­cí a arche­ty­pů mají­cí původ v kolek­tiv­ním vědo­mí lid­stva, vejde pod kůži – zaží­vá člo­věk exta­tic­ké vzru­še­ní, pro­to­že začí­ná chá­pat smy­sl své exis­ten­ce, začí­ná tušit, oprav­du hma­ta­tel­ně tušit, proč tu jeho duše je.

Tarot je jed­ním z dob­rých nástro­jů sebe­po­zná­ní.

A zákla­dem je pro­ti­klad!

V taro­tu je nej­vět­ším pří­no­sem pro pra­xi vědo­mí, že nejde o pev­ně dané význa­my, ale že jejich výzvou je hle­dat z nich ces­ty, nachá­zet smy­sl… někdy je to pro­ti­klad, někdy je to jen pocho­pe­ní, že nega­tiv­ní myš­len­ky pře­bi­je­te jenom těmi pozi­tiv­ní­mi.  „Jedním z hlav­ních způ­sobů, jak lidé chá­pou svět, je vní­má­ní věcí v dua­li­tě nebo­li v pro­ti­kla­dech. V taro­tu, jak si záhy brzy všim­ne­te, se s ide­ou pro­ti­klad­nos­ti setká­te vel­mi často.“n

Budete pro­po­jo­vat teo­rii s živo­tem, bude­te zkou­mat, nezá­vaz­ně hle­dat odpo­vě­di a spo­jo­vat tře­ba zce­la nové význa­my všed­ní­ho dne s těmi taro­to­vý­mi. Karty začnou vyprá­vět pří­běh. Až teh­dy člo­věk vidí mno­ho­vrs­tev­na­tost kaž­dé kar­ty a pocí­tí­te, že prá­ce s kar­ta­mi je tako­vý tanec v duši, ve kte­rém roz­ví­jí­te nejen svou intu­i­ci, ale i zce­la oby­čej­né logic­ké a rozu­mo­vé uva­žo­vá­ní.

Tak schvál­ně, chce­te si zku­sit nako­lik je tarot hlu­bo­ký?

Podíváme se tedy se snad­ným taro­tem na výklad na srpen. Jaký ten­to měsíc bude tak nějak cel­ko­vě. K čemu ho vyu­žít a na co si dát pozor?

Do balíč­ku karet jsem sáh­la dva­krát. Poprvé mi vyběh­la dvo­ji­ce karet.

Devítka pen­ta­klů – Desítka mečů

Zajímavé, pro­to­že tu v srpnu bude stát ved­le sebe věru nesou­ro­dá dvo­ji­ce. Na prv­ní mís­tě úspěš­ná zavr­še­ní, úspě­chy, o kte­rých máte pocit, že si je zaslou­ží­te, jsou výsled­kem něja­ké­ho dlou­hé­ho a čas­to i vel­mi těž­ké­ho čině­ní. Všechno je doko­na­lé, chy­bět může snad jen dru­hý, kte­rý to s vámi bude sdí­let, tvr­dí autor­ka. Ale podí­vej­te se, ta paní na kar­tě má na ruce orla… ona už toho dru­hé­ho má? Nebo ne…?

Druhou ener­gií, kte­rá tu má vel­ký vliv je Desítka mečů. Ta tak pozi­tiv­ní není. Je nao­pak o zavr­še­ní rozu­mem, o ukon­čo­vá­ní vel­mi těž­kých a dlou­ho­do­bě trýzni­vých situ­a­cí. Tu si pro lep­ší pocho­pe­ní vypí­še­me z kni­hy:

Eso mečů vám daro­va­lo moc­nou zbraň a varo­va­lo vás, abys­te s ní zachá­ze­li opa­tr­ně. Vypadá to, jako bys­te se tou neu­vě­ři­tel­nou zbra­ní necha­li omá­mit a dosta­li jste se do sví­zel­né situ­a­ce. Ať už zabí­jí­te sami sebe nesmy­sl­nou samo­mluvou, nebo se doha­du­je­te s někým, kdo je buď šikov­něj­ší, nebo jed­no­du­še neú­stup­něj­ší, než jste vy, tenhle spor nemů­že­te vyhrát. Bylo by moud­řej­ší to vzdát a začít zno­vu. Světlo na této kar­tě sym­bo­li­zu­je nejen zapa­da­jí­cí slun­ce, ale také slun­ce vychá­ze­jí­cí, a tím ilu­stru­je dal­ší aspekt desí­tek: zna­me­na­jí nejen konec, ale také nový začá­tek.“

A nyní spod­ní řada karet, kte­rá se pří­mo nabí­zí, pro­to­že prá­vě tu vyšlo i výše zmi­ňo­va­né Eso mečů. Mocná zbraň: „Použijte ji na to, abys­te odťa­li všech­no, co vás mate a blo­ku­je prav­du. Pomáhá vám vidět jas­ně­ji a zře­tel­ně­ji a dodá­vá vám odva­hu vyjá­d­řit svou prav­du a zastat se jí. Jako všech­ny zbra­ně i tato může být nebez­peč­ná. Pravda a slo­va mohou být dvou­seč­ná, a pro­to s nimi zachá­zej­te opa­tr­ně.“

Srpen bych tedy v tom­to svět­le moh­la vidět jako měsíc, kde se ve zvý­še­né míře odkry­je to, co se nám poved­lo – skli­dí­me úspěch a poho­du. Ale také to, co se nepo­ved­lo, kde jsme se zmý­li­li, a díky těm mečo­vým troš­ku agre­siv­ním ener­giím to mohou být i vlast­ní chy­by, kte­ré uvi­dí­me tak obna­že­né, až námi han­ba bude clou­mat.

Druhou spod­ní kar­tou je Osmička mečů, ta je o stra­chu, nemá­me na výběr, bojí­me se, žalář naše­ho vlast­ní­ho myš­le­ní, uvíz­nu­tí v tak hroz­né situ­a­ci, že řeše­ní není na prv­ní pohled zřej­mé.  Nejde to tak dlou­ho, až máte pocit, že situ­a­ce nemá sku­teč­ně žád­né řeše­ní. Není to bez­na­děj­né, jen musí­te při­jít na to, jak si sun­dat pás­ku z očí.

Srpen mi cel­ko­vě při­pa­dá jako měsíc, kdy více uvi­dí­me své vlast­ní chy­by a mnoh­dy bude­me tla­če­ni k tomu, abychom je koneč­ně řeši­li. Bude to víc bolet, víc než obvykle. Co jin­dy pro­šlo, není mož­ná už nepro­jde, pro­to­že se nemů­že­me scho­vá­vat do vlast­ních žalá­řů. Venku totiž čeká to, co ve sku­teč­nos­ti chce­te, co si ve sku­teč­nos­ti zaslou­ží­te. Možná prá­vě to, že to je cítit za těmi tlus­tý­mi zdmi, dává sílu těm mečům, kte­ré se roz­hod­nout pro­se­kat si ces­tu ven – čas­to bez ohle­du na vás a na vaše zdán­li­vé pohod­lí ve sta­ré situ­a­ci. Dvě akč­ní a roz­hod­né a náh­lé kar­ty ve výkla­du zna­čí, že to také může být měsíc vel­mi náh­lých a neče­ka­ných změn. Změn, kdy zasa­hu­je osud…

Nechť jsou tedy všech­ny vaše změ­ny k lep­ší­mu…

O kar­tách Snadný tarot a autor­ce:

Barbara Moore je osvěd­če­nou autor­kou knih o taro­tu a nejen o této kni­ze říká: „Cvičte, cvič­te, cvič­te…. Čím víc bude­te s taro­tem, tím víc bude tarot s vámi. Otevře vám oči i mysl víc, než jste si kdy doká­za­li před­sta­vit. Když drží­te balí­ček taro­to­vých karet, drží­te sedm­de­sát osm klí­čů, kte­ré vás dove­dou k neko­neč­ným mož­nos­tem toho­to zázrač­né­ho a tajem­né­ho svě­ta, kte­rý obý­vá­me.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Chrysalis tarot: Poetický s nádechem středověku4. července 2019 Chrysalis tarot: Poetický s nádechem středověku Chrysalis tarot poskytuje nevšední pohled do tarotových karet, trošku historický, středověký, trošku poetický, trošku mýtický a pohádkový. Každý si v té záplavě fialové, zelené a zlaté […]
  • Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka13. dubna 2018 Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka Kolik lidí, tolik příběhů. Každý z nás nemá cestičku ke štěstí stejnou. Co někdo dostane zadarmo, druhý si musí tvrdě vydřít. A někdo může dřít do úmoru a stejně ho těsně před cílem […]
  • Tarot andělů strážných je opravdu náloží cukrové vaty!12. srpna 2017 Tarot andělů strážných je opravdu náloží cukrové vaty! Pokud milujete vintage styl, kytičky, buclaté andílky a jemná sdělení vtěsnaná do tarotových významů karet, pak je tohle dílo tím hebce hladivým potěšením právě pro vás. Autoři o něm […]
  • Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi25. července 2018 Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi Autorka karet a knihy Kouzelné mapy, jež patří k jedněm z nejkrásnějších, je zpátky se zpracovaným klasickým tématem tarotu.  Trvalo to pár let, ale vyplatilo se. Povedlo se? To je skoro […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Benjamin Kuras o Pohřbívání svobody, ovšem s nadhledem a vtipem12. ledna 2018 Benjamin Kuras o Pohřbívání svobody, ovšem s nadhledem a vtipem Tohle je jedna z knih, kterou bych tak ráda si užila načtenou! Aby vynikla její dramatičnost, vtip, nadhled a lehkost, se kterou se vám doslova vryje pod kůži a stane se návykovou. No ano, […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]