Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > Smallville - Recenze

Smallville - Recenze

Smallville - Recenze
23.11.2007

seri­a­ly

Přečteno: 558 krát

Žánr: Drama / Dobrodružný / Sci-Fi / Akční
Režie: D.J. Caruso, Rick Rosenthal, Greg Beeman…
Premiéra na DVD: 17.02.2003

Určitě kaž­dý zná posta­vu v mod­ro čer­ve­ném obleč­ku, nad­lid­ský­mi schop­nost­mi, a vel­kým čer­ve­ným S na hru­di. Ano, jde o super­ma­na, hrdi­nu z pla­ne­ty Krypton. Takto nějak by se dal cha­rak­te­ri­zo­vat jeden z nej­slav­něj­ších super­hr­di­nů, kte­rý jako mno­ho dal­ších postav pochá­zí z komi­xo­vé před­lo­hy. 
Za jeho vznik vdě­čí­me dvě­ma stu­den­tům Jerrymu Siegelhovi a Joe Shusterovi, kte­ří svůj pří­běh o supe­ma­no­vi vydá­va­li na střed­ní ško­le, jako pří­lo­hu k časo­pi­su Scien-fiction. Je to už něja­ká doba, přes­ně­ji v roce 1933. Jenže to nebyl super­man jak ho zná­me dnes, teh­dy to byl zlo­či­nec, kte­rý své schop­nos­ti zís­kal pomo­cí šíle­né­ho věd­ce. Naštěstí se tvůr­ci po roč­ním vydá­vá­ní roz­hod­li radi­kál­ně změ­nit děj, a vlast­ně i celý pří­běh. Místo zlo­čin­ce tu máme „mimo­zemš­ťa­na“, kte­rý se na zem dostal ve vesmír­né lodi po výbuchu jeho domov­ské pla­ne­ty.

Jak už to tak u komi­xů bývá, bylo vytvo­ře­no mno­ho ať už více, či méně pove­de­ných fil­mo­vých adap­ta­cí. K těm pove­de­něj­ším roz­hod­ně pat­ří seri­ál Smallville. Děj popi­su­je mla­dí a dospí­vá­ní mla­dé­ho super­ma­na .Stejně jako v komi­xu hava­ro­val v kos­mic­ké lodi malý super­man neda­le­ko měs­teč­ka Smallville.Objevila ho bezdět­ná rodi­na Kentů, kte­rá se ho uja­la a dala jmé­no Clark..V seri­á­lu je mno­ho již dří­ve zná­mých postav z komi­xu a fil­mů jako napří­klad: Lex Luthor, Lana Lang, Lois Lane. Clark se musí vyrov­nat se svý­mi schop­nost­mi a nau­čit se je správ­ně pou­ží­vat, tak jak ho to učí jeho rodi­če, tedy jen ke koná­ní dob­ra, a k pomo­ci lidem.Ale musí řešit také lid­ské pro­blémy, domá­cí povin­nos­ti, ško­lu, dospí­vá­ní a pro­ble­ma­tic­kou lás­ku. Také je vel­ký pro­blém v uta­je­ní jeho půvo­du a schop­nos­tí.

Nechybí hlav­ní zápo­rák, již už zmi­ňo­va­ný holo­hla­vý Lex Luthor, jeden z nej­bo­hat­ších a nej­moc­něj­ších lidí v Metropoli, hlav­ním měs­tě ve kte­rém se ode­hrá­vá nepo­stra­da­tel­ná část děje. Lex ale nebu­de jedi­ný nepří­tel, takřka v kaž­dém díle pro­ti Clarkovi sto­jí někdo, kdo byl zmu­to­ván kryp­to­nem, kte­rý se na zem dostal spo­lu s kos­mic­kou lodí, ve kte­ré byl Clark. Setkáme se tak napří­klad s ženou schop­nou vysá­vat lid­ský život, s teleki­ne­zi, zmra­zo­vá­ní vše­ho čeho se mutant dotkne a mno­ho dal­ších. Co to vlast­ně je kryp­to­nit? Je to radi­o­ak­tiv­ní část Clárkova zni­če­né­ho rod­né­ho svě­ta. Určitě nejen fanouš­ci super­ma­na ví, že kryp­to­nit je jedi­ná věc, kte­rá doká­že jinak takřka nesmr­tel­né­ho hrdi­nu zra­nit a to zna­me­ná, že i zabít, což hra­je důle­ži­tou roli.

Seriál se v USA začal vysí­lat v roce 2001. Momentálně se natá­čí sed­má série, kte­rá je bohu­žel ohro­že­na stáv­kou pro­du­cen­tů v Holywodu. A stej­ně jako u mno­ha dal­ších seri­á­lů (např.Lost), kte­ré se momen­tál­ně natá­čí, se uva­žu­je o zkrá­ce­ní série o celou polo­vi­nu.
Verdikt: Natahování děje a opa­ku­jí­cí se záplet­ka tro­chu kazí dojem z jinak výbor­né­ho seri­á­lu, kte­rý by si neměl nechat ujít žád­ný fan­da Supermana. Chtěl bych skon­čit tro­chu netra­dič­ně a to odka­zem na výbor­né intro ze začát­ku seri­á­lu.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.63/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.6 z 5 (hod­no­ce­no 8x)

Jiří Tvrdoň

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Václav Urbánek

24.11.2007 08:38

Redaktor

1

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,43487 s | počet dotazů: 223 | paměť: 54220 KB. | 28.01.2022 - 19:33:03