Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Smím prosit?

Smím prosit?

200503191330 smim prosit

Hned při prv­ních zábě­rech, v nichž se Richard Gere při jízdě vla­kem zadí­vá do oken tan­čír­ny a spat­ří tam půvab­nou ženu, si mno­zí divá­ci řek­nou: „Ha, to už jsem někde viděl“. Přesně tak, ame­ric­ké Smím pro­sit? je pře­dě­láv­kou Japonského zhru­ba 9 let staré­ho sním­ku na totéž téma.

Jak to tedy poja­li Američani? Hlavním hrdi­nou usta­vi­li práv­ní­ka Johna Clarka (Richard Gere). Takového nor­mál­ní­ho tať­ku, kte­rý je již něja­kou dobu šťast­ně ženat a má dvě děti. Přesto ho jeho život pří­liš neu­spo­ko­ju­je. Jak již bylo nazna­če­no, jed­nou při ces­tě domů, po kla­sic­kém všed­ním pra­cov­ním dni, zahléd­ne krás­nou ale poně­kud posmut­ně­lou dív­ku (Jennifer Lopez). Toto „setká­ní“ ho jed­no­ho dne donu­tí z vla­ku vystou­pit a zají­ma­vou dív­ku osob­ně poznat.

Tak se tedy John dostá­vá k tan­co­vá­ní. Postupně uni­ká všed­ní­mu živo­tu, pozná­vá nové přá­te­le a jejich pro­blémy. Tanec se stá­vá lékem pro všech­ny a na všech­no. Díky tan­ci se všich­ni ti, kte­ří měli na začát­ku něja­ké tra­ble, stá­va­jí šťast­něj­ší­mi a plní se jim jejich sny. Jen namát­kou: zís­ká­ní snou­ben­ky, spo­ko­je­něj­ší man­žel­ství, opě­tov­né nale­ze­ní smys­lu živo­ta, návrat k pro­fe­si­o­nál­ní­mu tan­ci...

To, co je na fil­mu zřej­mě nej­při­taž­li­věj­ší, je pro ženy stá­le stej­ně oči mhou­ří­cí Richard Gere a pro muže svůd­ná Jennifer Lopez. Jinak cel­ko­vě vza­to film nepře­kva­pí žád­ný­mi neče­ka­ný­mi zvra­ty, je spíš dost jas­né, kam to celé vlast­ně smě­řu­je a že to bude jeden vel­ký hap­py end. Myslím si, že se nic nesta­ne, pokud si počká­te, až se jed­no­ho dne dosta­ne do tele­vi­ze...

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Shall We Dance
Režie: Peter Chelsom
Scénář: Audrey Wells
V hlav­ních rolích: Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci
Délka: 106 minut

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,20763 s | počet dotazů: 225 | paměť: 52459 KB. | 16.05.2021 - 07:01:11
X