Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Smrtící nenávi2t (The Grudge 2) - Recenze

Smrtící nenávi2t (The Grudge 2) - Recenze

PlayAllspoluprace14
PlayAllspoluprace14

Další z mno­ha pokra­čo­vá­ní v horo­ro­vém žán­ru. Jak je dnes zvy­kem, také se jed­na­lo o úspěš­né­ho před­chůd­ce, a tak proč tedy neu­dě­lat dal­ší díl. To je pře­de­vším důvod dneš­ní­ho nárůstů horo­rů více než je zdrá­vo..

Horory mám rád a s chu­tí si na ně zajdu do kina. V dneš­ní době se ale vysky­tl ne zrov­na moc dob­rý trend a tím jsou kdeja­ké rema­ky a pokra­čo­vá­ní. Je jich oprav­du mno­ho a stá­le dal­ší při­bý­va­jí, při­tom jejich kva­li­ta vět­ši­nou bývá oprav­du mizer­ná. Samozřejmě to ale nepla­tí vždy, i zde se někdy najde něja­ký ten dob­rý kus. Ovšem, ten­to k ním nej­spíš pat­řit nebu­de.

Když jsem šel na před­pre­mi­é­ru toho­to sním­ku, nic jsem vlast­ně od něj neče­kal. Jen jsem věděl, že se jed­ná o pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho horo­ru Smrtící nená­vist, ale i tak jsem byl nako­nec bohu­žel zkla­mán. První díl jsem ani nevi­děl, tak­že s ním dru­hý díl nebu­du porov­ná­vat, to ale nijak výraz­ně neva­dí. Stejně se vám bude zdát sní­mek tako­vý nesla­ný, nemast­ný. Dobře, je prav­da, že pár sek­ven­cí má i něja­kou tu šťá­vu, ale zby­tek fil­mu je oprav­do­vá nuda. Už od začát­ku vám bude při­pa­dat, že to pros­tě není ono, i kdy­by se všich­ni roz­krá­je­li. Způsobuje to cel­ko­vé dění na plát­ně, kte­ré je dosti zma­teč­né. Různé pře­ska­ko­vá­ní v ději, vra­ce­ní se v čase a pak ješ­tě ten veli­ce nevděč­ný konec, kte­rý vám dá dosti zabrat než ho pocho­pí­te. Je evi­dent­ně vidět, že se zde reži­sér sna­žil udě­lat neče­ka­ný a šoku­jí­cí konec, jako tomu bylo napří­klad u série Saw. To se mu ale oprav­du nepo­ved­lo, a tak z děje udě­lal tako­vý guláš, že se v něm bude­te oprav­du hod­ně dlou­ho motat, a výsled­ný konec vás stej­ně nikterak neo­hro­mí.

Všechno to tak nějak při­po­mí­ná hod­ně rozře­dě­nou polév­ku a už vám v tom bohu­žel nic neza­brá­ní. Od začát­ku do kon­ce se vám bude zdát, že je vše roz­vlek­lé. No upřím­ně řeče­no, 🙂 máte také prav­du :-), ve sku­teč­nos­ti je to mís­ty až nud­né, a napros­to bez něja­ké­ho oprav­do­vé­ho napě­tí. Smrtící nená­vist 2 vám může nabíd­nout pou­ze pár bez­du­chých leka­ček a mno­ho roz­vlek­lé­ho niče­ho. Atmosféru zde sko­ro nena­jde­te, a her­ci vás také dva­krát nepo­tě­ší. Tři čtvr­ti­ny jich tu zde je pou­ze jen pro­to, aby záhy zmi­ze­ly či zemře­ly a vám to všech­no bude stej­ně jed­no. Jejich nevý­raz­né tla­chá­ní o něja­ké mrt­vé hol­čič­ce vás tak nějak nebu­de zají­mat, jeli­kož už vám od začát­ku bude jas­né, že všich­ni zemřou. Amber Tamblynová (Aubrey Davisová), Arielle Kebbelová (Allison) či Edison Chen (Eason) se zde sna­ží úpl­ně zby­teč­ně.

Ve výsled­ku je to zkrát­ka nuda a o co vlast­ně jde? Děj se opět ode­hrá­vá v Tokiu. Přijíždí sem Aubrey Davisová(Amber Tamblyn), aby se poku­si­la vypá­t­rat, co se sta­lo s její sestrou Karen (Sarah Michelle Gellar). Karen byla hrdin­kou prv­ní Nenávisti a tak­to se sta­la i obě­tí ďábel­ské pří­zrač­ni­ce Kayako. Aubrey se v Japonsku brzy setká­vá s mla­dým novi­ná­řem Easonem (Edison Chen), kte­rý prá­vě pát­rá po záha­dě nená­vis­ti a pro­kle­té­ho domu, kde se „naka­zi­la“ i Karen. Nadpřirozená Kayačina klet­ba potom sve­de Audrey dohro­ma­dy s dal­ší­mi nezná­mý­mi lid­mi, kte­ří se sna­ží ble­dé „hol­čič­ce“ unik­nout. To je vše a celých 95minut. Za tuto dobu vás to solid­ně unu­dí, a na kon­ci pro­jek­ce si stej­ně z fil­mu nebu­de­te pama­to­vat nic. Díl prv­ní celo­svě­to­vý kino hit, díl dru­hý napros­tý pro­pa­dák? Nejspíš ano, a není to v tom­to žán­ru zda­le­ka popr­vé. Režisér Takashi Shimizu si zřej­mě mys­lel, že se sve­ze na úspě­ších dílu prv­ní­ho, to se ale zmý­lil. Už ani divá­ci nejsou beze­dní, a tak jis­tě vel­mi brzy pocho­pí, že jed­no­du­še nemá cenu na ten­to film cho­dit.

Verdikt: Zhruba 3 dob­ré scé­ny, u kte­rých se mož­ná tro­chu lek­ne­te, na 95 minut a za cca. 140kč? To snad už nelze ani brát váž­ně, děku­ji ale nechci. Raději si zajdě­te za stej­ný finanč­ní obnos na SAW 3, to je jiné kafe.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,51100 s | počet dotazů: 224 | paměť: 56249 KB. | 29.05.2022 - 11:10:34