Kritiky.cz > Filmové recenze > F.F.F. > Smrtící epidemie

Smrtící epidemie

Epid

Filmfanatic si posled­ní dny nakou­kal řadu fil­mů o epi­de­mi­ích. Podíval se hned na něko­lik nezná­mých sním­ků, ale při­po­me­nul si také ty nej­pro­slu­lej­ší kous­ky žán­ru. Po uváž­li­vém zhod­no­ce­ní se násled­ně roz­ho­dl zařa­dit na elit­ní list Filmů Filmového Fanatika (FFF) sní­mek z roku 1995 Smrtící epi­de­mie. Asi nej­lep­ší film o zhoub­né náka­ze, jaký kdy viděl.

Skvostnou podí­va­nou sli­bu­je už samot­né herec­ké obsa­ze­ní; Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland. Všechno těž­ké váhy a v mno­ha pří­pa­dech nej­zá­ři­věj­ší hvězdy 90. let. Naštěstí pro divá­ka film nesto­jí jen na herec­kém umu všech zmí­ně­ných, ale pře­de­vším na bri­lant­ně vysta­vě­ném pří­bě­hu. Čeká vás “jen” 127 minut dlou­há podí­va­ná, ale tak hut­ná, že se nesta­čí­te ani na chvil­ku nudit.

Film je nato­če­ný pod­le fak­to­gra­fic­ké kni­hy ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Richarda Prestona Zákeřná ebo­la (The Hot Zone) z roku 1994.Tým ame­ric­kých léka­řů musí čelit nebez­peč­né­mu viru, kte­rý se do USA dosta­ne z Afriky. Spolu s vojen­ský­mi i civil­ní­mi dok­to­ry roz­plé­tá­me his­to­rii viru i tem­né tajem­ství, kte­ré mělo zůstat uta­je­no.

Filmfanatica pří­jem­ně pře­kva­pi­lo to, jak prak­tic­ky neze­stár­lo vyob­ra­ze­ní vědec­ké tech­ni­ky a postu­py lékař­ských týmů. Ano, počí­ta­čo­vé obra­zov­ky jsou sice hlu­bo­ké, jen­že jinak je Smrtící epi­de­mie mra­zi­vě aktu­ál­ní i dnes. Dočkáte se řady ner­vy drá­sa­jí­cích scén a uži­je­te si také v pří­pa­dě, že pat­ří­te mezi milov­ní­ky pro­ce­du­ál­ních dra­mat. To vše doká­že film nabíd­nout ve své veli­ce stříd­mé sto­pá­ži. Právě zhuš­tě­ný záži­tek, kdy se během jed­né scé­ny dozví­me hned něko­lik pod­stat­ných a důle­ži­tých infor­ma­cí, je tou nej­lep­ší vizit­kou, jak bra­vur­ně zvlád­li tvůr­ci meto­dy vyprá­vě­ní.

Pokud se tedy chce­te podí­vat na zřej­mě nej­lep­ší film o epi­de­mii, jaký byl kdy nato­čen, roz­hod­ně bys­te měli sáh­nout prá­vě po Smrtící epi­de­mii. Za Filmfanatica je to neod­dis­ku­to­va­tel­ný král žán­ru. Již 25 let!

  • Poslední skaut10. června 2020 Poslední skaut Režisér Tonny Scott v nejlepší formě, drsňák Bruce Willis na vrcholu drsňáctví, několik legendárních scén a hláška vedle hlášky. Přesně takový je Poslední skaut. Jeden z nejlepších akčních […] Posted in F.F.F.
  • Čelisti20. května 2020 Čelisti Filmfanatic dnes přináší další z legendárních kousků filmové kinematografie. Kultovní film režisérského esa Stevena Spielberga, kterým na sebe upozornil svět a ten se pak začal bát chodit […] Posted in F.F.F.
  • Poslední, ale jedinečný mohykán17. června 2020 Poslední, ale jedinečný mohykán Nemá smysl tancovat kolem horké kaše, nebo – ať se držíme tématu – kolem doutnajícího indiánského ohniště. Poslední mohykán patří mezi nejlepší filmy všech dob. Howgh. Teď bych mohl […] Posted in F.F.F.
  • Četa27. května 2020 Četa Aby to ve Filmech Filmového Fanatika nebyla samá gangsterka, zabředneme dnes do válečných vod. Režisér Oliver Stone (sám veterán vietnamské války) natočilv roce 1986 působivou sondu o […] Posted in F.F.F.
  • Casino13. května 2020 Casino Každý, kdo propadl filmu, má nejspíš jeden, který to všechno zlomil. Ten který přetavil sledování filmů, coby zahánění nudy, v totální propadlost tomuto médiu a udělal z něj celoživotního […] Posted in F.F.F.
  • Pulp Fiction24. června 2020 Pulp Fiction Není snad člověka, který by Pulp Fiction neznal. Ale rozhodně se najdou tací, kteří ho neviděli – znal jsem takové lidi osobně, ale teď už si své filmové vzdělání samozřejmě […] Posted in F.F.F.
  • Mafiáni3. června 2020 Mafiáni Martin Scorsese, Robert De Niro a Joe Pesci. Tohle hvězdné trio bylo v první polovině devadesátých let na vrcholu své tvůrčí spolupráce. A ještě předtím, než společně natočili Casino, […] Posted in F.F.F.
  • Sedm - Když Brad Pitt a Morgan Freeman vyšetřují sedm smrtelných hříchů11. září 2019 Sedm - Když Brad Pitt a Morgan Freeman vyšetřují sedm smrtelných hříchů U filmu není David Fincher žádný nováček, po premiéře jeho filmového debutu "Vetřelec 3" bylo jasně vidět jakým směrem se Fincher vydá do svého režisérského života. SEDM, nejenže se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Utržený ze řetězu - Danny the Dog/Unleashed14. března 2006 Utržený ze řetězu - Danny the Dog/Unleashed Akční film. Pokud hodláme sledovat titul, který patří do tohoto žánru, čekáme hlavně a především divoké honičky v autech, zběsilé přestřelky a rychlé pěstní souboje. Příběh? Dobrá, dobrá, […] Posted in Filmové recenze
  • Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller8. listopadu 2018 Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller V dnešní recenzi odhlédnu od hororů a podívám se na film z žánru, který je s hororem mnohdy spojován a někdy se s ním často plete. Ono se stává, že je těžké určit, zda daný film patří do […] Posted in Retro filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...