Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Smrtonosná past 3

Smrtonosná past 3

SM3
SM3

Smrtonosná past 3 je ame­ric­ký akč­ní film z roku 1995, kte­rý nato­čil John McTiernan (reži­sér prv­ní­ho dílu). Scénář k němu napsal Jonathan Hensleigh pod­le Hensleighova scé­ná­ře Simon Says a pod­le postav, kte­ré vytvo­řil Roderick Thorp pro svůj román Nic netr­vá věč­ně z roku 1979.

Ve fil­mu vystu­pu­jí Bruce Willis jako poru­čík newy­or­ské poli­cie John McClane a Samuel L. Jackson jako McClaneův neo­chot­ný par­ťák Zeus Carver, kte­ří se spo­jí, aby zasta­vi­li bom­bo­vé hroz­by po celém New Yorku, kte­ré pro­vá­dí „Simon“ (Jeremy Irons). Film byl uve­den do kin 19. květ­na 1995 se smí­še­ný­mi ohla­sy a stal se nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku.

Obsah filmu

Obchodní dům Bonwit Teller v New Yorku je zni­čen bom­bou během ran­ní­ho dojíž­dě­ní. Newyorské poli­cej­ní oddě­le­ní obdr­ží tele­fo­nát od „Simona“, kte­rý se hlá­sí k odpo­věd­nos­ti. Vyhrožuje, že odpá­lí dal­ší, pokud nebu­de v Harlemu vysa­zen suspen­do­va­ný poli­cis­ta John McClane, kte­rý má na sobě sendvi­čo­vou des­ku s raso­vou uráž­kou. Vyhoví mu a McClane je při­vo­lán.

Zeus Carver, elek­tri­kář z neda­le­ké­ho obcho­du, vidí, že McClane má na sobě des­ku. McClane mu vysvět­lí, že je poli­cis­ta na pří­pa­du, ale brzy je napa­den sku­pi­nou čer­no­chů, kte­ré roz­čí­li­la raso­vá uráž­ka na sendvi­čo­vé tabu­li. Společně s Carverem se mu poda­ří unik­nout v taxí­ku. Na veli­tel­ství newy­or­ské poli­cie se dozví­da­jí, že bylo ukra­de­no vel­ké množ­ství binár­ní kapal­né výbuš­ni­ny, jejíž část byla pou­ži­ta pro bom­bu. Simon poža­du­je, aby se McClane i Carver řídi­li jeho poky­ny, a před­klá­dá jim řadu časo­vě ome­ze­ných úko­lů, kte­ré je zave­dou na sta­ni­ci met­ra na Wall Street. McClane nastou­pí do bro­ok­lyn­ské­ho vla­ku čís­lo 3 a hle­dá bom­bu, kte­rou do něj Simon umís­til, zatím­co Carver spě­chá, aby odpo­vě­děl na Simonův tele­fo­nát v tele­fon­ní bud­ce. McClane bom­bu najde a vyho­dí ji z vla­ku těs­ně před­tím, než vybuch­ne, čímž vlak vyko­le­jí a poško­dí sta­ni­ci.

McClane a Carver se přesku­pí s poli­cií a agen­ty FBI a zjis­tí, že Simon je „Peter Krieg“, býva­lý plu­kov­ník výcho­do­ně­mec­ké lido­vé armá­dy a nájem­ný žol­dák. Krieg se však ve sku­teč­nos­ti jme­nu­je Simon Peter Gruber, bra­tr Hanse Grubera, kte­ré­ho McClane před lety zabil v Los Angeles.

Simon pak zavo­lá sku­pi­ně a řek­ne jim o bom­bě v newy­or­ské stát­ní ško­le, kte­rá má vybuch­nout, jakmi­le skon­čí vyu­čo­vá­ní, a je vyba­ve­na rádi­o­vým deto­ná­to­rem, kte­rý se spouš­tí pomo­cí pásek FBI a poli­cie. Simon pro­zra­dí McClaneovi a Carverovi polo­hu ško­ly, pokud se budou řídit jeho hádan­ka­mi, a varu­je je, že bom­bu odpá­lí, pokud se poku­sí o eva­ku­a­ci. Zatímco McClane a Carver plní Simonův dal­ší úkol, poli­cie orga­ni­zu­je pro­hle­dá­vá­ní měst­ských škol a ke koor­di­na­ci vyu­ží­vá lin­ku 9-1-1. Všichni se sna­ží najít mís­to, kde se nachá­zí. McClane si uvě­do­mí, že Simon vyu­ží­vá hroz­bu bom­bou, aby odve­dl pozor­nost poli­cie od Wall Street, kde nejsou žád­né veřej­né ško­ly. Když se tam vrá­tí, zjis­tí, že Simonovi muži pro­ra­zi­li tunel do Federální rezerv­ní ban­ky a ukrad­li 140 mili­ard dola­rů ve zla­tých slit­cích ve sklá­pěč­kách. Sledují náklad­ní auta do akva­duk­tu v tune­lu č. 3. Carver pokra­ču­je v Simonově hře, zatím­co McClane sle­du­je náklad­ní auta.

McClane zabi­je čle­ny posád­ky jed­no­ho sklá­pě­cí­ho vozu a zmoc­ní se ho. Simon vyho­dí do povět­ří pře­hra­du s úmys­lem zato­pit tunel a uto­pit McClanea, ale McClane je vyho­zen vět­ra­cí šach­tou a zno­vu se setká s Carverem. Přežijí auto­mo­bi­lo­vou honič­ku se Simonovými muži, kte­ří Carvera sle­do­va­li, a zjis­tí, že kaž­dý z řidi­čů měl u sebe dost peněz na zapla­ce­ní mýt­né­ho za most. Vplíží se na palu­bu tan­ke­ru zakot­ve­né­ho v Long Island Sound, ale Simon a jeho posád­ka je zajmou a umís­tí je ved­le bom­by v nákla­do­vém pro­sto­ru. Simon vysvět­lu­je, že bom­ba ve ško­le byla faleš­ná a měla odlá­kat pozor­nost poli­cie. Vysílá zprá­vu, v níž hlá­sá svůj záměr zni­čit tan­ker a roz­ptý­lit ukra­de­né zla­to po dně Soundu, čímž desta­bi­li­zu­je eko­no­mi­ku západ­ní­ho svě­ta. Po jeho odcho­du se Carver a McClane osvo­bo­dí a unik­nou z cis­ter­ny těs­ně před výbu­chem bom­by.

Když jsou McClane a Carver vyslý­chá­ni poli­cií, McClane ozná­mí, že v cis­ter­ně nebyl žád­ný ze zla­tých slit­ků, a na zákla­dě svých zna­los­tí rodi­ny Gruberových vyvo­dí, že Simon měl v úmys­lu si je pone­chat. Když se McClane sna­ží dovo­lat své odci­ze­né man­žel­ce Holly, podí­vá se na lah­vič­ku aspi­ri­nu, kte­rou mu Simon dal, a pozna­me­ná, že byla zakou­pe­na na odpo­čí­va­dle pro kami­o­ny v Quebecu na kanadsko-amerických hra­ni­cích. McClane, Carver a poli­cie dora­zí do skla­diš­tě poblíž odpo­čí­va­dla pro kami­o­ny, kde Simon a jeho muži roz­dě­lu­jí šper­ky a plá­nu­jí útěk. Zbytek Simonových mužů je zajat, zatím­co Simon a jeho pří­tel­ky­ně Káťa se pokou­še­jí unik­nout vrtu­l­ní­kem. McClane postře­lí nad­zem­ní elek­tric­ké vede­ní, kte­ré spad­ne na vrtu­l­ník, což způ­so­bí jeho havá­rii a výbuch. Po osla­vě jejich tri­um­fu Carver pře­svěd­čí McClanea, aby zno­vu zavo­lal Holly.

Výroba

Vývoj a psaní

Stejně jako vět­ši­na fil­mů této série byl i ten­to film vytvo­řen na zákla­dě samo­stat­né­ho pro­jek­tu. Pro Smrtonosnou past 3 byly napsá­ny růz­né scé­ná­ře; řadu z nich Bruce Willis nako­nec odmí­tl s odů­vod­ně­ním, že půso­bí jako pře­pis akč­ních fil­mů, kte­ré při­šly po prv­ním fil­mu. Jeden ze scé­ná­řů, původ­ně nazva­ný Troubleshooter, měl McClane bojo­vat s tero­ris­ty na výlet­ní lodi v Karibiku, ale byl zamít­nut, pro­to­že se pří­liš podo­bal fil­mu V oble­že­ní. Později byl Troubleshooter pře­pra­co­ván na Nebezpečná rych­lost 2: Zásah.

Nakonec byl pou­žit scé­nář urče­ný pro film s názvem Simon Says, kte­rý byl původ­ně umís­těn jako vozi­dlo Brandona Leeho a posta­va Dia byla napsá­na s ohle­dem na hereč­ku. Společnost Warner Bros. scé­nář odkou­pi­la a pře­psa­la jej na pokra­čo­vá­ní Smrtonosné zbra­ně. Warner Bros. poz­dě­ji scé­nář dalo do obra­tu, aby ho kou­pi­la spo­leč­nost Fox a pře­psa­la ho na film Smrtonosná past.

Andy Vajna nahra­dil Joela Silvera a Larryho Gordona jako pro­du­cent fil­mu kvů­li nesho­dám s Willisem. V důsled­ku toho Vajnova spo­leč­nost Cinergi zís­ka­la zahra­nič­ní prá­va na film. Ve vět­ši­ně regi­o­nů zís­ka­ly prá­va na film spo­leč­nos­ti Disney a Summit Entertainment, zatím­co domá­cí prá­va si pone­cha­la spo­leč­nost Fox. V čer­ven­ci 1997 pro­da­la spo­leč­nost Cinergi svůj 50% podíl na fil­mu spo­leč­nos­ti Fox za 11,25 mili­o­nu dola­rů.

Obsazení

Laurenci Fishburneovi byla původ­ně nabíd­nu­ta ved­lej­ší role Zeuse Carvera, role napsa­ná také pro něj, ale chtěl vyš­ší hono­rář. Producent Andy Vajna však smlou­vu nepod­po­řil. Fishburne již dří­ve odmí­tl roli Julese Winnfielda ve fil­mu Pulp Fiction, kte­rou nako­nec ztvár­nil Samuel L. Jackson. Fishburneovi roli Julese roz­mlu­vi­li jeho zástup­ci, kte­ří chtě­li, aby při­jí­mal pou­ze hlav­ní role, jinak by kari­ér­ně uví­zl jako herec ve ved­lej­ší roli. Následně měl film Pulp Fiction pre­mi­é­ru na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes v době, kdy Fishburne vyjed­ná­val o svém pla­tu. Vajna se této akce zúčast­nil také, aby pod­po­řil Willise, kte­rý se ve fil­mu Quentina Tarantina obje­vil. Tarantino vzpo­mí­nal, že Vajna byl Jacksonovým výko­nem nato­lik ohro­men, že mu mís­to toho nabí­dl roli Carvera. Fishburne poz­dě­ji podal na Vajnovu spo­leč­nost Cinergi žalo­bu za nedo­dr­že­ní úst­ní doho­dy. Soudní pro­ces trval dva roky a Fishburne se dočkal vyrov­ná­ní.

Alternativní konec

Byl nato­čen alter­na­tiv­ní konec k tomu, kte­rý byl uve­den ve finál­ní ver­zi fil­mu, s Jeremy Ironsem a Brucem Willisem, ode­hrá­va­jí­cí se něja­ký čas po udá­los­tech v New Yorku. Najdete ho na DVD ve spe­ci­ál­ní edi­ci. V této ver­zi se před­po­klá­dá, že se lou­pež poda­ři­la a že McClane byl pou­žit jako obět­ní berá­nek za vše, co se nepo­ved­lo. Po více než dva­ce­ti letech služ­by je pro­puš­těn od newy­or­ské poli­cie a FBI mu dokon­ce ode­bra­la pen­zi. Přesto se mu poda­ří Simona vysto­po­vat pod­le čís­la šar­že na lah­vič­ce aspi­ri­nu a set­ka­jí se v jed­nom maďar­ském baru. V této ver­zi Simon pod­ra­zil vět­ši­nu svých kom­pli­ců, dostal lup do bez­peč­né­ho úkry­tu kde­si v Maďarsku a zla­to nechal pro­mě­nit v soš­ky Empire State Building, aby ho mohl pro­pa­šo­vat ze země; přes­to je vysto­po­ván až do své­ho zahra­nič­ní­ho úkry­tu. McClane si chce své pro­blémy vyří­dit na Simonovi, kte­ré­ho pozve ke hře „McClane říká“. Ta spo­čí­vá v rus­ké rule­tě s malým čín­ským rake­to­me­tem, z něhož byla odstra­ně­na míři­dla, tak­že není mož­né určit, kte­rý konec je kte­rý. McClane pak Simonovi polo­ží něko­lik háda­nek podob­ných těm, kte­ré hrál v New Yorku. Když Simon jed­nu hádan­ku vyluš­tí, McClane ho pod pohrůž­kou střel­by donu­tí vystře­lit z rake­to­me­tu, kte­rý Simona pro­stře­lí, čímž ho zabi­je.

 • Photo © 20th Century Fox
 • Zdroj člán­ku: Anglická Wikipedie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Smrtonosná past


 • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
 • Vyvolený - K nárazu došlo ve 3 hodiny 15 minut.28. února 2021 Vyvolený - K nárazu došlo ve 3 hodiny 15 minut. Bruce Willis se coby David Dunn snaží najít si práci v New Yorku a tím si tak trochu vyřešit nejen problémy pracovní (zatím pracuje jako strážce pořádku na fotbalovém stadionu), ale také […] Posted in Retro filmové recenze
 • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
 • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
 • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
 • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96301 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56885 KB. | 06.07.2022 - 00:25:59