Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Smrtonosná past 4.0

Smrtonosná past 4.0

SP4
SP4

Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydá­no pod názvem Smrtonosná past 4.0) je ame­ric­ký akč­ní thriller z roku 2007 a čtvr­tý díl fil­mo­vé série Smrtonosná past. Režie se ujal Len Wiseman. Je nato­čen pod­le člán­ku „A Farewell to Arms“ (Sbohem zbra­ni) z roku 1997, kte­rý pro časo­pis Wired napsal John Carlin. Název fil­mu je pře­vzat z mot­ta stá­tu New Hampshire „Live Free or Die“ (Žij svo­bod­ně, nebo zemři).

Ve fil­mu se detek­tiv newy­or­ské poli­cie John McClane (Bruce Willis) pokou­ší zasta­vit kyber­te­ro­ris­tu (Timothy Olyphant), kte­rý se nabou­rá­vá do vlád­ních a komerč­ních počí­ta­čů po celých Spojených stá­tech s cílem zahá­jit „výpro­dej ohně“, kte­rý by vyřa­dil klí­čo­vé prv­ky národ­ní infrastruk­tu­ry. Dále hra­jí Justin Long, Cliff Curtis a Maggie Q.

Film Live Free or Die Hard byl ve Spojených stá­tech uve­den 27. červ­na 2007. Film celo­svě­to­vě vydě­lal 388 mili­o­nů dola­rů, čímž se stal nej­vý­dě­leč­něj­ším dílem série Smrtonosná past. Film zís­kal vesměs pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní kri­ti­ků, kte­ří jej ozna­či­li za návrat série do for­my. Jedná se o jedi­ný film Smrtonosná past, kte­rý byl uve­den do kin s ratingem PG-13 od MPAA, ačko­li poz­dě­ji byla k dis­po­zi­ci i edi­ce bez ratingu.

Zápletka

FBI rea­gu­je na krát­ký výpa­dek počí­ta­čů ve svém oddě­le­ní kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti pát­rá­ním po špič­ko­vých počí­ta­čo­vých hac­ke­rech a požá­dá detek­ti­va newy­or­ské poli­cie Johna McClanea, aby při­ve­dl hac­ke­ra Matthewa Farrella (Justin Long). McClane při­jíž­dí prá­vě včas, aby ho zachrá­nil před zabi­já­ky vysla­ný­mi Mai Linh (Maggie Q), kte­rá pra­cu­je pro Thomase Gabriela (Timothy Olyphant).

Cestou do Washingtonu Farrell McClaneovi řek­ne, že pro Linha napsal algo­rit­mus k pro­lo­me­ní spe­ci­fic­ké­ho bez­peč­nost­ní­ho sys­té­mu pro úče­ly whi­te hat. Gabriel mezi­tím naří­dí své par­tě hac­ke­rů, aby se zmoc­ni­li doprav­ních sítí a bur­zy, a záro­veň na národ­ní úrov­ni odvy­sí­lá výhruž­nou zprá­vu pro ame­ric­kou vlá­du. Farrell si uvě­do­mí, že jde o začá­tek „výpro­de­je ohně“, kyber­ne­tic­ké­ho úto­ku, jehož cílem je vyřa­dit národ­ní infrastruk­tu­ru. McClane a Farrell jedou do síd­la FBI, když je Linh (vydá­va­jí­cí se za dis­pe­če­ra) pře­smě­ru­je do léč­ky, McClane útoč­ní­ky odra­zí a zni­čí vrtu­l­ník.

Poté, co McClane požá­dá o pomoc, Farrell vyde­du­ku­je, že Gabrielovým dal­ším cílem je roz­vod­ná síť, a tak jedou k super­sta­ni­ci roz­vod­ných závo­dů v Západní Virginii. Zjistí, že super­sta­ni­ci má pod kon­t­ro­lou tým vede­ný Linhem. McClane a Farrell je zabi­jí a ona po sou­bo­ji s McClanem pad­ne k zemi. Gabriel, roz­zu­ře­ný Linhovou smr­tí, pře­smě­ru­je do super­sta­ni­ce vel­ké množ­ství zem­ní­ho ply­nu, aby McClanea a Farrella zabil, ti však unik­nou.

McClane a Farrell poté ces­tu­jí vrtu­l­ní­kem do domu hac­ke­ra Fredericka „Warlocka“ Kaludise (Kevin Smith). Warlock iden­ti­fi­ku­je část kódu, kte­rý Farrell napsal pro Linha, jako pro­stře­dek k pří­stu­pu k datům v budo­vě Správy soci­ál­ní­ho zabez­pe­če­ní ve Woodlawnu v Marylandu. Řekne jim, že Gabriel byl špič­ko­vým bez­peč­nost­ním exper­tem ame­ric­ké­ho minis­ter­stva obra­ny: Gabriel varo­val minis­ter­stvo před sla­bi­na­mi, kvů­li nimž je ame­ric­ká síťo­vá infrastruk­tu­ra zra­ni­tel­ná vůči kyber­ne­tic­kým vál­kám, ale kvů­li svým neor­to­dox­ním meto­dám byl pro­puš­těn. Warlock vyhle­dá Gabriela pomo­cí tra­ce­rou­tu. Jeden z Gabrielových mužů zabi­je všech­ny ostat­ní Gabrielovy počí­ta­čo­vé hac­ke­ry poté, co se pře­ži­li.

Gabriel se napo­jí na jejich spo­je­ní a odha­lí, že našel McClaneovu odci­ze­nou dce­ru Lucy (Mary Elizabeth Winstead), kte­rou une­se. McClane pošle Gabrielovu podo­biz­nu FBI. Budova Woodlawn je ve sku­teč­nos­ti zaří­ze­ní NSA urče­né k zálo­ho­vá­ní osob­ních a finanč­ních zázna­mů náro­da v pří­pa­dě kyber­ne­tic­ké­ho úto­ku a navr­že­né samot­ným Gabrielem. Útok na FBI vyvo­lal sta­že­ní finanč­ních dat do Woodlawnu, dat, kte­rá Gabriel plá­nu­je ukrást.

McClane a Farrell se roz­běh­nou k zaří­ze­ní Woodlawn. Farrell najde jed­no­ho z Gabrielových mužů, kte­rý sta­hu­je finanč­ní infor­ma­ce a kte­rý data před svým dopa­de­ním zašif­ru­je. Gabriel pak vez­me Farrella a Lucy s sebou a prchá. McClane je pro­ná­sle­du­je a zmoc­ní se polo­mo­bil­ní základ­ny. Gabriel zís­ká pří­stup do komu­ni­kač­ní­ho sys­té­mu letou­nu F-35B Lightning II a naří­dí pilo­to­vi, aby zaú­to­čil na náklad­ní auto, kte­ré McClane řídí, ale letoun je zni­čen pada­jí­cí­mi tros­ka­mi. McClane pře­ži­je a vidí, jak Gabrielovo vozi­dlo zajíž­dí do neda­le­ké­ho han­gá­ru.

Tam Gabriel poža­du­je, aby Farrell dešif­ro­val finanč­ní úda­je. Když odmít­ne, Gabriel ho stře­lí do kole­na a vyhro­žu­je, že zabi­je Lucy. McClane při­jíž­dí a zabi­je dva Gabrielovy muže, ale je stře­len do rame­ne posled­ním Gabrielovým mužem Emersonem. Gabriel se posta­ví za McClanea a při­lo­ží mu hla­veň zbra­ně do rány na rame­ni. McClane poté stisk­ne spoušť. Kulka pro­le­tí McClaneovým rame­nem a zasáh­ne Gabriela do hru­di, čímž ho zabi­je. Farrell popad­ne pis­to­li a Emersona zabi­je. Poté McClane podě­ku­je Farrellovi za záchra­nu Lucyina živo­ta.

Výroba

Scénář a název

Zápletka fil­mu vychá­zí z dří­věj­ší­ho scé­ná­ře s názvem WW3.com Davida Marconiho, sce­náris­ty fil­mu Nepřítel stá­tu z roku 1998. Na zákla­dě člán­ku Johna Carlina z časo­pi­su Wired s názvem „A Farewell to Arms“ (Sbohem zbra­ni) vytvo­řil Marconi scé­nář o kyber­te­ro­ris­tic­kém úto­ku na Spojené stá­ty. Postup úto­ku je zná­mý jako „výpro­dej ohně“ a zob­ra­zu­je tří­fá­zo­vý koor­di­no­va­ný útok na doprav­ní, tele­ko­mu­ni­kač­ní, finanč­ní a komu­nál­ní infrastruk­tur­ní sys­témy země. Po úto­cích z 11. září 2001 byl pro­jekt zasta­ven, aby byl o něko­lik let poz­dě­ji obno­ven a Doug Richardson a nako­nec Mark Bomback jej pře­psa­li do podo­by Live Free or Die Hard.

Willis v roce 2005 řekl, že film se bude jme­no­vat Smrtonosná past 4.0, pro­to­že se točí kolem počí­ta­čů a kyber­te­ro­ris­mu. IGN poz­dě­ji uved­lo, že se film měl mís­to toho jme­no­vat Smrtonosná past: Reset. Společnost 20th Century Fox poz­dě­ji ozná­mi­la název Live Free or Die Hard a sta­no­vi­la datum pre­mi­é­ry na 29. červ­na 2007 s tím, že natá­če­ní začne v září 2006. Název vychá­zí z mot­ta stá­tu New Hampshire „Live Free or Die“, kte­ré je při­pi­so­vá­no citá­tu gene­rá­la Johna Starka. Mezinárodní trai­le­ry pou­ží­va­jí název Smrtonosná past 4.0, pro­to­že film byl s tím­to názvem uve­den mimo Severní Ameriku. Na začát­ku komen­tá­ře k fil­mu na DVD Wiseman i Willis pozna­me­ná­va­jí, že dáva­jí před­nost názvu Smrtonosná past 4.0.

Vizuální efekty

Pro vizu­ál­ní efek­ty pou­ži­té v celém fil­mu herec Bruce Willis a reži­sér Len Wiseman uved­li, že chtě­li pou­žít ome­ze­né množ­ství počí­ta­čem gene­ro­va­ných obra­zů (CGI). Jeden z pro­du­cen­tů VFX uve­dl, že „Len trval na tom, že vzhle­dem k tomu, že se chys­ta­jí Transformers a dal­ší vel­ké fil­my s počí­ta­čo­vou gra­fi­kou, musí ten­to film půso­bit reál­ně­ji. Musí to být zasa­ze­no do něja­ké prak­tic­ké rea­li­ty, aby to mělo ten nádech Smrtonosné pas­ti.“ Na vizu­ál­ních efek­tech fil­mu se podí­le­ly spo­leč­nos­ti Digital Dimension, The Orphanage, R!ot, Pixel Magic a Amalgamated Pixels.

Společnost Digital Dimension pra­co­va­la na 200 zábě­rech s vizu­ál­ní­mi efek­ty ve fil­mu, včet­ně sek­ven­ce, kte­rá uka­zu­je posta­vy Johna McClanea a Matta Farrella, jak se krčí mezi dvě­ma auty, když na ně při­stá­vá dal­ší auto. Aby bylo toho­to efek­tu dosa­že­no, jeřáb vytr­hl auto a vyho­dil ho do vzdu­chu na dvě auta, kte­rá byla rov­něž taže­na lany. Záběr byl dokon­čen, když byly obě posta­vy začle­ně­ny do zábě­rů kaska­dér­ské­ho kous­ku s auty poté, co bylo upra­ve­no osvět­le­ní a při­dá­no CGI sklo a trosky. Ve stej­né sek­ven­ci John McClane zni­čí vrtu­l­ník, ve kte­rém jede něko­lik Gabrielových posko­ků, tím, že do něj vra­zí autem. Toho bylo dosa­že­no tak, že se nej­pr­ve nato­čil jeden záběr, v němž jeden z Gabrielových posko­ků, Rand, vysko­čí z vrtu­l­ní­ku, a v dal­ším zábě­ru se auto vymrští do sto­jí­cí­ho vrtu­l­ní­ku, kte­rý je zved­nut na lanech. V závě­reč­ném zábě­ru se oba zábě­ry pře­krý­va­jí a jsou dopl­ně­ny o CGI pro trosky a pohy­bu­jí­cí se lis­ty roto­ru. Společnost také asis­to­va­la při při­dá­vá­ní aut pro doprav­ní koli­ze a masy lidí pro eva­ku­a­ci z něko­li­ka vlád­ních budov.

Společnost Orphanage vyvi­nu­la více­ú­rov­ňo­vou dál­nič­ní kři­žo­vat­ku pro pou­ži­tí v jed­né ze závě­reč­ných scén fil­mu vytvo­ře­ním digi­tál­ní­ho pro­stře­dí a 1 000 stop (300 m) dlou­hé spi­rá­lo­vé ram­py, kte­rá byla posta­ve­na před blu­e­scre­en. Když McClanea na dál­ni­ci pro­ná­sle­du­je stí­hač­ka F-35, byl posta­ven mini­a­tur­ní model a rekvi­zi­ta ve sku­teč­né veli­kos­ti, kte­ré pomoh­ly při digi­tál­ním při­dá­ní stí­hač­ky do scé­ny. Devítimetrový model byl sta­věn od lis­to­pa­du 2006 do úno­ra 2007. Když je stí­hač­ka zob­ra­ze­na vzná­še­jí­cí se v blíz­kos­ti dál­ni­ce, pou­ži­li stři­ha­či soft­wa­ro­vý 3D gra­fic­ký pro­gram Maya k rozostře­ní poza­dí a vytvo­ře­ní efek­tu tepel­né­ho vlně­ní.

Natáčení a zranění

Natáčení fil­mu Live Free or Die Hard zača­lo 23. září 2006 v cen­t­ru Baltimoru ve stá­tě Maryland. Na vel­ké zvu­ko­vé scé­ně bylo posta­ve­no osm růz­ných kulis pro natá­če­ní mno­ha scén v prů­bě­hu fil­mu. Při nahrá­vá­ní zvu­ku pro návěs pou­ži­tý v jed­né ze závě­reč­ných scén fil­mu bylo pou­ži­to 18 mik­ro­fo­nů pro záznam moto­ru, pne­u­ma­tik a poško­ze­ní vozi­dla. Postprodukce fil­mu trva­la pou­hých 16 týd­nů, zatím­co u podob­ných fil­mů bylo běž­něj­ší 26 týd­nů.

Aby pře­de­šel pří­pad­ným zra­ně­ním a byl pro film ve špič­ko­vé kon­di­ci, Willis něko­lik měsí­ců před natá­če­ním téměř den­ně posi­lo­val. Willis se zra­nil 24. led­na 2007 při bojo­vé scé­ně, kdy ho nad pra­vým okem kop­la dublér­ka hereč­ky Maggie Q, kte­rá měla na nohou jeh­lo­vé pod­pat­ky. Willis udá­lost popsal jako „nic vel­ké­ho“, ale když Len Wiseman jeho zra­ně­ní pro­hlé­dl, vši­ml si, že situ­a­ce je mno­hem váž­něj­ší, než se původ­ně zdá­lo - v komen­tá­ři na DVD Wiseman při pro­hlíd­ce rány uvá­dí, že vidí kost. Willis byl hospi­ta­li­zo­ván a dostal sedm stehů, kte­ré mu ved­ly přes pra­vé obo­čí až do kout­ku oka. Vzhledem k neli­ne­ár­ní­mu pro­dukč­ní­mu plá­nu fil­mu jsou tyto ste­hy náhod­ně vidět ve scé­ně, kdy McClane popr­vé pře­dá­vá Farrella Bowmanovi.

Během natá­če­ní bylo pou­ži­to 200 až 250 kaska­dé­rů. Dvojník Bruce Willise, Larry Rippenkroeger, upa­dl do bez­vě­do­mí při pádu z požár­ní­ho scho­diš­tě na chod­ník ve výš­ce 25 stop (7,6 m). Rippenkroeger utr­pěl zlo­me­ni­ny kos­tí v obli­če­ji, něko­lik zlo­me­ných žeber, pro­pích­nu­tou plí­ci a zlo­me­ni­ny obou zápěs­tí. Kvůli jeho zra­ně­ním byla výro­ba dočas­ně zasta­ve­na. Willis osob­ně zapla­til účty za hotel Rippenkroegerovým rodi­čům a něko­li­krát ho navští­vil v nemoc­ni­ci.

Kevin Smith vzpo­mí­ná na pře­pi­so­vá­ní scén při natá­če­ní fil­mu Live Free or Die Hard ve svém mlu­ve­ném fil­mu Sold Out: A Threevening with Kevin Smith.


Photo © 20th Century Fox


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Smrtonosná past


  • Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku?23. září 2018 Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku? Dvanáct let. Tak dlouho byl John McClane na dovolené. Tak dlouho jsme čekali. Pravda, nečekali jsme všichni. Po prvních mediálních klapkách to zavánělo pořádným průserem a definitivním […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná past 31. listopadu 2021 Smrtonosná past 3 Smrtonosná past 3 je americký akční film z roku 1995, který natočil John McTiernan (režisér prvního dílu). Scénář k němu napsal Jonathan Hensleigh podle Hensleighova scénáře Simon Says a […] Posted in Speciály
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šestý smysl31. března 2022 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
  • TOP7 filmů Bruce Willise31. března 2022 TOP7 filmů Bruce Willise Herecká kariéra Bruce Willise končí. Na svém Instagramovém účtu to oznámila jeho dcera Rumer. Důvodem je poškození mozku zvané afázie, čímž se potvrdily fámy, že někdejší akční idol […] Posted in Zajímavosti
  • Bruce Willis30. března 2022 Bruce Willis Walter Bruce Willis (narozen 19. března 1955) je americký herec na odpočinku. Jeho kariéra začala v 70. letech 20. století na mimobroadwayských scénách. Proslavil se hlavní rolí v […] Posted in Profily osob
  • Ulička přízraků: Pulzující remake filmu noir od Guillerma del Tora31. ledna 2022 Ulička přízraků: Pulzující remake filmu noir od Guillerma del Tora Podvodník a podvodník se spojí s kočovným karnevalem, aby se naučil novým trikům, které by mohl přenést do velkoměsta ve filmu Ulička přízraků, živé, bohatě propracované aktualizaci […] Posted in Filmové recenze
  • Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 %27. ledna 2022 Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 % Film Guillerma del Tora Ulička přízraků je adaptací stejnojmenného románu spisovatele Williama Lindsayho Greshama, podle nějž vznikl snímek Ulička přízraků již v roce 1947. Tento film noir […] Posted in Filmové recenze
  • Ulička přízraků Guillerma del Tora26. ledna 2022 Ulička přízraků Guillerma del Tora Mladý ambiciózní umělec Stanton Carlisle (Bradley Cooper) s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov se spojí s psychiatričkou Lilith Ritter (Cate Blanchett), která je však […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,59255 s | počet dotazů: 228 | paměť: 56104 KB. | 19.05.2022 - 18:44:27