Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017?

Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017?

IMG 20170726 094050

Recenze a pořád­né otes­to­vá­ní!

Závidím vám to počá­teč­ní vzru­še­ní, když vstu­pu­je­te do kou­zel­né­ho svě­ta taro­tu! Autorka oprav­du umí čte­ná­ře navna­dit! A musím jí dát za prav­du. Vezmete-li do ruky tuhle kni­hu a kar­ty popr­vé jen pro­to, že je to vše oči­vid­ně míře­no na začá­teč­ní­ky – užij­te si pro­sím prá­vě tu prv­ní chví­li, kte­rou s taro­ty zaži­je­te. Je to jako popr­vé ochut­nat pohád­ky, jako popr­vé číst detek­tiv­ní pří­běh. Jako si popr­vé pocho­pit detek­tiv­ní pří­běh! Jako před­běh­nout o seti­nu seti­ny myš­len­ku auto­ra!

Ve chví­li, kdy vám tato báječ­ná psy­cho­lo­gic­ká pomůc­ka a sbír­ka lid­ských emo­cí, situ­a­cí a arche­ty­pů mají­cí původ v kolek­tiv­ním vědo­mí lid­stva, vejde pod kůži – zaží­vá člo­věk exta­tic­ké vzru­še­ní, pro­to­že začí­ná chá­pat smy­sl své exis­ten­ce, začí­ná tušit, oprav­du hma­ta­tel­ně tušit, proč tu jeho duše je.

Tarot je jed­ním z dob­rých nástro­jů sebe­po­zná­ní.

A zákla­dem je pro­ti­klad!

V taro­tu je nej­vět­ším pří­no­sem pro pra­xi vědo­mí, že nejde o pev­ně dané význa­my, ale že jejich výzvou je hle­dat z nich ces­ty, nachá­zet smy­sl… někdy je to pro­ti­klad, někdy je to jen pocho­pe­ní, že nega­tiv­ní myš­len­ky pře­bi­je­te jenom těmi pozi­tiv­ní­mi.  „Jedním z hlav­ních způ­sobů, jak lidé chá­pou svět, je vní­má­ní věcí v dua­li­tě nebo­li v pro­ti­kla­dech. V taro­tu, jak si záhy brzy všim­ne­te, se s ide­ou pro­ti­klad­nos­ti setká­te vel­mi často.“n

Budete pro­po­jo­vat teo­rii s živo­tem, bude­te zkou­mat, nezá­vaz­ně hle­dat odpo­vě­di a spo­jo­vat tře­ba zce­la nové význa­my všed­ní­ho dne s těmi taro­to­vý­mi. Karty začnou vyprá­vět pří­běh. Až teh­dy člo­věk vidí mno­ho­vrs­tev­na­tost kaž­dé kar­ty a pocí­tí­te, že prá­ce s kar­ta­mi je tako­vý tanec v duši, ve kte­rém roz­ví­jí­te nejen svou intu­i­ci, ale i zce­la oby­čej­né logic­ké a rozu­mo­vé uva­žo­vá­ní.

Tak schvál­ně, chce­te si zku­sit nako­lik je tarot hlu­bo­ký?

Podíváme se tedy se snad­ným taro­tem na výklad na srpen. Jaký ten­to měsíc bude tak nějak cel­ko­vě. K čemu ho vyu­žít a na co si dát pozor?

Do balíč­ku karet jsem sáh­la dva­krát. Poprvé mi vyběh­la dvo­ji­ce karet.

Devítka pen­ta­klů – Desítka mečů

Zajímavé, pro­to­že tu v srpnu bude stát ved­le sebe věru nesou­ro­dá dvo­ji­ce. Na prv­ní mís­tě úspěš­ná zavr­še­ní, úspě­chy, o kte­rých máte pocit, že si je zaslou­ží­te, jsou výsled­kem něja­ké­ho dlou­hé­ho a čas­to i vel­mi těž­ké­ho čině­ní. Všechno je doko­na­lé, chy­bět může snad jen dru­hý, kte­rý to s vámi bude sdí­let, tvr­dí autor­ka. Ale podí­vej­te se, ta paní na kar­tě má na ruce orla… ona už toho dru­hé­ho má? Nebo ne…?

Druhou ener­gií, kte­rá tu má vel­ký vliv je Desítka mečů. Ta tak pozi­tiv­ní není. Je nao­pak o zavr­še­ní rozu­mem, o ukon­čo­vá­ní vel­mi těž­kých a dlou­ho­do­bě trýzni­vých situ­a­cí. Tu si pro lep­ší pocho­pe­ní vypí­še­me z kni­hy:

Eso mečů vám daro­va­lo moc­nou zbraň a varo­va­lo vás, abys­te s ní zachá­ze­li opa­tr­ně. Vypadá to, jako bys­te se tou neu­vě­ři­tel­nou zbra­ní necha­li omá­mit a dosta­li jste se do sví­zel­né situ­a­ce. Ať už zabí­jí­te sami sebe nesmy­sl­nou samo­mluvou, nebo se doha­du­je­te s někým, kdo je buď šikov­něj­ší, nebo jed­no­du­še neú­stup­něj­ší, než jste vy, tenhle spor nemů­že­te vyhrát. Bylo by moud­řej­ší to vzdát a začít zno­vu. Světlo na této kar­tě sym­bo­li­zu­je nejen zapa­da­jí­cí slun­ce, ale také slun­ce vychá­ze­jí­cí, a tím ilu­stru­je dal­ší aspekt desí­tek: zna­me­na­jí nejen konec, ale také nový začá­tek.“

A nyní spod­ní řada karet, kte­rá se pří­mo nabí­zí, pro­to­že prá­vě tu vyšlo i výše zmi­ňo­va­né Eso mečů. Mocná zbraň: „Použijte ji na to, abys­te odťa­li všech­no, co vás mate a blo­ku­je prav­du. Pomáhá vám vidět jas­ně­ji a zře­tel­ně­ji a dodá­vá vám odva­hu vyjá­d­řit svou prav­du a zastat se jí. Jako všech­ny zbra­ně i tato může být nebez­peč­ná. Pravda a slo­va mohou být dvou­seč­ná, a pro­to s nimi zachá­zej­te opa­tr­ně.“

Srpen bych tedy v tom­to svět­le moh­la vidět jako měsíc, kde se ve zvý­še­né míře odkry­je to, co se nám poved­lo – skli­dí­me úspěch a poho­du. Ale také to, co se nepo­ved­lo, kde jsme se zmý­li­li, a díky těm mečo­vým troš­ku agre­siv­ním ener­giím to mohou být i vlast­ní chy­by, kte­ré uvi­dí­me tak obna­že­né, až námi han­ba bude clou­mat.

Druhou spod­ní kar­tou je Osmička mečů, ta je o stra­chu, nemá­me na výběr, bojí­me se, žalář naše­ho vlast­ní­ho myš­le­ní, uvíz­nu­tí v tak hroz­né situ­a­ci, že řeše­ní není na prv­ní pohled zřej­mé.  Nejde to tak dlou­ho, až máte pocit, že situ­a­ce nemá sku­teč­ně žád­né řeše­ní. Není to bez­na­děj­né, jen musí­te při­jít na to, jak si sun­dat pás­ku z očí.

Srpen mi cel­ko­vě při­pa­dá jako měsíc, kdy více uvi­dí­me své vlast­ní chy­by a mnoh­dy bude­me tla­če­ni k tomu, abychom je koneč­ně řeši­li. Bude to víc bolet, víc než obvykle. Co jin­dy pro­šlo, není mož­ná už nepro­jde, pro­to­že se nemů­že­me scho­vá­vat do vlast­ních žalá­řů. Venku totiž čeká to, co ve sku­teč­nos­ti chce­te, co si ve sku­teč­nos­ti zaslou­ží­te. Možná prá­vě to, že to je cítit za těmi tlus­tý­mi zdmi, dává sílu těm mečům, kte­ré se roz­hod­nout pro­se­kat si ces­tu ven – čas­to bez ohle­du na vás a na vaše zdán­li­vé pohod­lí ve sta­ré situ­a­ci. Dvě akč­ní a roz­hod­né a náh­lé kar­ty ve výkla­du zna­čí, že to také může být měsíc vel­mi náh­lých a neče­ka­ných změn. Změn, kdy zasa­hu­je osud…

Nechť jsou tedy všech­ny vaše změ­ny k lep­ší­mu…

O kar­tách Snadný tarot a autor­ce:

Barbara Moore je osvěd­če­nou autor­kou knih o taro­tu a nejen o této kni­ze říká: „Cvičte, cvič­te, cvič­te…. Čím víc bude­te s taro­tem, tím víc bude tarot s vámi. Otevře vám oči i mysl víc, než jste si kdy doká­za­li před­sta­vit. Když drží­te balí­ček taro­to­vých karet, drží­te sedm­de­sát osm klí­čů, kte­ré vás dove­dou k neko­neč­ným mož­nos­tem toho­to zázrač­né­ho a tajem­né­ho svě­ta, kte­rý obý­vá­me.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,32452 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53399 KB. | 27.09.2021 - 13:25:05