Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Smrtihlav

Smrtihlav

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

so 15.11 - Nova 1.20

John Murdoch (Rufus Sewell) se pro­bu­dil v v hote­lo­vém pokoji.Nevěděl jak se tam dostal, a na nic si nepamatoval.Za to ho tížil výskyt mrt­vé dív­ky v tom­též pokoji.Zmatený Murdoch nevě­děl ani co v tu chví­li dělat, ale tele­fo­nát záhad­né­ho dok­to­ra Schrebera (Kiefer Sutherland) ho v posled­ní chví­li zachrá­nil před „cizinci“.Podivnou rasou, kte­rá poma­lu vymí­rá a věří, že jejich spá­sa je v lidech.Věří, že když zjis­tí, jak fun­gu­je lid­ská duše, poda­ří se jim zachrá­nit svo­ji rasu.Pokaždé, když odbi­je půl­noc, všich­ni oby­va­te­lé měs­ta usnou a cizin­ci začnou „ladit“.Mění posta­ve­ní budov i lidí na soci­ál­ním žeb­říč­ku, mění jejich vzpo­mín­ky a dou­fa­jí, že jed­nou při­jdou na to, jak lid­ská duše doo­prav­dy funguje.A prá­vě pro­to je pro ně Murdoch jas­ným nebezpečím.O půl­no­ci ho neza­ha­lí spá­nek a na víc jak se zdá, i on doká­že „ladit“.Murdoch, pro­ná­sle­do­va­ný detek­ti­vem Bumsteadem (William Hurt), poma­lu zjiš­ťu­je, že jedi­ně on je posled­ní nadě­jí pro kus země, kte­rou si „cizin­ci“ vytvo­ři­li, aby na ní moh­li za pomo­ci dok­to­ra Schrebara dělat expe­ri­men­ty na lidech… Smrtihlav je jaký­si „před Matrix“.Dokonce bych řekl, že Matrix Smrtihlava pří­mo­ča­ře vykrádá.Sama myš­len­ka fil­mu je sko­ro (sko­ro) stej­ná, ale je tu dokon­ce i něko­lik scén, shod­ných s těmi, co se poz­dě­ji obje­vi­ly v Matrixu.Ale samozřejmě-každý film má „svoje“:u Matrixu je to skvě­lá a fas­ci­nu­jí­cí atmo­sfé­ra, vychá­ze­jí­cí z pro­stře­dí, kde se pří­běh ode­hrá­vá, u Smrtihlava je to jed­no­znač­ně výbor­ný scé­nář Davida S. Goyera (Blade, Vrána) a Alexe Proyase (Vrána) a pře­de­vším atmo­sfé­ra a stav­ba měs­ta, přes­ně ve sty­lu noir, kte­rý evo­ku­je doby, kdy se po Gotham City ješ­tě pro­há­něl Batman.

Samozřejmě scé­nář je oprav­du vyni­ka­jí­cí, ale i tak bych tu jed­nu chy­bu viděl hned na začát­ku, kdy nám Goyer s Proyasem vyzra­dí, kdo jsou a co tu chtě­jí oni „cizin­ci“, namís­to toho, aby nám vše postup­ně odha­lo­va­li a my si tak moh­li v prů­bě­hu skvě­lé­ho děje poklá­dat otáz­ky: „Kdo jsou ti chláp­ci s pobled­lým ksich­tem a co tu vlast­ně chtě­jí“ atd.Stačilo tak málo a atmo­sfé­ra Smrtihlava by se dala sotva krá­jet moto­ro­vou pilou.

I her­ci spl­ňu­jí moji před­sta­vu o doko­na­lém castingu.Představitele „cizin­ců“ jsou vybrá­ni a namas­ko­vá­ni tak, aby jste k nim nepo­ci­ťo­va­li žád­né sym­pa­tie (to se i tak sta­ne málo­kdy), ale hlavně:abyste si přá­li, aby byli zlik­vi­do­vá­ni co nebru­tál­něj­ším způ­so­bem a co nejrychleji.Takhle to pros­tě je.Rufus Sewell (Fortenbras z Brannaghova Hamleta) je vynikající-Sewell je herec, kte­rý svo­jí pří­tom­nos­tí zachrá­nil už neje­den film (např. Bytost z hlu­bin), zde z pocho­pi­tel­ných důvo­dů dělat nemusel.Kiefer Sutherland (Hráči se smr­tí, Čas zabíjet)je tak­též vyni­ka­jí­cí, a doka­zu­je, že po tatín­ko­vi Donaldovi zdě­dil znač­ný talent a William Hurt (Smoke, Polibek pavou­čí ženy, A.I.) a Jennifer Connellyová jsou už jen dal­ší­mi tri­um­fy cas­tingo­vé­ho reži­sé­ra.

Visuální zpra­co­vá­ní fil­mu je jak jinak než vynikající.Tvůrci měs­ta si dali na svém dílu dost zále­žet, a tak je hud­ba Trevora Jonese (Z pek­la, Poslední mohy­kán) a kame­ra Dariuse Wolskiho (Dokonalá vraž­da) už jen vel­mi chut­ným cuk­rát­kem, na vel­mi dob­rém dortu…I když tohle při­rov­ná­ní není nic moc.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,34370 s | počet dotazů: 255 | paměť: 58088 KB. | 10.08.2022 - 14:14:43