Kritiky.cz > Recenze knih > Slzy od smíchu - román o neobyčejné ženě

Slzy od smíchu - román o neobyčejné ženě

0050955135 slzy od smichu a101f0f19318 v 1

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Slzy od smí­chu, jejíž autor­kou je Alena Blanářová, kte­rou vydal Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros media. Máte rádi romá­ny od čes­kých auto­rek? Milujete Jižní Moravu? Věřte, že si román zami­lu­je­te již od prv­ní stra­ny a nebu­de­te se moci odtrh­nout, tak jako se to sta­lo mně. 

Anežka, hlav­ní posta­va kni­hy, je od malič­ka ta hod­ná hol­čič­ka, kte­rá kaž­dé­ho poslou­chá a vždy udě­lá to, co se slu­ší a pat­ří. Postupem času si pro­sa­dí prv­ní její přá­ní a to, stát se cho­va­tel­kou a ošet­řo­va­tel­kou koní. Jak dospí­vá, dal­ší z její­ho povo­lá­ní je ředi­tel­ka ban­ky, maji­tel­ka sva­teb­ní agen­tu­ry, cho­va­tel­ka vel­ké­ho ple­me­ne psů land­seer a nako­nec i mat­ka dvou dětí. Pojďte se spo­leč­ně se mnou vypra­vit na ces­tu živo­tem jed­né morav­ské hol­ky, jejíž opti­mis­tic­ký, humo­rem jis­kří­cí pří­běh vás bude bavit od začát­ku až do kon­ce. Podaří se Anežce najít to pořád­né štěs­tí, o kte­rém sní všech­ny ženy? Chcete se od prv­ní stra­ny jenom smát? Tak nevá­hej­te, pusť­te se do čte­ní.

Romány Slzy od smí­chu mně oprav­du při­vo­dil slzy. Byl nád­her­ný, napsa­ný živo­tem, opti­mis­tic­ky ladě­ný s leh­kým humo­rem. Způsob, jakým autor­ka román vyprá­ví je více než zají­ma­vý a živý. Zažijete pří­jem­nou poho­du, bola­vé bři­cho od smí­chu a úsměv na tvá­ři vám jen tak nezmi­zí. Děj kni­hy vás pohl­tí a jen tak nepus­tí. Moc jsem fan­di­la hlav­ní posta­vě, aby se jí vše v živo­tě daři­lo. Opravdu se mi líbi­lo, jak se niče­ho nebá­la a vrh­la se po hla­vě do dal­ší výzvy. Jsem na tom podo­bě, pro­to jsem se s ní čas­to zto­tož­ňo­va­la a před­sta­vi­la si, že bych se také pus­ti­la do dané výzvy, tak jako ona.

Kniha má 168 stran, je roz­dě­le­na na 22. kapi­tol a zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky všem, co se spo­leč­ně s ní na kni­ze podí­le­li. Trochu mně bylo líto, že nemá více stran, jeli­kož pří­běh veli­ce rych­le ute­kl. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je urči­tě pozi­tiv­ní a titul s rados­tí dopo­ru­čím všem, co mají rádi poho­do­vé čte­ní, chtě­jí se zasmát a pro­žít krás­ný pří­běh spo­leč­ně s autor­kou. Grafické zpra­co­vá­ní kni­hy se mně líbi­lo a dob­ře se mi čet­la.

Několik slov u autor­ce:

Alena Blanářová

Narodila se ve Valticích a vyrůs­ta­la v malé jiho­mo­rav­ské ves­nič­ce Milovice u Mikulova. Po ukon­če­ní stu­dia na obchod­ní aka­de­mii pra­co­va­la devět let v ban­ce, z  toho šest jako mana­žer­ka. Je vda­ná a má dvě děti. Při prv­ní mateř­ské dovo­le­né zalo­ži­la sva­teb­ní agen­tu­ru a zača­la se věno­vat cho­va­tel­ství psů obří­ho ple­me­ne land­seer. Při dru­hém dítě­ti se pus­ti­la do psa­ní poví­dek a na zahra­du jejich rodin­né­ho dom­ku v Mikulově při­by­ly lamy alpa­ky. Po úspě­chu v lite­rár­ních sou­tě­žích v  psa­ní poví­dek napsa­la svou prv­ní kni­hu - humo­ris­tic­ký román s auto­bi­o­gra­fic­ký­mi prv­ky s  názvem Slzy od smí­chu.

 

Autor: Alena Blanářová

Žánr: čte­ní pro ženy

Vydáno: 2019, Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 168

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-267-1704-1


Foto: Grada.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,23019 s | počet dotazů: 218 | paměť: 52021 KB. | 25.06.2021 - 00:39:07