Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak

Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak

Zbran

Příběh začí­ná vyšet­řo­vá­ním smr­ti pro­sti­tut­ky Amandy, na kte­rý je nasa­zen detek­tiv ser­žant Roger Murtaugh, v podá­ní Dennyho Glovera. Později je k němu při­dě­len ser­žant Martin Riggs (Mel Gibson), kte­rý byl pře­ve­len z pro­ti­dro­go­vé­ho na oddě­le­ní vražd. Riggs trpí sebe­vra­žed­ný­mi sklo­ny, pro­to­že mu při neho­dě zahy­nu­la žena. Jediným důvo­dem pro­to, aby nezmáčk­nul spoušť namí­ře­nou na svou hla­vu, je jeho prá­ce, kte­rá ho drží nad vodou a kte­rou dělá oprav­du dob­ře.

V prů­bě­hu vyšet­řo­vá­ní se zjis­tí, že Amandina smrt neby­la neho­da, ale naplá­no­va­ná vraž­da, do kte­ré jsou zaple­te­ni i býva­lí kole­go­vé Rogera a Martina z vál­ky ve Vietnamu, kte­ří po vál­ce zača­li obcho­do­vat s hero­i­nem.

Během pát­rá­ní po fak­tech, důka­zech a pode­zře­lých, se spo­lu oba detek­ti­vo­vé hod­ně sblí­ží a poma­lu si začí­na­jí zvy­kat jeden na dru­hé­ho a jsou ochot­ni vlo­žit jeden do dru­hé­ho svůj život. Martin se postup­ně zba­vu­je své­ho pro­blé­mu tou­hy po smr­ti a věnu­je se napl­no, spo­leč­ně s Rogerem pří­pa­du, kte­rý se čím dál tím víc roz­plé­tá.

Nakonec je pře­kup­ní­ci při poku­su o záchra­nu Rogerovy dce­ry Rianne, kte­rou unes­li, zajmou a mučí, aby řek­li, co všech­no o jejich spol­ku ví. Martinovi se poda­ří osvo­bo­dit se, zachrá­ní Rogera a Riannu a všich­ni tři spo­leč­ně utí­ka­jí. Během útě­ku zabi­jí vět­ši­nu ban­dy, Rogerovi se poda­ří dostat hlav­ní­ho bos­se celé sku­pi­ny. Martin se utká­vá se svým kole­gou z Vietnamu v boji tvá­ří v tvář a vítě­zí.

Případ, kte­rý se zpo­čát­ku jevil jako rutin­ní zále­ži­tost a násled­ně se veli­ce zkom­pli­ko­val je vyře­šen a Roger, spo­leč­ně se svým novým par­ťá­kem Martinem, si mohou oddech­nout.

Smrtonosná zbraň pat­ří spo­leč­ně s dal­ší­mi tře­mi díly mezi mé nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my a Mel Gibson je z mých nej­ob­lí­be­něj­ších her­ců.

Na rok své­ho vzni­ku (1987) je to veli­ce dob­ře udě­la­ný film, s dob­rým pří­bě­hem, pro­pra­co­va­ným pro­stře­dím, skvě­lým obsa­ze­ním a před­ně napí­na­vou akcí s prv­ky humo­ru. V pod­sta­tě sice jde o kla­sic­kou „ame­ric­kou stří­leč­ku“, s krva­vou pře­střel­kou a honič­kou měs­tem na kon­ci, ale má oprav­du něco do sebe a jis­tým způ­so­bem se od ostat­ních fil­mů toho­to žánrů liší. Hodně tomu­to kous­ku dáva­jí oba her­ci, kte­ří před­vá­dě­jí oprav­du výbor­né herec­ké výko­ny. Tento film mohu všem jedi­ně dopo­ru­čit!


Části seriálu:  Smrtonosná zbraň


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,77926 s | počet dotazů: 215 | paměť: 51314 KB. | 06.05.2021 - 12:07:06
X