Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Slunečnice – hořkosladký román  o lásce, nemoci i bezmoci

Slunečnice – hořkosladký román  o lásce, nemoci i bezmoci

Sarah
Sarah

Co se vám vyba­ví, když se řek­ne „slu­neč­ni­ce?“ Mě obraz od Van Gogha. Nový román Sarah Winmanové Slunečnice je s tím­to obra­zem úzce spjat. Dora Juddová vyhra­je v tom­bo­le kopii toho­to skvě­lé­ho díla. Porodí syna Ellise. To jsme v roce 1950. Jeho žena zemře při auto­ne­ho­dě. Ellis udr­žu­je blíz­ký vztah se svým pří­te­lem Michaelem. On je homose­xu­ál. Ten nás zave­de do roku 1996. Tento román je jakousi retrospek­ti­vou do živo­ta třech lidí. Annie, Ellise a Michaela. Je pro­tkán bez­mez­nou lás­kou, nesko­na­lým přá­tel­stvím, nemo­cí AIDS, osa­mě­los­tí i smr­tí. 

Autorka detail­ně popi­su­je posled­ní stá­di­um HIV pozi­ti­vi­ty. V kni­ze najde­te úryv­ky ze sou­čas­nos­ti, ale i z minu­los­ti zmí­ně­ných postav. Každý z nich vyprá­ví část kni­hy. Je to hoř­ko­slad­ký román o lás­ce, kte­rý vám zlo­mí srd­ce.

Vrchol děje tkví v osa­mo­ce­nos­ti všech postav. Román ve mně zane­chal mno­ho nezod­po­vě­ze­ných otá­zek. Dokázala bych si před­sta­vit, že by ješ­tě pokra­čo­val.

Co bych autor­ce vytkla, tak to byly čas­té vul­ga­rismy, kte­rý­mi v kni­ze nešet­ři­la. I když se do tex­tu hodi­ly, nemám je v kni­hách ráda. Myslím si, že v médi­ích – fil­mech či seri­á­lech je vul­ga­ris­mů oprav­du mno­ho.

Velice se mě líbi­la pasáž v romá­nu o Van Goghovi a jeho obra­ze.

Román Slunečnice je roz­dě­le­na do něko­li­ka čás­tí, ve kte­rých se stří­da­jí mís­ta i vypra­vě­či.

Tento román jsem pře­čet­la za jeden den. Musela jsem ho ale po chví­li odklá­dat, pře­mýš­let a vstře­bá­vat děj, kte­rý je oprav­du kom­pli­ko­va­ný, nároč­ný a plný emo­cí. Čtenář má mnoh­dy pro­blém vní­mat sou­čas­nost a minu­lost dané posta­vy.

Pokud se roz­ho­du­ji pře­číst si něja­kou kni­hu, roz­hod­ně si vší­mám obál­ky. Obálka toho­to romá­nu mě na prv­ní pohled neza­u­ja­la. Působí laci­ně a fád­ně. Dokázala bych si před­sta­vit obraz slu­neč­nic na titul­ní strán­ce. Věřím, že by zau­jal více čte­ná­řů, či čte­ná­řek.

Určitě by mě zají­ma­ly i dal­ší romá­ny autor­ky.

Sarah Winmanová vyrost­la v Essexu a nyní žije v Londýně. Vystudovala herec­tví na Webber Douglas Academy of Dramatic Art a poté půso­bi­la jako hereč­ka v diva­dle, ve fil­mu i v tele­vi­zi. Napsala tři romány:Když byl bůh krá­lík, Rok zázra­ků a Slunečnice.


  • Autor: Sarah Winmanová
  • Žánr: román
  • Vydáno: 2018, Grada pod znač­kou Cosmopolis, Praha
  • Počet stran: 200
  • Vazba kni­hy: pev­ná, s pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-271-0765-0

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,50227 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56700 KB. | 03.07.2022 - 13:35:21