Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Smrtonosná past 2

Smrtonosná past 2

SM2
SM2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Smrtonosná past 2 je ame­ric­ký akč­ní thriller z roku 1990 a dru­hý díl fil­mo­vé série Smrtonosná past. Film byl uve­den do kin 4. čer­ven­ce 1990 ve Spojených stá­tech. Film reží­ro­val Renny Harlin, scé­nář napsa­li Steven E. de Souza a Doug Richardson. V hlav­ní roli Johna McClanea se před­sta­vil Bruce Willis. Dále ve fil­mu hra­jí Bonnie Bedelia, William Sadler, Art Evans, William Atherton, Franco Nero, Dennis Franz, Fred Thompson, John Amos a Reginald VelJohnson.

Stejně jako v prv­ním fil­mu se i ve Smrtonosné pas­ti 2 děj ode­hrá­vá na Štědrý den. McClane čeká na svou ženu, kte­rá má při­stát na mezi­ná­rod­ním letiš­ti Washington Dulles, když tero­ris­té ovlád­nou sys­tém říze­ní leto­vé­ho pro­vo­zu. Musí tero­ris­ty zasta­vit dří­ve, než leta­dlu jeho ženy a něko­li­ka dal­ším při­lé­ta­jí­cím letům, kte­ré krou­ží nad letiš­těm, dojde pali­vo a zří­tí se. Během noci se McClane musí potý­kat také s letišt­ní poli­cií a vojen­ským veli­te­lem, z nichž nikdo o jeho pomoc nesto­jí.

Filmu před­chá­zel sní­mek Smrtonosná past (1988), po němž násle­do­va­ly fil­my Smrtonosná past 3 (1995), Smrtonosná past 4.0 (2007) a Smrtonosná past: Opět v akci(2013)

Zápletka

Na Štědrý den roku 1990, dva roky po inci­den­tu ve věži Nakatomi, čeká býva­lý newy­or­ský poli­cis­ta John McClane, nyní pra­cu­jí­cí pro poli­cej­ní oddě­le­ní v Los Angeles, na mezi­ná­rod­ním letiš­ti Dulles na pří­let man­žel­ky Holly z Los Angeles. Reportér Richard Thornburg, kte­rý v Nakatomi Tower odha­lil Hollyinu identi­tu Hansi Gruberovi, má při­dě­le­né mís­to napro­ti ní přes ulič­ku.

V letišt­ním baru McClane zpo­zo­ru­je dva muže v armád­ních uni­for­mách, kte­ří se cho­va­jí pode­zře­le, a pro­ná­sle­du­je je do pro­sto­ru pro zava­za­dla. Po pře­střel­ce McClane jed­no­ho z nich, Oswalda Cochranea, zabi­je, zatím­co dru­hý pode­zře­lý Miller ute­če. Když se od své­ho pří­te­le Ala Powella v L. A. dozví, že Cochrane byl prav­dě­po­dob­ně zabit v akci během služ­by v Hondurasu, McClane to řek­ne kapi­tá­no­vi letišt­ní poli­cie Carmine Lorenzovi, kte­rý jeho oba­vy odmít­ne.

Bývalý plu­kov­ník spe­ci­ál­ních jed­no­tek ame­ric­ké armá­dy William Stuart a dal­ší býva­lí čle­no­vé jeho jed­not­ky si zří­dí základ­nu v kos­te­le poblíž Dulles. Nabourají se do sys­té­mů říze­ní leto­vé­ho pro­vo­zu, pře­ru­ší komu­ni­ka­ci s leta­dly a deak­ti­vu­jí svět­la na při­stá­va­cí drá­ze, tak­že ATC v Dullesu nemů­že při­stá­vat s leta­dly. Jejich cílem je zachrá­nit gene­rá­la Ramona Esperanzu, dro­go­vé­ho bos­se a dik­tá­to­ra z Val Verde, kte­rý je vydán do Spojených stá­tů, aby sta­nul před sou­dem kvů­li obvi­ně­ní z obcho­du s dro­ga­mi.

Požadují náklad­ní leta­dlo Boeing 747, aby moh­li s Esperanzou uprch­nout do jiné země, a varu­jí letišt­ní dis­pe­če­ry před obno­ve­ním říze­ní. McClane se svou ženou v jed­nom z leta­del krou­ží­cích nad Washingtonem, D. C., s pří­liš malým množ­stvím pali­va na to, aby mohl být pře­smě­ro­ván, se při­pra­vu­je na boj s tero­ris­ty a spo­jí se s údrž­bá­řem Marvinem, aby zís­kal lep­ší pří­stup na letiš­tě.

Ředitel komu­ni­ka­ce na Dullesu Leslie Barnes se vydá­vá s týmem SWAT k nedo­kon­če­né antén­ní sou­sta­vě, aby obno­vil spo­je­ní s leta­dly, ale jsou pře­pa­de­ni a zabi­ti v pře­střel­ce, ačko­li McClane Barnese zachrá­ní a zabi­je Stuartovy muže včet­ně O’Reillyho. Stuart se mstí tím, že nabou­rá brit­ské trys­ko­vé leta­dlo a zabi­je všech­ny na palubě. Je povo­lán tým spe­ci­ál­ních jed­no­tek ame­ric­ké armá­dy vede­ný majo­rem Grantem. Díky odpo­sle­chu obou­směr­né vysí­lač­ky, kte­rou upus­til jeden ze Stuartových posko­ků, se McClane dozví, že Esperanza po zabi­tí únosců nyní při­stá­vá s jeho leta­dlem.

McClane se k leta­dlu dosta­ne dří­ve než Stuartovi muži a Esperanzu zne­škod­ní. Muži uvěz­ní McClanea v kok­pi­tu a hodí do něj gra­ná­ty, ale McClane unik­ne kata­pul­táž­ním seda­dlem vte­ři­nu před jejich výbu­chem. Barnes pomů­že McClaneovi najít úkryt žol­dá­ků a řek­ne Grantovi, aby na mís­to zaú­to­čil, ale žol­dá­ci unik­nou na sněž­ných skútrech. McClane je pro­ná­sle­du­je a poda­ří se mu zlik­vi­do­vat dva Stuartovy muže Burkeho a Garbera, ale s pře­kva­pe­ním zjis­tí, že zbra­ně žol­dá­ků jsou nabi­té sle­pý­mi nábo­ji, a dojde k závě­ru, že tým spe­ci­ál­ních jed­no­tek jsou ve sku­teč­nos­ti Stuartovi pod­ří­ze­ní.

McClane poža­du­je, aby Lorenzo zadr­žel Boeing 747, úni­ko­vé leta­dlo žol­dá­ků; ten však odmí­tá poslech­nout a poku­sí se McClanea zatknout. McClane už toho má dost, a tak na Lorenza vystře­lí ze zbra­ně žol­dá­ků napl­ně­né sle­pý­mi nábo­ji, čímž doká­že, že má prav­du. Lorenzo si uvě­do­mí, že McClane má prav­du, a naří­dí všem poli­cis­tům, aby se sje­li k han­gá­ru, kde je ulo­že­no úni­ko­vé leta­dlo. Při Hollyině letu se pode­zří­va­vý Thornburg, kte­rý sle­du­je letišt­ní rádi­o­vý pro­voz, dozví­dá o situ­a­ci z taj­né­ho pře­no­su mezi Barnesem a krou­ží­cí­mi leta­dly. Zavolá do zpráv a odvy­sí­lá sen­zač­ní a pře­hna­ný pohled na to, co se děje, což vede k pani­ce a brá­ní poli­cis­tům dostat se k úni­ko­vé­mu leta­dlu, dokud Holly Thornburga nezkro­tí para­ly­zé­rem.

McClane nased­ne do zpra­vo­daj­ské heli­kop­té­ry, kte­rá ho umís­tí na kří­d­lo rolu­jí­cí­ho žol­dác­ké­ho 747. V tu chví­li se McClane ocit­ne na palubě. Strčí svůj kabát do kři­dél­ka, čímž zabrá­ní leta­dlu vzlét­nout. Grant a Stuart vystou­pí, aby McClanea zkro­ti­li, a boju­jí spo­lu, dokud McClane Granta nestr­čí do moto­ru prou­do­vé­ho leta­dla a neza­bi­je ho. Stuart se pak pus­tí do McClanea, vytáh­ne bojo­vý nůž a bod­ne ho do rame­ne, ale McClane ukous­ne plu­kov­ní­ko­vi kus ruky a odstr­čí ho. McClaneovi se poda­ří sluš­ně bojo­vat, ale přes­to se Stuartově tak­ti­ce bojo­vých umě­ní nevy­rov­ná. Stuart sra­zí McClanea z leta­dla a uvol­ní mu kří­d­lo, ale nevšim­ne si, že McClane ote­vřel pali­vo­vý poklop. McClane zapá­lí sto­pu pali­va stej­ným zapa­lo­va­čem, kte­rý zaba­vil Tonymu Vreskému a kte­rý vede až k leta­dlu, což způ­so­bí jeho explo­zi. Kroužící leta­dla vyu­ži­jí ohni­vou sto­pu, aby jim pomoh­la při­stát. Když jsou ces­tu­jí­cí zachrá­ně­ni, Holly a McClane se šťast­ně obe­jmou.

Výroba

Scénář byl adap­to­ván pod­le romá­nu Waltera Wagera 58 minut z roku 1987. Román má stej­nou záplet­ku, ale mír­ně se liší: poli­cis­ta musí zasta­vit tero­ris­ty, kte­ří vez­mou rukojmí na letiš­ti, zatím­co nad hla­vou krou­ží leta­dlo jeho ženy, a má na to 58 minut, než leta­dlo spad­ne. Roderick Thorp, kte­rý napsal román Nic netr­vá věč­ně z roku 1979, pod­le něhož byla Smrtonosná past nato­če­na, zís­ká­vá záslu­hy za vytvo­ře­ní „někte­rých ori­gi­nál­ních postav“, ačko­li jeho jmé­no je na plát­ně chyb­ně uve­de­no jako „Roderick Thorpe“.

Jeden z auto­rů scé­ná­ře, Steven E. de Souza, poz­dě­ji v roz­ho­vo­ru pro kni­hu Action Speaks Louder (Akce mlu­ví hla­si­tě­ji) při­znal: že zápo­rá­ci vychá­ze­li z ame­ric­ké­ho „stře­do­a­me­ric­ké­ho“ vmě­šo­vá­ní, pře­de­vším z afé­ry Írán-Contra.

Původní roz­po­čet fil­mu byl 40 mili­o­nů dola­rů. Bruce Willis dostal za zopa­ko­vá­ní své role ve fil­mu 7,5 mili­o­nu dola­rů. Producent Joel Silver byl obvi­něn z roz­ha­zo­vač­né­ho utrá­ce­ní a tvr­di­lo se, že film stál 62-70 mili­o­nů dola­rů. Prezident domá­cí dis­tri­buce spo­leč­nos­ti Fox Tom Sherak odmí­tl tvr­ze­ní o 70 mili­o­nech dola­rů jako „absurd­ní“. Na kon­ci natá­če­ní bylo ozná­me­no, že Silver byl zba­ven kaž­do­den­ních pro­du­cent­ských povin­nos­tí.

Scény na zasně­že­ném Dullesově letiš­ti se měly natá­čet v Denveru, ale kvů­li tep­lé­mu poča­sí se od nich upus­ti­lo, stej­ně jako od dal­ší­ho natá­če­ní v Michiganu.Scény se natá­če­ly na zvu­ko­vém jeviš­ti v Los Angeles s pou­ži­tím faleš­né­ho sně­hu.

Smrtonosná past 2 byla prv­ním fil­mem, v němž byly pou­ži­ty digi­tál­ně kom­po­no­va­né hra­né zábě­ry s tra­dič­ní mat­nou mal­bou, kte­rá byla vyfo­to­gra­fo­vá­na a naske­no­vá­na do počí­ta­če. Ta byla pou­ži­ta v posled­ní scé­ně, kte­rá se ode­hrá­va­la na při­stá­va­cí drá­ze.

Podle Franca Nera dostal Silver nápad obsa­dit ho poté, co viděl v kan­ce­lá­ři jejich spo­leč­né­ho účet­ní­ho viset Nerovy fil­mo­vé pla­ká­ty. Nero nechtěl hrát ve Smrtonosné pas­ti 2, pro­to­že se mu nelí­bil scé­nář a zavá­zal se k natá­če­ní fil­mu Dech živo­ta. Silver nako­nec naplá­no­val Nerovy scé­ny tak, aby herec mohl hrát v obou fil­mech.

 • Zdroj: Wikipedie
 • Photo © Twentieth Century Fox Film Corp.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Smrtonosná past


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Smrtonosná past24. října 2021 Smrtonosná past Smrtonosná past je americký akční film z roku 1988, který režíroval John McTiernan a scénář napsali Jeb Stuart a Steven E. de Souza. Je natočen podle románu Rodericka Thorpa z roku 1979 […] Posted in Speciály
 • Krotitelé duchů4. ledna 2022 Krotitelé duchů Krotitelé duchů je americká nadpřirozená komedie z roku 1984, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Bill Murray, Aykroyd a Ramis v něm […] Posted in Speciály
 • Air Force One17. srpna 2022 Air Force One Copak s Indianou Jonesem, když se dostaví kmetský věk? Stane se prezidentem Spojených států. Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby […] Posted in Retro filmové recenze
 • Vanishing Point – bible milovníků oktanu15. července 2022 Vanishing Point – bible milovníků oktanu Filmfanatic přiznává určitou slabost pro americkou filmařinu 70. let. Často to není podívaná pro dnešního diváka, ale pokud zvolíte správný film pro tu správnou náladu, dočkáte se […] Posted in Retro filmové recenze
 • Transformers3. července 2022 Transformers Dvě frakce autonomních robotických organismů z planety Cybertron, hodní Autoboti a zlí Decepticoni, se snaží ziskat Prajiskru, která , která je schopna stvořit světy a zaplnit je životem. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
 • Rychle a zběsile 2 - 45 %2. června 2022 Rychle a zběsile 2 - 45 % První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvětově přes 200 milionů dolarů, což bylo při pětinovém rozpočtu chápano jako povel k natočení dalších […] Posted in Retro filmové recenze
 • Temný dům – mytologie sebevraždy16. května 2022 Temný dům – mytologie sebevraždy Možná to nevypadá, ale Filmfanatic má rád horory. Tedy kvalitní horory. Což nejspíš dává odpověď na otázku, proč jich ve svých recenzích nemám více. Je to žánr, který byl u nás […] Posted in Filmové recenze
 • Terminátor 2: Den zúčtování - Jedno z nejúspěšnějších pokračování všech dob. Film, za který se Cameron nemusí ani trochu stydět.12. května 2022 Terminátor 2: Den zúčtování - Jedno z nejúspěšnějších pokračování všech dob. Film, za který se Cameron nemusí ani trochu stydět. Je jen málo filmů, které jsou označované jako „lepší než první díl“. Co si vybavím, tak mezi vážné kandidáty se řadí „Kmotr II“, „Temný rytíř“, „Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder“ […] Posted in Retro filmové recenze
 • Miláček29. dubna 2022 Miláček Miláček je dramatický film z roku 2012, který režírovali Declan Donnellan a Nick Ormerod a ve kterém si zahráli Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci a Colm […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,72981 s | počet dotazů: 256 | paměť: 60120 KB. | 17.08.2022 - 20:59:47