Kritiky.cz > Recenze knih > Slyšíš, jak mluví stromy?

Slyšíš, jak mluví stromy?

84 slysis jak mluvi stromy2

Víte, jak dýcha­jí a mlu­ví stro­my? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho oby­va­te­le? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat, jak to vlast­ně v lese cho­dí a při­tom se dozvě­dět mno­ho infor­ma­cí ze živo­ta les­ních zví­řá­tek. 

Publikace je roz­dě­le­na na 12 kapi­tol. Na kon­ci kni­hy je uve­den zdroj všech foto­gra­fií, kte­ré byly pou­ži­ty v kni­ze. Každá z kapi­tol má boha­tou foto­ga­le­rii, kvíz, kte­rý vyzkou­ší, jak jste pozor­ně čet­li, i vaše zna­los­ti, ale hlav­ně nepře­ber­né množ­ství infor­ma­cí pojed­ná­va­jí­cí o lese a živo­tě v něm. Dozvíte se, jak stro­my dýcha­jí, že mají také bolá­ky jako lidé, jest­li kaž­dé zví­ře má rodi­nu, jest­li stro­my umí mlu­vit, o čem si vlast­ně ptá­ci poví­da­jí, z čeho mají stro­my strach, jak pijí, jak čis­tí vodu, jak hoří les, kolik srnek žije v lese, jak žijí srn­ky i divo­čá­ci, o tom, jak je hmyz chyt­rý, na co si v lese dát pozor, čemu se vyva­ro­vat, čím vším je náš les pro­spěš­ný, co děla­jí stro­my v noci a mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí.

Tato kni­ha je oprav­du dechbe­rou­cí a fas­ci­nu­jí­cí. Obsahuje nád­her­né foto­gra­fie, vel­mi pou­ta­vé čte­ní, i zají­ma­vé vědo­most­ní kví­zy. Každá z kapi­tol je detail­ně roz­pra­co­va­ná a infor­ma­ce ze živo­ta lesa jsou zde vyčer­pá­va­jí­cí. Možná zjis­tí­te až neu­vě­ři­tel­né věci a bude­te pře­kva­pe­ni, jak dob­ro­druž­né může být se vypra­vit do lesa a začíst se do této nád­her­né pub­li­ka­ce, kte­rou vyda­lo Nakladatelství KAZDA, pře­lo­ži­la ji Magdalena Havlová z němec­ké­ho ori­gi­ná­lu. Uvědomila jsem si, že řadu infor­ma­cí čtu popr­vé a nikdy jsem se neza­mýš­le­la nad tím, zda se stro­my bojí, jak je chyt­rý hmyz či zda jsou někte­ré stro­my radě­ji samy? Opravdu těch otá­zek bylo hod­ně a jsou někte­ré nepřed­sta­vi­tel­né, jak samo­zřej­mé je, že vůbec exis­tu­je les a při­tom se nám to zdá tak oby­čej­né, jít do lesa. Ba nao­pak, je to okouz­lu­jí­cí, fas­ci­nu­jí­cí, dob­ro­druž­né, pros­tě úžas­né. Od malič­ka jsem byla kaž­dý den v lese, jeli­kož jsem byd­le­la na kon­ci malé ves­nič­ky a do lesa jsem to měla oprav­du kou­sek. Chodili jsme na hou­by, na mali­ny, borův­ky, na šiš­ky či chras­tí na otýp­ky, hrá­li na scho­vá­va­nou, vyrá­bě­li si domeč­ky z pří­rod­nin, scho­vá­va­li se v lis­tí, pozo­ro­va­li brou­ky, hmyz a jiná les­ní zví­řát­ka. Byly to úžas­né časy a moc ráda na ně vzpo­mí­nám. Je to pro mě nos­tal­gie. V sou­čas­né době mám les spo­je­ný spí­še s vel­kou kůrov­co­vou kala­mi­tou, jeli­kož máme něko­lik hek­ta­rů lesů a musí­me tuto tragé­dii řešit. Je to oprav­du smut­ný pohled na suché stro­my a vytě­že­né dře­vo.

Autor je ochrán­ce a veli­ce zku­še­ný les­ník tělem i duší. Přináší ve své kni­ze pře­kva­pi­vé odpo­vě­di na vše­teč­né otáz­ky dětí i dospě­lých, opí­rá se o vědec­ké poznatky i své mno­ha­le­té zku­še­nos­ti. Moc ráda si pře­čtu i jeho dal­ší kni­hy, kte­ré vyda­lo Nakladatelství KAZDA. Jsou to např. Moudrost lesa, Tajná síť pří­ro­dy, Tajný život stro­mů, Můj prv­ní les a mno­ho dal­ších. Nepřekonatelná lás­ka k lesu i k jeho oby­va­te­lům napros­to číší z kaž­dé jeho stra­ny. Takže nevá­hej­te a vydej­te se na dob­ro­druž­nou ces­tu po lese. Věřte, že nebu­de­te lito­vat.

Již více než 20 let pro­vá­zí Peter rodi­ny i ško­ly lesem při růz­ných pro­gra­mech. Kniha je urče­na pro děti od 6 let a nejen pro ně a roz­hod­ně bych ji dopo­ru­či­la, jeli­kož se mě moc líbi­la.

Peter Wohlleben, roč­ník 1964, stu­do­val les­nic­tví a pra­co­val 23 let na les­ní sprá­vě spol­ko­vé země Porýní - Falc. Ze zaměst­ná­ní ode­šel, aby se mohl věno­vat eko­lo­gic­ky ori­en­to­va­né­mu les­ní­mu hos­po­dář­ství. V roce 2016 zalo­žil Lesní aka­de­mii. je čas­tým hos­tem v tele­vi­zi a svo­je vědě­ní pře­dá­vá dál ve svých kni­hách, na semi­ná­řích a při neob­vyk­lých les­ních toul­kách, jichž se rádi zúčast­ňu­jí i ti nemlad­ší.

Autor: Peter Wohlleben

Přeložila: Magdalena Havlová

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né  pro děti

Počet stran: 128

Vydáno: 2018, Nakladatelství KAZDA, Brno, 2. dotisk 1. vydá­ní 2018

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-906819-4-1


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
  • Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi18. října 2019 Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi Všechny roční období jsou krásné a bohaté na různé přírodniny, které naleznete při vašich procházkách přírodou. Celá rodina se může podílet na výrobě zajímavých a krásných dekorací, ale […]
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]
  • Když se brouček probudil - laskavé vyprávění o podzimu a silném přátelství20. listopadu 2019 Když se brouček probudil - laskavé vyprávění o podzimu a silném přátelství Víte, co dělají světlušky když prší? Chcete poznat, jak voní podzim? Jakou barvu má Brouček rád? Veronika Kratochvílová je autorkou úžasné knihy Když se brouček probudil a pokud si jí […]
  • Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů13. listopadu 2019 Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů Většina hradů a tvrzí ukrývá nějaké to tajemství, čerta, poklad, strašidlo, rytíře či draka. Vypravte se společně se mnou za dobrodružným putováním po českých a moravských hradech a […]
  • Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti2. prosince 2019 Kdopak to tu běžel? zvířecí stopy ve skutečné velikosti Víte, že se jezevčím norám říká hrad? A že liščí stopy se podobají psím? Nebo že stopy jelena mohou být od sebe vzdálené až jedenáct metrů? Nevěděli jste to? Opět se mi do rukou dostává […]
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody22. srpna 2018 Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení. Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. […]
  • Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)27. dubna 2018 Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového) Milujete les, přírodu? Dřevo a přírodní materiály? Jímavou a něžnou pokoru ke dřevu chová autor této knihy a ta prosakuje z každého slůvka. Nevěřila jsem, že se dá o stromech a dřevu […]