Kritiky.cz > Speciály > Smečka

Smečka

word image 1

KDYŽ CHCEŠ S VLKY BÝT, TAK JE MUSÍŠ PORAZIT

Holky, prá­vo sil­něj­ší­ho a hokej. V par­tě dneš­ních tee­nage­rů se žije pod­le záko­nů vlčí smeč­ky. Ve ško­le i v hoke­jo­vé kabi­ně, kam při­chá­zí nová­ček David. Autorita dospě­lých sem nedo­sáh­ne, pla­tí tu tvr­dá pra­vi­dla a riva­li­ta. Pokud chce někdo pře­žít, musí se pod­vo­lit – nebo se vze­přít a o svo­je mís­to bojo­vat…

Davidovi je šest­náct, má krás­nou pří­tel­ky­ni, rodi­če ho pod­po­ru­jí ve všem, do čeho se pus­tí, a vytvá­ře­jí mu pat­řič­né finanč­ní záze­mí. Právě se pře­stě­ho­val, má nastou­pit do nové­ho hoke­jo­vé­ho týmu Vlků a zabo­jo­vat o mís­to bran­kář­ské jed­nič­ky. Jenže nová­ček v pev­ně semknu­tém kolek­ti­vu, to bohu­žel nevěs­tí nic dob­ré­ho. Mohou za to Davidovy dlou­hé vla­sy, kvů­li kte­rým se ihned sta­ne ter­čem posmě­chu? Nebo fakt, že Davidův hlav­ní rival, bran­kář Miky, je tre­né­rův syn? Spirála šika­ny a vzá­jem­ných bojů se roz­tá­čí. Pro vět­ši­nu hrá­čů je to zpo­čát­ku asi jenom zába­va, ale kapi­tán Jerry tlak neu­stá­le stup­ňu­je. Někteří s tím mož­ná nesou­hla­sí, ale nikdo nic neu­dě­lá. A šika­na se z kabi­ny násled­ně pře­su­ne i na inter­net. David nezvlá­dá ško­lu, jeho krás­ná hol­ka se s ním roze­jde. Snahy rodi­čů mu pomo­ci všech­no nao­pak ješ­tě zhor­šu­jí. Podaří se Davidovi vybo­jo­vat své mís­to v týmu, ve ško­le, v živo­tě, a Vlky pora­zit?

Do čes­kých kin Smečka vstou­pí 8. říj­na. Slavnostní před­pre­mi­é­ru měl film v rám­ci hlav­ní sou­tě­že 60. Zlín Film Festivalu (4.-10. 9. 2020), kde zís­kal Zvláštní uzná­ní mezi­ná­rod­ní poro­ty za herec­ký výkon před­sta­vi­te­lům hoke­jo­vé­ho týmu Vlci „pro spo­je­ní fik­ce a rea­li­ty; pro věro­hod­nou dyna­mi­ku týmo­vé­ho výko­nu a pro pot a slzy v šat­ně“.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...