Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Smrtonosná past II

Smrtonosná past II

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když John McTiernan v roce 1988 nato­čil film Smrtonosná past, všem pod­řad­ným Schwarzeneggerovkám v ran­né „pum­ping lead“  for­mě odzvonilo.Hlavní posta­va toho­to fil­mu –John McClane- byl sice pol­da, ale žád­ný kořen (a lá Stallonova Cobra) to roz­hod­ně není a když pak v někte­rých scé­nách McClane pobí­hal pomlá­ce­ný a s roz­ře­za­ný­mi cho­di­dly si v náh­lém sta­vu šílen­ství roze­bí­ral momen­tál­ní situ­a­ci, neje­den divák se cítil tak tro­chu doma.Po komerč­ním úspě­chu na sebe pokra­čo­vá­ní samo­zřej­mě nene­cha­lo čekat… S men­ším zádrhe­lem se McClane ten­to­krát setká (o Vánocích…) na Washingtonském letiš­ti, kde oče­ká­vá pří­let manželky.Ten mu ale kla­sic­ky zkom­pli­ku­je ban­da býva­lých mari­ňá­ků, kte­ří se pod vede­ním kapi­tá­na Stuarta (William Sadler) hod­la­jí zachrá­nit Cubánského dik­tá­to­ra –Genárala Esperanzu- z rukou kapi­ta­lis­tic­kých ame­ri­ča­nů…

 O režii toho­to sviž­né­ho díl­ka se posta­ral tzv. „fin­ský vlk“ (nechá­pu?) Renny Harlin.Ten v tom­to obdo­bí neměl ješ­tě moc zku­še­nos­tí – jak s režií giga pro­pa­dá­ků, kte­rá ničí celá stu­dia, tak s obsa­zo­vá­ním vlast­ní man­žel­ky do hlav­ních rolí- a jen stě­ží by teh­dy ved­le jeho jmé­na někdo napsal slov­ní spo­je­ní „kova­ný reži­sér“ (před­tím nato­čil prů­měr­né sním­ky Prison a Dobrodružství Forda Farlaina).Nicméně prá­vě on, za vydat­né pomo­ci kame­ra­ma­na Olivera Wood (Tváří v tvář, Nebezpečné pády, Ponorka U-571) způ­so­bil to, že film je už od prv­ní­ho širo­ko­úhlé­ho zábě­ru pří­mo str­hu­jí­cí a to, že Harlin niko­ho nehod­lá nudit doka­zu­je už v prv­ních dva­ce­ti minu­tách, kdy McClane hbi­tě zlik­vi­du­je jed­no koře­na tak, že mu str­čí hla­vu pod válec…I zby­tek akč­ních scén zvlá­dá Harlin na výteč­nou, a ačko­liv nemů­že díky změ­ně pro­stře­dí (opro­ti prv­ní­mu dílu) tolik těžit z atmo­sfé­ry, má jeho sní­mek stá­le co nabíd­nout.

 Ve scé­ná­ři Steven E. de Souzi (Běžící muž, Smrtonosná past) a Douga Richardsona (Mizerová) už není tolik zaru­če­ných vtíp­ků, jako „san­ta claus“ nebo „boty“ z jed­nič­ky a McClane se tu až na jed­nu výjm­ku („gra­ná­ty“) nedo­sta­ne do něja­kých bru­tál­ních pato­vých situ­a­cí („výta­ho­vá šach­ta“, „vět­ra­cí šach­ta“…), přes­to tu pár­krát Willis zaper­lí s oprav­du vtip­nou hláš­kou a mrt­vol tu je taky dost.Takže scé­nář je tedy poměr­ně dob­rý, a konec sko­ro dojí­ma­ví…

 Výtečně je na tom ale obsa­ze­ní, ve kte­rém se vysky­tu­je jeden machr za druhým-když nepo­čí­tám Willise, je tu pak Bonnie Bedelia (SM1, Podezření), William Atherton (SM1, Město šílen­ců), Reginald VelJohnson (SM1), Franco Nero (Nevinný spá­nek), William Sadler (Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank, Hvězdná pěcho­ta), John Amos (Cesta do Ameriky), Dennis Franz (Město andě­lů), Don Harvey (Hudson Hawk), Robert Patrick (Terminátor 2, Fakulta), John Leguizamo (Krvavé léto v NY), Vondie Curtis-Hall (Operace Zlomený šíp, Volný pád) a v jed­né oprav­du malé roli se tu vysky­tu­je i Colm Meaney (ConAir).To všech­no je tedy záru­ka sluš­né podí­va­né…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,26849 s | počet dotazů: 239 | paměť: 58166 KB. | 11.08.2022 - 14:27:21