Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Smrtonosná past 2

Smrtonosná past 2

SM2

Smrtonosná past 2 je ame­ric­ký akč­ní thriller z roku 1990 a dru­hý díl fil­mo­vé série Smrtonosná past. Film byl uve­den do kin 4. čer­ven­ce 1990 ve Spojených stá­tech. Film reží­ro­val Renny Harlin, scé­nář napsa­li Steven E. de Souza a Doug Richardson. V hlav­ní roli Johna McClanea se před­sta­vil Bruce Willis. Dále ve fil­mu hra­jí Bonnie Bedelia, William Sadler, Art Evans, William Atherton, Franco Nero, Dennis Franz, Fred Thompson, John Amos a Reginald VelJohnson.

Stejně jako v prv­ním fil­mu se i ve Smrtonosné pas­ti 2 děj ode­hrá­vá na Štědrý den. McClane čeká na svou ženu, kte­rá má při­stát na mezi­ná­rod­ním letiš­ti Washington Dulles, když tero­ris­té ovlád­nou sys­tém říze­ní leto­vé­ho pro­vo­zu. Musí tero­ris­ty zasta­vit dří­ve, než leta­dlu jeho ženy a něko­li­ka dal­ším při­lé­ta­jí­cím letům, kte­ré krou­ží nad letiš­těm, dojde pali­vo a zří­tí se. Během noci se McClane musí potý­kat také s letišt­ní poli­cií a vojen­ským veli­te­lem, z nichž nikdo o jeho pomoc nesto­jí.

Filmu před­chá­zel sní­mek Smrtonosná past (1988), po němž násle­do­va­ly fil­my Smrtonosná past 3 (1995), Smrtonosná past 4.0 (2007) a Smrtonosná past: Opět v akci(2013)

Zápletka

Na Štědrý den roku 1990, dva roky po inci­den­tu ve věži Nakatomi, čeká býva­lý newy­or­ský poli­cis­ta John McClane, nyní pra­cu­jí­cí pro poli­cej­ní oddě­le­ní v Los Angeles, na mezi­ná­rod­ním letiš­ti Dulles na pří­let man­žel­ky Holly z Los Angeles. Reportér Richard Thornburg, kte­rý v Nakatomi Tower odha­lil Hollyinu identi­tu Hansi Gruberovi, má při­dě­le­né mís­to napro­ti ní přes ulič­ku.

V letišt­ním baru McClane zpo­zo­ru­je dva muže v armád­ních uni­for­mách, kte­ří se cho­va­jí pode­zře­le, a pro­ná­sle­du­je je do pro­sto­ru pro zava­za­dla. Po pře­střel­ce McClane jed­no­ho z nich, Oswalda Cochranea, zabi­je, zatím­co dru­hý pode­zře­lý Miller ute­če. Když se od své­ho pří­te­le Ala Powella v L. A. dozví, že Cochrane byl prav­dě­po­dob­ně zabit v akci během služ­by v Hondurasu, McClane to řek­ne kapi­tá­no­vi letišt­ní poli­cie Carmine Lorenzovi, kte­rý jeho oba­vy odmít­ne.

Bývalý plu­kov­ník spe­ci­ál­ních jed­no­tek ame­ric­ké armá­dy William Stuart a dal­ší býva­lí čle­no­vé jeho jed­not­ky si zří­dí základ­nu v kos­te­le poblíž Dulles. Nabourají se do sys­té­mů říze­ní leto­vé­ho pro­vo­zu, pře­ru­ší komu­ni­ka­ci s leta­dly a deak­ti­vu­jí svět­la na při­stá­va­cí drá­ze, tak­že ATC v Dullesu nemů­že při­stá­vat s leta­dly. Jejich cílem je zachrá­nit gene­rá­la Ramona Esperanzu, dro­go­vé­ho bos­se a dik­tá­to­ra z Val Verde, kte­rý je vydán do Spojených stá­tů, aby sta­nul před sou­dem kvů­li obvi­ně­ní z obcho­du s dro­ga­mi.

Požadují náklad­ní leta­dlo Boeing 747, aby moh­li s Esperanzou uprch­nout do jiné země, a varu­jí letišt­ní dis­pe­če­ry před obno­ve­ním říze­ní. McClane se svou ženou v jed­nom z leta­del krou­ží­cích nad Washingtonem, D. C., s pří­liš malým množ­stvím pali­va na to, aby mohl být pře­smě­ro­ván, se při­pra­vu­je na boj s tero­ris­ty a spo­jí se s údrž­bá­řem Marvinem, aby zís­kal lep­ší pří­stup na letiš­tě.

Ředitel komu­ni­ka­ce na Dullesu Leslie Barnes se vydá­vá s týmem SWAT k nedo­kon­če­né antén­ní sou­sta­vě, aby obno­vil spo­je­ní s leta­dly, ale jsou pře­pa­de­ni a zabi­ti v pře­střel­ce, ačko­li McClane Barnese zachrá­ní a zabi­je Stuartovy muže včet­ně O’Reillyho. Stuart se mstí tím, že nabou­rá brit­ské trys­ko­vé leta­dlo a zabi­je všech­ny na palubě. Je povo­lán tým spe­ci­ál­ních jed­no­tek ame­ric­ké armá­dy vede­ný majo­rem Grantem. Díky odpo­sle­chu obou­směr­né vysí­lač­ky, kte­rou upus­til jeden ze Stuartových posko­ků, se McClane dozví, že Esperanza po zabi­tí únosců nyní při­stá­vá s jeho leta­dlem.

McClane se k leta­dlu dosta­ne dří­ve než Stuartovi muži a Esperanzu zne­škod­ní. Muži uvěz­ní McClanea v kok­pi­tu a hodí do něj gra­ná­ty, ale McClane unik­ne kata­pul­táž­ním seda­dlem vte­ři­nu před jejich výbu­chem. Barnes pomů­že McClaneovi najít úkryt žol­dá­ků a řek­ne Grantovi, aby na mís­to zaú­to­čil, ale žol­dá­ci unik­nou na sněž­ných skútrech. McClane je pro­ná­sle­du­je a poda­ří se mu zlik­vi­do­vat dva Stuartovy muže Burkeho a Garbera, ale s pře­kva­pe­ním zjis­tí, že zbra­ně žol­dá­ků jsou nabi­té sle­pý­mi nábo­ji, a dojde k závě­ru, že tým spe­ci­ál­ních jed­no­tek jsou ve sku­teč­nos­ti Stuartovi pod­ří­ze­ní.

McClane poža­du­je, aby Lorenzo zadr­žel Boeing 747, úni­ko­vé leta­dlo žol­dá­ků; ten však odmí­tá poslech­nout a poku­sí se McClanea zatknout. McClane už toho má dost, a tak na Lorenza vystře­lí ze zbra­ně žol­dá­ků napl­ně­né sle­pý­mi nábo­ji, čímž doká­že, že má prav­du. Lorenzo si uvě­do­mí, že McClane má prav­du, a naří­dí všem poli­cis­tům, aby se sje­li k han­gá­ru, kde je ulo­že­no úni­ko­vé leta­dlo. Při Hollyině letu se pode­zří­va­vý Thornburg, kte­rý sle­du­je letišt­ní rádi­o­vý pro­voz, dozví­dá o situ­a­ci z taj­né­ho pře­no­su mezi Barnesem a krou­ží­cí­mi leta­dly. Zavolá do zpráv a odvy­sí­lá sen­zač­ní a pře­hna­ný pohled na to, co se děje, což vede k pani­ce a brá­ní poli­cis­tům dostat se k úni­ko­vé­mu leta­dlu, dokud Holly Thornburga nezkro­tí para­ly­zé­rem.

McClane nased­ne do zpra­vo­daj­ské heli­kop­té­ry, kte­rá ho umís­tí na kří­d­lo rolu­jí­cí­ho žol­dác­ké­ho 747. V tu chví­li se McClane ocit­ne na palubě. Strčí svůj kabát do kři­dél­ka, čímž zabrá­ní leta­dlu vzlét­nout. Grant a Stuart vystou­pí, aby McClanea zkro­ti­li, a boju­jí spo­lu, dokud McClane Granta nestr­čí do moto­ru prou­do­vé­ho leta­dla a neza­bi­je ho. Stuart se pak pus­tí do McClanea, vytáh­ne bojo­vý nůž a bod­ne ho do rame­ne, ale McClane ukous­ne plu­kov­ní­ko­vi kus ruky a odstr­čí ho. McClaneovi se poda­ří sluš­ně bojo­vat, ale přes­to se Stuartově tak­ti­ce bojo­vých umě­ní nevy­rov­ná. Stuart sra­zí McClanea z leta­dla a uvol­ní mu kří­d­lo, ale nevšim­ne si, že McClane ote­vřel pali­vo­vý poklop. McClane zapá­lí sto­pu pali­va stej­ným zapa­lo­va­čem, kte­rý zaba­vil Tonymu Vreskému a kte­rý vede až k leta­dlu, což způ­so­bí jeho explo­zi. Kroužící leta­dla vyu­ži­jí ohni­vou sto­pu, aby jim pomoh­la při­stát. Když jsou ces­tu­jí­cí zachrá­ně­ni, Holly a McClane se šťast­ně obe­jmou.

Výroba

Scénář byl adap­to­ván pod­le romá­nu Waltera Wagera 58 minut z roku 1987. Román má stej­nou záplet­ku, ale mír­ně se liší: poli­cis­ta musí zasta­vit tero­ris­ty, kte­ří vez­mou rukojmí na letiš­ti, zatím­co nad hla­vou krou­ží leta­dlo jeho ženy, a má na to 58 minut, než leta­dlo spad­ne. Roderick Thorp, kte­rý napsal román Nic netr­vá věč­ně z roku 1979, pod­le něhož byla Smrtonosná past nato­če­na, zís­ká­vá záslu­hy za vytvo­ře­ní „někte­rých ori­gi­nál­ních postav“, ačko­li jeho jmé­no je na plát­ně chyb­ně uve­de­no jako „Roderick Thorpe“.

Jeden z auto­rů scé­ná­ře, Steven E. de Souza, poz­dě­ji v roz­ho­vo­ru pro kni­hu Action Speaks Louder (Akce mlu­ví hla­si­tě­ji) při­znal: že zápo­rá­ci vychá­ze­li z ame­ric­ké­ho „stře­do­a­me­ric­ké­ho“ vmě­šo­vá­ní, pře­de­vším z afé­ry Írán-Contra.

Původní roz­po­čet fil­mu byl 40 mili­o­nů dola­rů. Bruce Willis dostal za zopa­ko­vá­ní své role ve fil­mu 7,5 mili­o­nu dola­rů. Producent Joel Silver byl obvi­něn z roz­ha­zo­vač­né­ho utrá­ce­ní a tvr­di­lo se, že film stál 62-70 mili­o­nů dola­rů. Prezident domá­cí dis­tri­buce spo­leč­nos­ti Fox Tom Sherak odmí­tl tvr­ze­ní o 70 mili­o­nech dola­rů jako „absurd­ní“. Na kon­ci natá­če­ní bylo ozná­me­no, že Silver byl zba­ven kaž­do­den­ních pro­du­cent­ských povin­nos­tí.

Scény na zasně­že­ném Dullesově letiš­ti se měly natá­čet v Denveru, ale kvů­li tep­lé­mu poča­sí se od nich upus­ti­lo, stej­ně jako od dal­ší­ho natá­če­ní v Michiganu.Scény se natá­če­ly na zvu­ko­vém jeviš­ti v Los Angeles s pou­ži­tím faleš­né­ho sně­hu.

Smrtonosná past 2 byla prv­ním fil­mem, v němž byly pou­ži­ty digi­tál­ně kom­po­no­va­né hra­né zábě­ry s tra­dič­ní mat­nou mal­bou, kte­rá byla vyfo­to­gra­fo­vá­na a naske­no­vá­na do počí­ta­če. Ta byla pou­ži­ta v posled­ní scé­ně, kte­rá se ode­hrá­va­la na při­stá­va­cí drá­ze.

Podle Franca Nera dostal Silver nápad obsa­dit ho poté, co viděl v kan­ce­lá­ři jejich spo­leč­né­ho účet­ní­ho viset Nerovy fil­mo­vé pla­ká­ty. Nero nechtěl hrát ve Smrtonosné pas­ti 2, pro­to­že se mu nelí­bil scé­nář a zavá­zal se k natá­če­ní fil­mu Dech živo­ta. Silver nako­nec naplá­no­val Nerovy scé­ny tak, aby herec mohl hrát v obou fil­mech.

 • Zdroj: Wikipedie
 • Photo © Twentieth Century Fox Film Corp.

Části seriálu:  Smrtonosná past


 • Smrtonosná past24. října 2021 Smrtonosná past Smrtonosná past je americký akční film z roku 1988, který režíroval John McTiernan a scénář napsali Jeb Stuart a Steven E. de Souza. Je natočen podle románu Rodericka Thorpa z roku 1979 […] Posted in Speciály
 • Encanto – Recenze – 40 %30. listopadu 2021 Encanto – Recenze – 40 % Nový animovaný film studia Disney je dějově zasazen do kolumbijských hor, kde před padesáti lety založila ovdovělá žena jménem Alma Madrigal spolu se skupinou utečenců vesnici s názvem […] Posted in Filmové recenze
 • Encanto25. listopadu 2021 Encanto  Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině […] Posted in Filmové recenze
 • Zodiac10. listopadu 2021 Zodiac Chce to mimořádný talent, abyste dokázali udržet pozornost diváků po celou dobu stošedesátiminutové podívané, která navíc nebude mít konec v typickém (hollywoodském) slova smyslu. Fincher […] Posted in Retro filmové recenze
 • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
 • Smrtonosná past 31. listopadu 2021 Smrtonosná past 3 Smrtonosná past 3 je americký akční film z roku 1995, který natočil John McTiernan (režisér prvního dílu). Scénář k němu napsal Jonathan Hensleigh podle Hensleighova scénáře Simon Says a […] Posted in Speciály
 • Vykoupení z věznice Shawshank21. října 2021 Vykoupení z věznice Shawshank Drama režírované Frankem Darabontem nominované na sedm Oskarů a dva Zlaté globy se odehrává v Nové Anglii dvacátého století v nechvalně známé věznici Shawshank. Viceprezident významné […] Posted in Retro filmové recenze
 • Total Recall (1990) - Originál je prostě originál a v případě snímku "Total Recall" to platí dvojnásob.6. října 2021 Total Recall (1990) - Originál je prostě originál a v případě snímku "Total Recall" to platí dvojnásob. Remake z roku 2012 mu nesahá po kotníky. Arnold Schwarzenegger má na svém kontě pěkných pár zářezů, čímž myslím filmy, které rozhodně stojí za to. Nikdo by nepochyboval o tom, že mezi […] Posted in Retro filmové recenze
 • Nespoutaný Django - 165 filmových minut plných napětí, lásky...1. října 2021 Nespoutaný Django - 165 filmových minut plných napětí, lásky... Film Quentina Tarantina přibližuje svérázným způsobem život na jihu Spojených států před vypuknutím občanské války. Černoch Django (Jamie Foxx) se postupně mění z kurážného, ale nijak […] Posted in Retro filmové recenze
 • Koně se také střílejí20. září 2021 Koně se také střílejí Koně se také střílejí je americké psychologické drama z roku 1969, které natočil režisér Sydney Pollack podle scénáře Roberta E. Thompsona a Jamese Poea, natočeného podle stejnojmenného […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05957 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53796 KB. | 03.12.2021 - 07:46:57