Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Smrtonosná past

Smrtonosná past

Jen málo­kdy se sta­ne, že akč­ní film se sta­ne oprav­dou klasikou.Vlastně jich ani moc není.Pokud zatá­pu v pamě­ti tak si vzpo­me­nu na „Skálu“ a „Uprchlíka“ a pocho­pi­tel­ně na „Smrtonosnou past“


 New Yorsky poli­cis­ta John McClane (Bruce Willis) si o Vánočních svát­cích vyra­zil za svo­ji man­žel­kou Holly (Bonnie Bedelia) do L.A.Ta si tam u obrov­ské spo­leč­nos­ti Nakatomi budu­je svo­ji karie­ru a John si s ní o Vánocích (svát­cích kli­du a míru) chtěl urov­nat všech­ny nesrov­na­los­ti.
 Zatímco McClane cho­dil se zaťa­tý­mi prs­ty u nohou po kober­ci, na Vánočním večír­ku v již zmí­ně­né budo­vě vypuk­la panika.Budovu totiž obsa­di­la sku­pi­na tero­ris­tů v čele s obá­va­ným tero­ri­sou Hansem Gruber (Alan Rickman).Ten se na Vánoce roz­ho­dl obo­ha­tit o obrov­ské bohat­ství spo­leč­nos­ti Nakatomi.A vtom se mu poku­sí zabrá­nit pře­ži­vší McClane.

 Ve fil­mu exis­tu­jí pro slo­vo kla­si­ka dva význa­my:
1.jedná se o fil­my jak např. „Casablanca“, ty jsou oprav­do­vou kla­si­kou, ale pou­ze pro jis­tou sku­pi­nu.
2.druhá sku­pi­na se obec­ně nazý­vá „lido­vá klasika“-jsou to ty fil­my, kte­ré viděl snad každý.Mezi ně pat­ří i „Smrtonosná past“ (i když ta pat­ří spíš mezi obě dvě).Tyto fil­my jsou vel­mi čas­to vysí­lá­ny v TV (cca. jed­nou za rok), kaž­dý je viděl mini­mál­ně dva­krát a jsou vysí­lá­ny v hlav­ním vysí­la­cím čase (tj. 20.00).
  Jen málo­kdy se sta­ne, že akč­ní film se sta­ne oprav­dou klasikou.Vlastně jich ani moc není.Pokud zatá­pu v pamě­ti tak si vzpo­me­nu na „Skálu“ a „Uprchlíka“ a pocho­pi­tel­ně na „Smrtonosnou past“.To co se totiž v roce 1988 poved­lo je pros­tě zázra.Režisér John McTiernan za sebou teh­dy neměl moc zkušeností.Po horo­ro­vém béč­ku „Kočovníci“ s Piercem Brosnanem se mu oprav­du naskyt­la šance.Do ruky se mu dostal scé­nář Jeba Stuarta („Uprchlík“) a Stevena E. de Souzy („Street Fighter“, „Posledlost“) a zjiz­ve­ný reži­sér nemohl říct nic jiné než ano.Ani Bruce Willis toho kro­mě „Měsíčního svi­tu“ za sebou moc neměl.Jenže prá­vě on byl tím pra­vým her­cem, kte­rý doká­že umí­rat, smát se, zabí­jet a při­tom pro­ná­šet pořád­ně drs­né a kla­sic­ké hlášky.Navíc se jed­ná o sym­pa­tic­ké­ho her­ce a řek­ně­te: doká­že­te si v roli McClanea před­sta­vit tře­ba Schwarzeneggera nebo Stallona.Asi těžko.Už před tři­nác­ti lety Willis tyto her­ce str­čil do kapsy.Už v té době Willis zís­kal za svou roli 5 mili­o­nů dollarů.Prostě poprask.A to ani nemlu­vím o tom, že film vidě­lal 81 mili­o­nů dolla­rů jen na USA a Kanady.Tento vídě­lek se sice Willisovi poda­ři­lo troj­ná­sob­ně pře­ko­nat „Šestým smys­lem“ (293), ale na tu dobu, je to pros­tě BOOM.
  Nejenže Willis je sym­paťák, ale hlav­ně sak­ra dob­rej herec, a rolo McClanea je jed­nou z jeho nej­lep­ších rolí jeho kariery.Jedním z nej­lep­ších fak­to­rů (hned ved­le atmo­sfé­ry) je i role McClanea-právě on nepat­ří mezi ty „neo­by­čej­né hrdi­ny“ , ale je to napros­to oby­čej­ný člo­věk, kte­rý se bohu­žel dostal do situ­a­ce, ze kte­rá vedou jen dvě cesty:buďto se pros­tě pro­stří­lo přes nepřá­te­le nebo zemře.To všech­no ale dělá s nad­hle­dem a troš­kou vtipu.Například scé­na, ve kte­ré McClane pol­še výta­hem mrt­vo­lu tero­ris­ty s čepi­cí Santa Clause a na miky­nu mu napíše:NOW I HAVE A MACHINE GUN HO-HO-HO.Za zmíň­ku sto­jí i kul­tov­ní mini-hláška „Jipíííééé pra­se­čí hlavo“.Ovšem nej­lep­ší atmo­sfé­ru film navo­zu­je v čás­ti, kdy se John pohy­bu­je ven­ti­lač­ní šach­tou (pře­de­vším napí­na­vá scé­na, ve kte­ré se McClane pokou­ší z  jed­no­ho výklen­ku šach­ty dostat do dru­hé a hro­zí mu).A co tepr­ve scé­na, kdy se McClane jde vzdát Gruberovi a jeho posko­ko­vi a na zádech ma při­le­pe­nou pis­to­li se dvě­ma nábo­ji.
 Scénář je též výbor­ný a film sám o sobě byl mno­ho­krát vykrá­dán „béč­ko­vým“ příbuzenstvem-ale mar­ně, pro­to­že se niko­mu nepo­ved­lo a nepo­ve­de nato­čit něco tak výbor­né­ho jako je „Smrtonosná past“, kte­rá za dopro­vo­du hud­by Michaela Kamena („X-Men“) a sní­má­ni kame­ry Jan de Bonta („Základní instinkt“) vytvá­ří kom­plex­ní a uce­le­ný mxi zába­vy a akce.
 Dodávám, že výše uve­de­né scé­ny jsou pro mě kla­si­kou, pro vás mož­ná ne!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,78564 s | počet dotazů: 225 | paměť: 56210 KB. | 29.05.2022 - 03:26:41