Kritiky.cz > Filmové recenze > Smrtelné Stroje (Mortal Engines) - Recenze - 60%

Smrtelné Stroje (Mortal Engines) - Recenze - 60%

vod

Vítejte v post-apokalyptickém svě­tě. Světě, kte­rý si lid­stvo (jak jinak) zni­či­lo samo svý­mi zbra­ně­mi. Pár lidí pře­ži­lo a pře­ži­la i někte­ré měs­ta. A z těch se za těch uply­nu­lých cca 1000 let sta­li pre­dá­to­ři. Smrtelnými stro­ji (mimo zbra­ní) se tak sta­la prá­vě měs­ta, kte­rá jsou nyní mobil­ní. důvo­dem je jejich pře­ži­tí a neu­tu­cha­jí­cí hlad po suro­vi­nách.
Londýn je nej­vět­ší a nej­dra­věj­ší. Ale to není ani tak důle­ži­té. Mezi jeho sme­tán­kou žije Thaddeus Valentine (Hugo Weaving), inže­nýr, kte­rý má s měs­tem tro­chu jiné plá­ny než sta­ros­ta. Do Londýna se díky jeho čin­nos­ti dosta­ne i Hester Shaw (Hera Hilmar) mají­cí s panem Valentinem nevy­ří­ze­né účty. A chce si je vyří­dit hned zkra­je. Ale to by nebyl něja­ký pošuk, aby jí to nepo­dě­lal. Zde je to Tom Natsworthy (Robert Sheehan). Místní arche­o­log, cho­va­jí­cí k Valentinovi hlu­bo­kou úctu, jej zachrá­ní a Hester pře­ka­zí plá­ny.
Věci ale rych­le nabe­rou jiný směr a Tom s Hester se oci­ta­jí na stej­né stra­ně a jejich cílem nebu­de nic men­ší­ho, než zasta­vit Londýn, kte­rý se pod vede­ním Valentina chys­tá udě­lat něco nemys­li­tel­né­ho.
Cestu těch­to dvou, kdo a co se jim posta­ví do ces­ty, to máte už brzy mož­nost shléd­nout v kině.

Nejprve si pro­jde­me pár základ­ních věcí. Je nut­no říct, že film vzni­kl dle kniž­ní před­lo­hy Philipa Reevese. Konkrétně tedy čtyř knih, kte­ré tvo­ří sérii zva­nou Kroniky Hladových Měst. Já tuto recen­zi píšu s ohle­dem na to, že jsem před­lo­hy neče­tl. Ale oka­mži­tě můžu pro­zra­dit, že kni­hy budou roz­hod­ně lep­ší než film.
Na fil­mu chtěl pra­co­vat osob­ně Peter Jackson, ale kvů­li prá­ci na Hobitovi use­dl na pro­du­cent­ské křes­lo a tak nějak všem jenom kecal do prá­ce. Režii pře­ne­chal své­mu pří­te­li a kole­go­vi Christianovi Riversovi, kte­rý má na kon­tě v pod­sta­tě jen pár doku­men­tů. Na Smrtelných Strojích se podí­le­lo cel­kem dost lidí, kte­ří pra­co­va­li na Hobitovi, což je na jed­nu stra­nu dob­ře, ale občas je vidi­tel­ný ruko­pis na ško­du.
Každého divá­ka hned na začát­ku musí uchvá­tit monu­men­tál­ní vizu­ál. Není to ale o cel­ko­vé kva­li­tě, kte­rá je na vyso­ké úrov­ni. Jde spíš o to, v jakých per­spek­ti­vách se tu pohy­bu­je­me. Města jsou obrov­ská a tvůr­cům dalo zabrat ztvár­ně­ní per­spek­ti­vy a poci­tu, jak malý je okol­ní svět. Celou výpra­vu dopro­vá­zí ste­am­pun­ko­vý nádech, kte­rý už má dáv­no spous­tu fanouš­ků a vizu­ál­ní­mu zpra­co­vá­ní pomá­há svý­mi drob­nost­mi. A v tom tkví dal­ší kouz­lo vizu­ál­ní strán­ky fil­mu. I veli­ké scé­ny muse­ly být vytvo­ře­ny s ohle­dem na detai­ly (pří­ro­dy, samot­ných měst, oble­če­ní). A páno­vé a dámy z gra­fic­ké­ho stu­dia se zde před­ved­li.
Zvukově je na tom film také veli­ce dob­ře. Většinu scén dopl­ňu­jí zvu­ky samot­ných stro­jů a o hlav­ní část zvu­ku, tedy soun­d­track, se posta­ral Junkie XL. Ten doka­zu­je své kva­li­ty, kte­ré už dří­ve před­ve­dl v tako­vých pec­kách jako Deadpool, Amazing Spiderman 2, 300-Vzestup Říše nebo Divergence.

Další pove­de­nou věcí na fil­mu je jeho obsa­ze­ní. Kromě Hugo Weavinga a Stephena Langa (ale toho bez­tak nepo­zná­te) zde hra­je spous­ta (ne)herců, nebo her­ců méně zná­mých a spí­še seri­á­lo­vých. A to včet­ně hlav­ních postav. Všichni hra­jí své role veli­ce dob­ře. Škoda jen, že role jsou strikt­ně vyme­ze­né a nedá­va­jí moc mož­nos­tí uká­zat více cha­rak­te­ro­vých rysů samot­ných her­ců a here­ček. K her­cům tedy žád­né výtky.
Vlastně jen tako­vá zají­ma­vost a moje řeč­nic­ká otázka....Kde štáb vyhra­bal tu JiHAE? Postava zají­ma­vá, zahra­ná solid­ně, hereč­ka zvlášt­ní, hlav­ně je ale zpě­vač­ka a skla­da­tel­ka. Působí tak tro­chu jako blesk z čis­té­ho nebe, však si jí najdě­te na Google 😉
Poslední sig­ni­fi­kant­ní věcí fil­mu je samot­né zasa­ze­ní pří­bě­hu. Je to ste­am­punk, ale není to alter­na­tiv­ní his­to­rie, i když to tak půso­bí. Je to post-apo, ale ne tak úpl­ně nuk­le­ár­ní. Tady je před­lo­ha koneč­ně tro­chu jiná opro­ti kla­sic­kých stan­dar­dům. Díky tomu­to zvlášt­ní­mu pro­po­je­ní obo­jí­ho má divák koneč­ně zase chuť obje­vit něco nové­ho. A ve fil­mu se dočká­me něko­li­ke­ro odha­le­ní, jak to se svě­tem vlast­ně je, a jak lid­stvo skon­či­lo v pojízd­ných obřích měs­tech.
Doplněno o tro­chu humor­ných scén to tvo­ří zají­ma­vý mix, kte­rý bude cílit na mlad­ší divá­ky, pří­pad­ně rodin­né návštěvy kinosá­lů. Jestli se však dočká­me pokra­čo­vá­ní, to je ve hvězdách.

A proč je pokra­čo­vá­ní ve hvězdách? Schválně jsem nej­pr­ve shr­nul kla­dy fil­mu, a nyní se tro­chu poro­ch­ňá­me v tom, co se nepo­ved­lo.
První a hlav­ní chy­bou (a dalo se to čekat) a kniž­ní před­lo­ha. Ta je, co jsem našel na webu, zají­ma­vě zpra­co­va­ná. Ale už jenom fakt, že Kroniky jsou 4, zna­me­ná, že scé­nárist­ky měly těž­kou prá­ci. Bohužel z toho vze­šlo obli­gát­ně něco, co je děra­vé jako emen­tál. Spousta scén ani nedá­vá smy­sl, někte­ré na sebe nava­zu­jí dost mecha­nic­ky, až nuce­ně. Příběhově je tak film okleš­těn na emoč­ní mini­mum, aby divák pocho­pil kdo je kdo, a zby­tek štá­bu aby pak mohl točit svo­je hrač­ky.
Zmínil jsem zvlášt­ní a zají­ma­vé zasa­ze­ní. Ano to je vskut­ku uni­kát­ní a divák má chuť obje­vo­vat infor­ma­ce o tom, co se sta­lo. Ale „arte­fak­tů“ z dáv­né doby se krom něko­li­ka vtip­ných nará­žek a uká­zek Mimoňů o moc více film neu­ká­že. A to je hroz­ná ško­da. Příležitostí k tomu, uká­zat sta­rý svět je tu něko­lik. dokon­ce bychom tu měli i jed­no­ho vypra­vě­če dob minu­lých (ale to by byl spo­i­ler). Film tak těká ze stra­ny na stra­nu a nedo­ká­že podat divá­ko­vi uce­le­ný obraz tak, aby měl zájem se do těch­to reá­lií vrá­tit. Příběh pak dopl­ňu­je spous­ta nelo­gic­kých věcí, ať už tech­nic­ké­ho rázu (jako posled­ní scé­na je fakt jako nápor), tak i co se postav týče.
Dialogy tady půso­bí jen jako vata, kte­rá niko­ho zají­mat nebu­de. Jak jsem řekl, zahra­né je to solid­ně, ale pros­tě z toho máte ten diva­del­ní dojem, kdy víte, že je to hra­né a nic tu není uvě­ři­tel­né. Tady to chtě­lo dát vol­nou ruku her­cům, ale chá­pu, že to bylo čás­teč­ně z obav, jak by to pak dopadlo. Navíc tyto sil­ně skrip­to­va­né čás­ti půso­bí jen jako ber­lič­ka, nebo oslí můs­tek k tomu, co se bude dít násled­ně. Scény jsou tak pra­po­div­ně sle­pe­né a film nepů­so­bí jed­not­ných dojmem.
Pomalu se blí­žím k závě­ru, tak zmí­ním ješ­tě drob­nos­ti.
Na veli­kém plát­ně půso­bí bojo­vé scé­ny dost cha­o­tic­ky, což se naštěs­tí netý­ka­lo pano­ra­mat a zábě­rů měst. Hudba byla dob­rá a nos­né téma zní takřka celý film, jen mi chy­bě­lo pár drob­nos­tí, kte­ré by dokres­li­ly niter­něj­ší poci­ty, tem­něj­ší atmo­sfé­ru, nebo něja­ké ty pře­kva­pi­věj­ší tóny, kte­ré Junkie XL umí. Prostě asi měl také dost svá­za­né ruce při své tvor­bě.
Jo a ješ­tě jed­na tako­vá řeč­nic­ká otáz­ka. V celém fil­mu (kte­rý je gen­de­ro­vě vyvá­že­ný, jak jinak v dneš­ní době) jsou muži vyob­ra­ze­ní buď jako mago­ři s tou­hou po moci, nebo jako totál­ní hňu­po­vé, co nej­ra­dě­ji drží hubu a krok, a nebo jako při­slu­ho­va­či. Přisluhovači žen. Žen sil­ných, chyt­rých, vyna­lé­za­vých, nebojácných.....že by to byla sho­da náhod (scé­nář psa­ly dvě ženy)????

Na závěr samot­né hod­no­ce­ní. Opět zde máme pří­pad pro­mr­ha­né­ho poten­ci­á­lu. Nezáživný děj, málo „lóru“, nelo­gič­nos­ti, drob­né tech­nic­ké a herec­ké nedo­stat­ky. To vše má za násle­dek, že z fil­mu je opět pop­cor­no­vá zába­va, kte­rá neu­ra­zí, ale pří­liš nena­dchne. Film stál prý něja­kých 100 mili­o­nů dola­rů, což je hod­ně ale naštěs­tí ne tolik jako spous­ta jiných veli­kých AAA pro­pa­dá­ků. Takže pokud pokra­čo­vá­ní (na kte­ré se Peter Jackson tak těší) nevznik­ne, tak to asi niko­ho zají­mat nebu­de.
Smrtelné Stroje roz­hod­ně nejsou nato­če­né špat­ně, ale je to pros­tě někde nad prů­mě­rem, tak­že já dávám 6o%.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem10. srpna 2019 Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů25. května 2019 Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, jehož cílem je zničit Prsten moci a tím porazit temného pána Saurona, utlačovatele svobodných […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • Tomb Raider - Recenze - 70%14. března 2018 Tomb Raider - Recenze - 70% Mladá naivní slečna Lara Croft (Alicia Vikander) se snaží postavit v 21 letech na vlastní nohy. Chce si zařídit život podle sebe a nespoléhat na rodinné dědictví, protože by to znamenalo […]
  • RECENZE: The Umbrella Academy27. února 2019 RECENZE: The Umbrella Academy    Ještě než se nám naplno rozjede blockbusterově komiksová sezóna, svoji troškou do mlýna opět přispěl Netflix na seriálovém poli. The Umbrella Academy je komiksovou adaptací série, která […]