Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Smradi - Trocha melancholie neuškodí

Smradi - Trocha melancholie neuškodí

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Psychologické dra­ma jed­né oby­čej­né rodi­ny s neo­by­čej­ný­mi sta­rost­mi.
Hlavní role toho­to sním­ku při­padly na úžas­né­ho her­ce Ivana Trojana, kte­rý si zahrál otce svých tří dětí a na nemé­ně úžas­nou, ale pře­de­vším nád­her­nou ženu a hereč­ku Petru Špalkovou, coby jejich mat­ku.

Celý pří­běh se nese v jakém­si mír­ně melan­cho­lic­kém duchu a nutí člo­vě­ka zamys­let se. Zamyslet se nad v dneš­ní době tolik komen­to­va­ném pro­blé­mu. Tím pro­blé­mem je rasis­mus a vztah k lidem jiné národ­nos­ti vůbec.
Martin a Monika jsou rodi­če tří dětí, jed­no z nich , nejmlad­ší Matěj, je jejich vlast­ní, dru­hé, nej­star­ší Lukáš je ado­p­to­va­ný polo­ci­kán a pro­střed­ní František, rov­něž ado­p­to­va­ný cikán z dět­ské­ho domo­va. Všech pět spo­lu žije v doko­na­lé har­mo­nii a na prv­ní pohled se jeví jako šťast­ná a spo­ko­je­ná rodi­na. Ale celá věc má jeden háček a tím je nená­vist oko­lí k dvě­ma malým Romům, pře­de­vším k Františkovi a nepo­cho­pe­ní, proč vlast­ně Martin s Monikou tyto děti ado­p­to­va­li.

Tyto zdán­li­vě mali­cher­né sta­ros­ti donu­ti­ly rodi­nu pře­stě­ho­vat se z Prahy na malou, opuš­tě­nou ves­ni­ci, kde jak dou­fa­jí najdou klid. Ale vždyc­ky se najde někdo, kdo se vám bude za kaž­dou cenu sna­žit zne­pří­jem­nit život, ať už se pře­stě­hu­je­te kam­ko­liv. A tak i v novém mís­tě se rodi­na setká­vá s odpo­rem v podá­ní míst­ní­ho rasis­ty pana Bartáka (Zdeněk Dušek). Monika se mar­ně sna­ží vysvět­lit, proč si oba chlap­ce z ústa­vu vza­li, že tako­vé­to děti to v živo­tě nema­jí leh­ké a musí se jim pomá­hat, odmě­nou za to je vám jejich lás­ka a jejich pří­zeň. Bartákovi ale nema­jí s rodi­nou Šírových žád­né sli­to­vá­ní.
Právě tady se tepr­ve uká­že, jak doo­prav­dy sil­né je pou­to, kte­ré rodi­nu Šírových drží pohro­ma­dě, i přes všech­ny tra­ble a sta­ros­ti.

Tento film pojed­ná­vá o krát­kém časo­vém údo­bí (kte­ré by se vešlo do povíd­ky) a líčí pří­běh rodi­ny Šírových, kte­ří ado­p­to­va­li dva cikán­ské chlap­ce a pak si ješ­tě poří­di­li jed­no dítě vlast­ní. Ukazuje, že lid­ský sou­cit a tou­ha něko­mu pomá­hat ješ­tě z lidí zce­la nevy­pr­cha­la. Ukazuje ale záro­veň i dru­hou, odvrá­ce­nou tvář naší spo­leč­nos­ti, v podo­bě pana Bartáka, kte­rých, bohu­žel, cho­dí po svě­tě hod­ně, což je moc špat­ně!
Martin a Monika své tři děti milu­jí úpl­ně stej­ně, jako­by byly všech­ny jejich vlast­ní, dáva­jí všem stej­nou por­ci lás­ky a peču­jí o ně, bez ohle­du na to, jaká je jejich barva ple­ti. A děti jim jejich lás­ku zase oplá­ce­jí tou svou. Cituji Františka: „Biluju tě!“ 🙂
Dílko je to oprav­du pove­de­né, moc dob­ře vymyš­le­né a nato­če­né, zob­ra­zu­je „sku­teč­ný pří­běh, sku­teč­ných lidí, se sku­teč­ný­mi pro­blémy“, ape­lu­je na spo­leč­nost a pou­ka­zu­je na morál­ní lid­ské hod­no­ty.
Jediné, co mě oprav­du štva­lo, jsou strááááááš­ně dlou­hé pohle­dy hlav­ních postav do kame­ry. Chápu, že tím­to chtěl reži­sér vyjá­d­řit city a emo­ce, vyplý­va­jí­cí z dané situ­a­ce, ale co je moc, to je moc!

Takže dopo­ru­čím ten­to film? ROZHODNĚ ANO!!!

Hodnocení toho­to fil­mu: 4/5 (nad­prů­měr­né)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu11. dubna 2021 Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu Film vycházející ze skutečného případu prezidentské milosti, který měl být původně pouze pilotním dílem pro sérii příběhů, jež spojuje právě amnestie. Protože se však téma notně rozrostlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Po strništi bos6. září 2022 Po strništi bos Předpokládám, že znáte film stejné autorské i rodinné dvojice s názvem Obecná škola. Pokud ano, máte jako diváci na jednu stranu vyhráno, protože už předem tušíte, jakou poetiku autoři v […] Posted in Filmová klasika
  • Recenze: Šarlatán22. srpna 2020 Recenze: Šarlatán Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška (Josef Trojan/Ivan Trojan), na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech […] Posted in Filmové recenze
  • Šarlatán - Herecký koncert syna a otce Trojanových!18. srpna 2020 Šarlatán - Herecký koncert syna a otce Trojanových! Jan Mikolášek má milující rodiče, sestru a bratra. Jeho otec je zahradník a Jan mu v práci pomáhá, takže jeho budoucnost se zdá být jasná. Jeho sestra má ale zdravotní problémy s nohou a […] Posted in Filmové recenze
  • Blíží se premiéra filmu Šarlatán, který natočila slavná Agnieszka Holland.18. srpna 2020 Blíží se premiéra filmu Šarlatán, který natočila slavná Agnieszka Holland. V pondělí  17.srpna proběhla v Praze v kině Světozor novinářská projekce nového filmu Agnieszky Holland Šarlatán. Toto životopisné drama bylo inspirované skutečným příběhem Jana Mikuláška, […] Posted in Filmové premiéry
  • Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala5. března 2019 Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala Milenci a vrazi jsou filmem o tom, že každý, ať už chudý nebo bohatý, starý nebo mladý, každý touží po svém kousku štěstí a k jeho dosažení neváhá použít jakékoli prostředky. Je také […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř"16. srpna 2018 Tam kde končí "Jan Palach" pokračuje "Hořící keř" Na Václavském náměstí před Národním muzeem si 16.ledna 1969 přinese kanistry s benzínem, poleje se a posléze i zapálí mladý muž. V šedém zimním dni tak zazáří „hořící keř“, který se snaží […] Posted in Filmové recenze
  • Jako nikdy15. srpna 2018 Jako nikdy Konec léta ve filmu "JAKO NIKDY" znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů - […] Posted in Galerie
  • Jako nikdy - 67 %15. září 2013 Jako nikdy - 67 % Když se Karla (Petra Špalková) poprvé setká s Jarunou (Taťjana Medvecká), jen to mezi nimi zajiskří a zvláštní napětí trvá téměř do samého konce filmu. Není divu. Obě ženy se totiž starají […] Posted in Filmové recenze
  • Jako nikdy - Tisková konference k filmu.11. září 2013 Jako nikdy - Tisková konference k filmu. Na tiskové konferenci, která se konala po novinářské projekci dne 11.9.2013, představil  režisér Zdeněk Týc spolu s autorkou námětu a scénáře Markétou Bidlasovou, producentem Ondřejem […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,77332 s | počet dotazů: 251 | paměť: 61501 KB. | 28.11.2022 - 05:06:17