Smyjte své starosti...

láskaaa

Ať ztra­tí­me coko­li (jako vás nebo mě)ú, v moři vždy najde­me sebe. (E.E. Cummings)

Když poci­ťu­je­te sta­ros­ti, vždy pomů­že vstou­pit do vody. Voda je zdro­jem živo­ta a dost čas­to obsa­hu­je odpo­vě­di, kte­ré hle­dá­te. Můžete posta­vit most přes roz­bou­ře­né vody a jít se svým živo­tem dál, nebo může­te nechat vodu, aby odpla­vi­la vaše pro­blémy.

Miluji pláž a pocit blíz­kos­ti tvo­ře­ní, kte­ré mi při­ná­ší. Jděte na pláž za odli­vu a napiš­te své sta­ros­ti do pís­ku. Až všech­no zapí­še­te, klid­ně se posaď­te a před­sta­vuj­te si všech­ny věci na sezna­mu, dokud nezačne při­chá­zet pří­liv. Až při­jde, sma­že vaše sta­ros­ti jed­nu po dru­hé. Nechte je odchá­zet, jak je bude moře spla­cho­vat do svých vod. Jestliže se někte­rá poz­dě­ji zno­vu vyno­ří na povrchu, nebo nemů­že­te jít k moři, před­sta­vuj­te si, jak vlny s pří­li­vem odná­še­jí vaše potí­že.

Můžete si tak vyčis­tit svou mysl, tělo a život. Stejně jako se pří­liv a odliv nikdy neza­sta­ví, při­chá­zí a odchá­zí, může­te pokra­čo­vat v očis­tě a léče­ní. Ať voda odpla­ví všech­ny vaše sta­ros­ti.

Navštěvujte pláž osob­ně nebo v duchu, jak čas­to potře­bu­je­te, dokud odliv a pří­liv neo­čis­tí vaše já od všech sta­ros­tí...

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,48084 s | počet dotazů: 223 | paměť: 45747 KB. | 16.01.2021 - 04:13:37