Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Smrt čeká všude

Smrt čeká všude

Smrt
Smrt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po tra­gic­ké smr­ti ser­žan­ta Thompsona (Guy Pearce) se vele­ní jed­not­ky ame­ric­kých pyro­tech­ni­ků v Bagdádu ují­má rot­ný William James (Jeremy Renner). Svérázný vete­rán bez­sta­rost­ně hazar­du­je se živo­tem svým i obou pod­ří­ze­ných, kte­ří se jej mar­ně sna­ží ukáz­nit. Zdá se však, že štěs­tí oprav­du pře­je odváž­ným, a počá­teč­ní nevo­le ser­žan­ta Sanborna (Anthony Mackie) i spe­ci­a­lis­ty Eldridge (Brian Geraghty) vůči nové­mu veli­te­li poma­lu ubý­vá. Trojice pro­fe­si­o­nál­ních vojá­ků postup­ně čelí nej­růz­něj­ším podo­bám smr­ti – při zne­škod­ňo­vá­ní nálo­ží v uli­cích měs­ta, během pře­stře­lek tvá­ří v tvář či v sou­bo­ji odstře­lo­va­čů upro­střed pouš­tě. Nejtěžší zkouš­kou pro mno­hé z nich je však čelit nor­mál­ní­mu kaž­do­den­ní­mu živo­tu po návra­tu domů…

Představitel hlav­ní­ho hrdi­ny, Jeremy Renner, začí­nal jako diva­del­ní herec a poz­dě­ji vymě­nil jeviš­tě za tele­viz­ní obra­zov­ku, kde pře­váž­ně hos­to­val v řadě seri­á­lů. Až po něko­li­ka letech na sebe upo­zor­nil pře­svěd­či­vým ztvár­ně­ním hlav­ní role ve sním­ku Dahmer, pod­le sku­teč­ných udá­los­tí nato­če­ném pří­bě­hu o maso­vém vra­ho­vi. Poté se obje­vil v něko­li­ka zají­ma­vých fil­mech, mimo jiné v dra­ma­tu Dvanáciletí, spor­tov­ním sním­ku Legendy z Dogtownu, wes­ter­nu Zabití Jesseho Jamese zba­běl­cem Robertem Fordem nebo horo­ru 28 týd­nů poté. Na oprav­do­vou pří­le­ži­tost si však musel počkat až do roku 2008, kdy jej Kathryn Bigelow obsa­di­la do své­ho  sním­ku Smrt čeká všu­de. Renner důvě­ru zku­še­né reži­sér­ky nezkla­mal a svou posta­vu ztvár­nil nad­mí­ru pře­svěd­či­vě – o tom konec­kon­ců svěd­čí jeho nomi­na­ce na brit­skou cenu BAFTA i ame­ric­ké­ho Oscara. Ostatní posta­vy, potaž­mo her­ci, zůstá­va­jí poně­kud v poza­dí, byť jejich výko­ny niko­ho neu­ra­zí – to se týká jak nepří­liš zná­mých před­sta­vi­te­lů dvo­ji­ce zby­lých ústřed­ních postav, tak i jejich zku­še­něj­ších ang­lic­kých kole­gů, jaký­mi Guy Pearce a Ralph Fiennes beze­spo­ru jsou, ve ved­lej­ších rolích.

Kathryn Bigelow pat­ří k nemno­ha reži­sér­kám, jež se věnu­jí spí­še „muž­ským“ žánrům – v její fil­mo­gra­fii, číta­jí­cí nece­lou desít­ku celo­ve­čer­ních sním­ků, nalez­ne­me napří­klad dra­ma Nemilovaná o motor­ká­ři naru­šu­jí­cím malo­měst­skou idy­lu, „poe­tic­ký horor“ Na pra­hu tem­not, detek­tiv­ní sci-fi Zvláštní dny, thriller Váha vody či pod­le sku­teč­ných udá­los­tí nato­če­né „ponor­ko­vé dra­ma“ K-19: Stroj na smrt. Největšího uzná­ní se však dočka­la až nyní se svým fil­mem Smrt čeká všu­de, váleč­ným dra­ma­tem ode­hrá­va­jí­cím se v sou­čas­ném Iráku, za něž obdr­že­la coby jeho reži­sér­ka a spo­lu­pro­du­cent­ka dvě ceny BAFTA, nomi­na­ci na Zlatý gló­bus za režii a má šan­ci zís­kat i dva Oscary. Snímek je nomi­no­ván cel­kem na 9 cen Akademie a šan­ci zís­kat jed­no­ho z nich má i sce­náris­ta Mark Boal. Ten se coby novi­nář sku­teč­ně stal na něja­ký čas čle­nem vojen­ské pyro­tech­nic­ké jed­not­ky a z jeho osob­ních zku­še­nos­tí celý pří­běh vychá­zí – a snad prá­vě díky tomu půso­bí tak rea­lis­tic­ky.

Filmy s podob­nou tema­ti­kou nejsou v posled­ních letech pří­liš­nou vzác­nos­tí – sta­čí při­po­me­nout Mendesova Mariňáka či Redigováno Briana De Palmy. Ukazuje se však, že pro­ble­ma­ti­ka vál­ky, jejích podob a vli­vu na všech­ny zúčast­ně­né, není ješ­tě zda­le­ka vyčer­pá­na – a nej­spíš ani nikdy nebu­de. Vždyť odmyslíme-li si kon­krét­ní pro­stře­dí, podob­né pří­běhy vzni­ka­jí a nachá­ze­jí si své divá­ky již celá dese­ti­le­tí. Přesto dodnes při­ná­ší ten­to spe­ci­fic­ký žánr ved­le sním­ků prů­měr­ných i díla nepo­chyb­né kva­li­ty – nyní k nim může­me při­řa­dit film Smrt čeká všu­de. Nejnovější opus Kathryn Bigelow při­ná­ší přes svou spí­še epi­zo­dic­kou for­mu sil­ný pří­běh, kte­rý reži­sér­ka doká­za­la ztvár­nit navý­sost rea­lis­tic­ky a při­tom po vizu­ál­ní strán­ce dosta­teč­ně při­taž­li­vě (sní­mek je ostat­ně nomi­no­ván na Oscara i za kame­ru, střih, výpra­vu a hud­bu). Když k tomu při­poč­te­me Rennerův nad­prů­měr­ný herec­ký výkon, máme tu zají­ma­vý pří­růs­tek do rodi­ny fil­mů s podob­nou tema­ti­kou a čer­né­ho koně nad­chá­ze­jí­cí­ho udí­le­ní Oscarů.

Kvalitní repre­zen­tant moder­ních sním­ků s váleč­nou tema­ti­kou – pod tak­tov­kou krás­né, ale drs­né reži­sér­ky Kathryn Bigelow vznik­lo vyvá­že­né dílo, jehož jed­not­li­vé slož­ky spo­leh­li­vě fun­gu­jí a kte­ré při své rea­lis­tič­nos­ti v akci nijak neza­os­tá­vá za holly­wo­od­ský­mi stří­leč­ka­mi...


Photo © Summit Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic1. července 2022 Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic Zas tak mě to neoslovilo. Harry Potter je jedna z mých nejoblíbenějších filmových i knižních ság vůbec, ale nějak nevidím důvod proč dělat hromadný pokec s hlavními představiteli po 20 […] Posted in Dokumenty
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,11167 s | počet dotazů: 231 | paměť: 58115 KB. | 08.08.2022 - 16:21:00