Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Smrtící řeka

Smrtící řeka

smrtíciřeka
smrtíciřeka

S thrille­rem „Smrtící řeka“ se vydá­te na vel­mi dlou­hou ces­tu za odha­le­ním sku­teč­né­ho poza­dí zby­teč­né smr­ti hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty Jacka. Chvílemi mož­ná bude­te tápat, zda jeho smrt spo­ju­jí­cí dáv­nou minu­lost se sou­čas­nos­tí byla oprav­du sebe­vraž­da, nešťast­ná náho­da ane­bo spí­še úklad­ná vraž­da? Každopádně vám samot­ný závěr kni­hy potvr­dí, že všech­ny postup­ně dáv­ko­va­né indi­cie vždy ve správ­nou chví­li vedou pou­ze k jedi­né­mu mož­né­mu řeše­ní.

Děj kni­hy „Smrtící řeka je posa­zen do zasmu­ši­lé­ho a nevlíd­né­ho Irska, kte­ré si v sobě stá­le nese něco z tajem­né a zdán­li­vě ošk­li­vé minu­los­ti. Příběh začí­ná návra­tem do roku 1993, a to 21. úno­ra, kdy poli­cis­ta Cormac Reilly byl zavo­lán do jed­no­ho cha­tr­né­ho a roz­pa­da­jí­cí­ho se domu. Ke své­mu zdě­še­ní tu nale­zl dvě zubo­že­né děti spo­lu s tělem jejich mrt­vé mat­ky Hilarie Blakeové.

„Ale jak k tomuhle sak­ra došlo? Jak moh­ly být ty dvě děti pone­chá­ny ve stu­de­ném, prázd­ném domě s někým, kdo na tom byl tak špat­ně, jak na tom muse­la být jejich mat­ka? Byla alko­ho­lič­ka a měla pokro­či­lé one­moc­ně­ní jater. V pitev­ní zprá­vě pato­log napsal, že mrt­vá Hilarie nevy­ka­zo­va­la žád­né znám­ky uží­vá­ní hero­i­nu, že tu noc to mož­ná bylo popr­vé.“

Dva nale­zen­ci, asi pat­nác­ti­le­tá dív­ka Maude a asi pěti­le­tý chla­pec jmé­nem Jack, se rázem sta­li sirot­ky. Trčeli sami ve vlh­kém domě bez elektři­ny, kde to kolem nich doslo­va hni­lo. Cormacovi nezbý­va­lo nic jiné­ho, než děti odvézt pryč do nemoc­ni­ce, aby tu děti pro­hléd­li.

A prá­vě zde se mu naský­tá pohled na nebo­hé­ho Jacka a jeho utr­že­né rány. Kolem páte­ře měl čer­né a mod­ré mod­ři­ny, oteklou zhmož­dě­ni­nu nad levým bokem. A po celou dobu lékař­ské pro­hlíd­ky ten­to malý chla­pec ronil svo­je tiché slzy a všech­ny pří­tom­né igno­ro­val.

Možná, že prá­vě v tom­to oka­mži­ku, kdy se Maude nená­pad­ně od nich vzdá­li­la, jako jedi­ný moc dob­ře věděl, že už se nikdy nevrá­tí, a že už jí nikdy neu­vi­dí. Maude moc dob­ře vědě­la, že: „Pětiletý chla­pec nebu­de mít žád­ný pro­blém najít něja­ký domov. Patnáctiletá dív­ka, to bylo něco jiné­ho. Umístit je spo­leč­ně? Musel by se stát zázrak.“ Sice ješ­tě ten večer vyhlá­si­li pát­rá­ní, ale Maude nena­šli.

„Nakonec to bylo jedi­né pát­rá­ní, kte­ré se vůbec kdy po Maude Blakeové usku­teč­ni­lo. Dostala nálep­ku uprch­lí­ka, a jeli­kož nee­xis­to­va­la žád­ná rodi­na, kte­rou by bylo tře­ba uvě­do­mit, že je na útě­ku, tak na ni sys­tém zapo­mněl.“

Tenhle obraz, těž­ko zapo­me­nu­tel­ný až děsi­vý, Cormac Reilly nikdy z hla­vy nevy­pus­til. Tento pří­pad ho poti­chu pro­vá­zel celý život, nikdy na něj neza­po­mněl. A pak se to sta­lo. Jack Blake, ten kluk, kte­ré­ho kdy­si našel, byl mrt­vý. Zdálo se, že spáchal sebe­vraž­du. O to vět­ším pře­kva­pe­ním je, že se z niče­ho nic obje­vu­je jeho sest­ra Maude. Nedávno se vrá­ti­la do Galway z Austrálie, kde dopo­sud žila.

smrtícíreka

Ta Maude, kte­rá utek­la tu noc, co její mat­ka zemře­la, se teď vrá­ti­la a její bra­tr je také mrt­vý. Opět za pode­zře­lých okol­nos­tí... Cormac je pově­řen pro­šet­ře­ním pří­pa­du staré­ho dva­cet let, týka­jí­cí­ho se neú­mysl­né­ho pře­dáv­ko­vá­ní Jackovy a Maudiny mat­ky. Vzhledem k tomu, že znal všech­ny podrob­nos­ti pří­pa­du, byl asi nej­ví­ce kom­pe­tent­ní k vyšet­řo­vá­ní.

Vše se začí­ná kom­pli­ko­vat na schůz­ce s poli­cií, kam se měla dosta­vit Aisling Conroyová, pří­tel­ky­ně Jacka, a kde měla být sezná­me­na s dal­ším postu­pem vyšet­řo­vá­ní smr­ti Jacka. Zde se popr­vé setká­vá s jeho sestrou Maude. Obě se záhy dozví­da­jí, že se žád­né vyšet­řo­vá­ní dále konat nebu­de, neboť se jed­ná o jas­nou sebe­vraž­du. Maude se však s tou­to myš­len­kou nedo­ká­že smí­řit. Byla to ona, kdo při­šla na schůzku, měla zvlášt­ní pří­stup a kladla „div­né“ otáz­ky. Vůbec nevě­ři­la tomu, že se její bra­tr zabil.

Jack se neza­bil. Tomu nevě­řím. Jediné, co k sebe­vraž­dě může poli­cie říct, jsou slo­va něja­ké­ho chla­pí­ka, co ano­nym­ně zavo­lal…. Mám důkaz. Důkaz, kte­rý pod­le mého názo­ru doka­zu­je, že pří­běh, kte­rý nám napo­ví­da­la poli­cie je blbost.

Aisling Conroyová díky tomu dostá­vá novou nadě­ji. Ta mož­nost, že Jack nespáchal sebe­vraž­du, byla najed­nou vším. Byl to pro­vá­zek, kte­ré­ho se moh­la chy­tit, a kte­rý by ji dove­dl do svě­ta a živo­ta, kde věci dáva­ly smy­sl. Musela si při­po­me­nout, že Jack je stá­le mrt­vý.  Je jed­no, jak se to sta­lo. Nic se nezmě­ní na sku­teč­nos­ti, že je pryč.

Vzhledem k zjiš­tě­ným okol­nos­tem a minu­los­ti mrt­vé­ho však všech­no nasvěd­ču­je tomu, že se oprav­du jed­ná o sebe­vraž­du. Dá se tomu sku­teč­ně uvě­řit? A proč se poli­cie vůbec nehod­lá tím­to pří­pa­dem dále zabý­vat, i když Maude nalez­la a před­lo­ži­la pád­ný důkaz o tom, že infor­ma­ce poda­né poli­cií nese­dí, a že se roz­hod­ně nejed­ná o sebe­vraž­du?

Co všech­no před nimi poli­cie tají? Jaké je děsi­vé odha­le­ní poza­dí celé­ho pří­pa­du? Proč se s vyšet­řo­vá­ním Jackovi smr­ti nechce nikdo dále zabý­vat? To vše musí  po své vlast­ní ose zjis­tit sám Cormac. Proč má pro­šet­řit pří­pad sta­rý dva­cet let? Něco mu na tom všem nese­dě­lo.

Čím více času s tím­to pří­pa­dem Cormac trá­vil, tím víc byl pře­svěd­če­ný, že exis­tu­jou otáz­ky, na kte­ré je tře­ba najít odpo­vě­di. I když teh­dy byl jen nová­ček, instinkt mu říkal, že jsou v tom pří­pa­du vrst­vy, kte­ré nevi­dí, že exis­tu­je pří­běh, kte­rý neza­sle­chl. Možná se ten­to­krát dobe­re prav­dy.

A sám sobě si slí­bil: „Budu pra­co­vat na tom­to pří­pa­du stej­ně jako na kaž­dém jiném – budu pro­vě­řo­vat důka­zy a uvi­dím, kam mě to dove­de.“  Na celém pří­pa­du je cosi div­né­ho, má jakési div­né poza­dí. Co když to, co se sta­lo v dáv­né minu­los­ti, sou­vi­sí úzce s tím, co se sta­lo nedáv­no? Jak moc může věřit svým kole­gům a nej­lep­ším přá­te­lům jako je napří­klad Danny? Sebevražda, nešťast­ná náho­da nebo snad i něco jiné­ho, dale­ko hor­ší­ho a děsi­věj­ší­ho?

smrtícii

Thriller „Smrtící řeka“ je napsán vel­mi čti­vou for­mou. Jednotlivé kapi­to­ly jsou vel­mi krát­ké a vždyc­ky roz­dě­le­ny jako pod kapi­to­ly k jed­not­li­vým posloup­ně jdou­cím dnům. Celý pří­běh se ode­hrá­vá shr­nu­tím udá­los­tí z úno­ra roku 1993 a sou­čas­nos­tí, ode­hrá­va­jí­cí se od sobo­ty 16. břez­na 2013 až do pon­dě­lí 15.dubna 2013.

Ač je celý děj vměst­nán jen do něko­li­ka dní, přec jsou to dny plné neo­če­ká­va­ných zvra­tů a napě­tí. Moc se mi líbi­lo, jak si autor­ka vyhrá­la s pro­kres­le­ním cha­rak­te­ris­ti­ky jed­not­li­vých postav napří­klad Maude a její bez­mez­né sou­ro­ze­nec­ké lás­ky k Jackovi, její nezkrot­né tou­ze zajis­tit mu nový domov a mož­ná i šťast­něj­ší vyhlíd­ky na mno­hem lep­ší život i za cenu těch nej­vět­ších ztrát.

Smrtící řeka vás doslo­va pohl­tí do svě­ta plné­ho zou­fal­ství, pro­to­že:  Kdo člo­vě­ka ochrá­ní, když auto­ri­ty selžou, nemů­žou nebo nechtě­jí?“...

Za sebe můžu říct, že čte­ní téhle kníž­ky jsem si uží­va­la doslo­va od prv­ní až do posled­ní strán­ky a zce­la urči­tě tuhle kni­hu dopo­ru­ču­ji, NEBUDETE ZKLAMÁNI!

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci VENDETA

SMRTÍCÍ ŘEKA

Napsala: Dervla McTiernan

Přeložila: Hana Catalano

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Vendeta v roce 2019

Počet stran: 406

ISBN: 978-80-7585-633-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,87351 s | počet dotazů: 254 | paměť: 56853 KB. | 04.07.2022 - 12:04:09