Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Smrtící nenávist -

Smrtící nenávist -

Smrtící nená­vist - Recenze

19.October.2007 DVD Autor: Dagmar Málková

Když někdo zemře v záchva­tu vzte­ku nebo zlos­ti, zůsta­ne na tom mís­tě pro­kle­tí, a kaž­dý, kdo se s ním jed­nou setká, se ho už nikdy nezba­ví, dokud sám neu­mře…“ Tak přes­ně tohle zaží­vá ame­ric­ká stu­dent­ka, kte­rá pra­cu­je na stá­ži jako soci­ál­ní pra­cov­ni­ce v domě sta­ré psy­chic­ky naru­še­né paní… 
Další z řady, v rám­ci mož­nos­tí doce­la pove­de­ný horor, v kopro­duk­ci Japonska a USA. Po obrov­ském úspě­chu sním­ku Kruh (Ring) se reži­sér Takashi Shimizu roz­ho­dl nato­čit opět dal­ší pře­dě­láv­ku japon­ské legen­dy s námě­tem pod­stat­ně slo­ži­těj­ším, ale o to méně pou­ta­vým než ve zmí­ně­ném Kruhu.
Film pra­cu­je na prin­ci­pu neu­stá­lé­ho psy­chic­ké­ho vypě­tí a sil­né­ho stre­su, což je v někte­rých momen­tech cel­kem una­vu­jí­cí. Mimořádně pove­de­né jsou lekač­ky, kte­ré vás pro­ná­sle­du­jí celým fil­mem, lec­kdo by mož­ná řekl, že jich je tam zby­teč­ně hod­ně a někte­ré scé­ny jsou až moc před­ví­da­tel­né. Jednou z před­nos­tí toho­to sním­ku je fakt, že nefun­gu­je na tom teď rádo­by „moder­ním“ žán­ru, na kte­rém by se moh­ly učit budou­cí zdra­vot­ní sestřič­ky podrob­nou ana­to­mii lid­ské­ho těla.
Co se týče herec­ké­ho výko­nu, ten byl tak­též v rám­ci svých mož­nos­tí dosta­ču­jí­cí. Ovšem nevím, jest­li snad záměr­ný výběr křeh­ké blon­dýn­ky (Sarah M. Gellarová) byl zrov­na tou nej­lep­ší vol­bou. A to jak z důvo­du pří­liš anděl­ské tvá­ře, tak kvů­li její neza­po­me­nu­tel­né roli Buffy – pře­mo­ži­tel­ky upí­rů, kte­rá se při sle­do­vá­ní Nenávisti neu­stá­le dere napo­vrch. Tento film se bude líbit asi jen pří­z­niv­cům gotic­ky ladě­ných horo­rů a milov­ní­kům japon­ských dívek. Naopak pří­z­niv­cům krve­lač­ných horo­rů typu SAW bych ten­to sní­mek nedo­po­ru­čo­va­la.
Kdo si chce kou­pit na DVD něja­ký sluš­ný „leka­cí“ horor na chlad­né zim­ní veče­ry, Nenávist je dob­rá vol­ba. Když navíc bude­me při­hlí­žet k ceně dis­ku, ta činí 199Kč, je to v pomě­ru cena – záži­tek vel­mi láka­vá nabíd­ka.
Verdikt: Tvůrci toho­to fil­mu nej­spíš počí­ta­li s podob­ným úspě­chem jako u fil­mu Kruh, ovšem opak byl prav­dou, a z rela­tiv­ně dob­ré­ho pří­bě­hu se vyklu­bal prů­měr­ný horor s ješ­tě prů­měr­něj­ší­mi herec­ký­mi výko­ny. Snad nej­po­ve­de­něj­ší sou­čás­tí jsou per­fekt­ně vymyš­le­né děsi­vé efek­ty a leka­vé momen­ty.
Hodnocení: 3/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „50f928“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 3
patrik weis­ser napsal dne 19. October 2007 , 19.25

Tento film jsem viděl jak jed­nič­ku tak ame­ric­kou dvoj­ku a pak japon­ské jo-on aneb nená­vist 2 ( japon­ská ver­ze ) ale ta jed­nič­ka byla nej­lep­ší !!!

Dagmar Málková napsal dne 19. October 2007 , 22.27

No poprav­dě, mě se ten­to horor taky doce­la dost líbil, a byl jeden z mála, u kte­rých jsem se i bála.. Ale roz­hod­ně se neřa­dí mezi ty oprav­du hod­ně kva­lit­ní fil­my, tak­že dou­fám, že kri­ti­ka byla opráv­ně­ná:-)

Kenyon napsal dne 21. October 2007 , 1.09

Nuda nuda šeď šeď, rozuz­le­ní žád­né.

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,25225 s | počet dotazů: 241 | paměť: 54140 KB. | 28.01.2022 - 15:14:54