Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Slowík Josef: Speciální pedagogika - 100 %

Slowík Josef: Speciální pedagogika - 100 %

SpecPeda

PhDr. Josef Slowík, Ph. D. je spe­ci­ál­ní peda­gog, kte­rý v sou­čas­nos­ti půso­bí na Fakultě peda­go­gic­ké ZČU v Plzni.  Odborně se věnu­je pro­ble­ma­ti­ce výcho­vy, osob­nost­ní­ho roz­vo­je a soci­ál­ní inte­gra­ce lidí s han­di­ca­pem. Na „kon­tě“ má kro­mě pře­hle­do­vé učeb­ni­ce spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ky, urče­né zejmé­na pro vyso­ko­škol­ské stu­den­ty huma­nit­ních obo­rů, také pub­li­ka­ce z oblas­ti počí­ta­čo­vé lite­ra­tu­ry.
V Gradě nyní vychá­zí dru­hé aktu­a­li­zo­va­né a dopl­ně­né vydá­ní jeho Speciální peda­go­gi­ky. Poznatky v ní obsa­že­né budou pří­no­sem pro uči­te­le všech vzdě­lá­va­cích stup­ňů, stu­den­ty, ale i rodi­če, vycho­vá­va­jí­cí dítě s posti­že­ním.

Speciální peda­go­gi­ka je věd­ní dis­ci­plí­na zabý­va­jí­cí se záko­ni­tost­mi roz­vo­je, péče, výcho­vy a vzdě­lá­vá­ní lidí s něja­kým dru­hem posti­že­ní či zne­vý­hod­ně­ní, jejich soci­a­li­za­cí, a to od jejich naro­ze­ní do kon­ce živo­ta. Předmětem spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ky je zkou­má­ní pod­sta­ty a záko­ni­tos­tí výcho­vy a eduka­ce jedin­ců se spe­ci­ál­ní­mi potře­ba­mi. Cílem této věd­ní dis­ci­plí­ny je maxi­mál­ní roz­voj osob­nos­ti jedin­ce s posti­že­ním či zne­vý­hod­ně­ním a dosa­že­ní maxi­mál­ní úrov­ně jeho soci­a­li­za­ce. „Speciální peda­go­gi­ka pat­ří mezi rela­tiv­ně mla­dé obo­ry a dopo­sud si ji dokon­ce i mno­zí stu­den­ti a odbor­ní­ci v jiných huma­nit­ních vědách doká­žou při­nej­lep­ším poně­kud mlha­vě spo­jit s pro­ble­ma­ti­kou zdra­vot­ní­ho posti­že­ní a soci­ál­ní­ho zne­vý­hod­ně­ní,“ vysvět­lu­je úska­lí soci­ál­ní peda­go­gi­ky hned v úvo­du Josef Slowík, kte­rý při­zná­vá, že roz­hod­ně nemá ambi­ce postih­nout celou oblast spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ky vyčer­pá­va­jí­cím a detail­ním způ­so­bem. „Naopak, při­ná­ší opět struč­ný a pře­hled­ný nástin všech spe­ci­ál­ně­pe­da­go­gic­kých  oblas­tí, kte­rý řadě stu­den­tů posta­čí jako prvot­ní sezná­me­ní s tou­to pro­ble­ma­ti­kou, ostat­ním pak poslou­ží pro základ­ní ori­en­ta­ci a jako výcho­dis­ko pro dal­ší sys­te­ma­tic­ké stu­di­um toho­to obo­ru,“ vysvět­lu­je autor a dodá­vá, že „pokud tato kni­ha komu­ko­liv pomů­že zís­kat uce­le­ný a sro­zu­mi­tel­ný pohled na spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku, nebo dokon­ce pro­bu­dí zájem o hlub­ší vhled do před­sta­ve­né­ho obo­ru, bude tím dosta­teč­ně napl­něn její smy­sl i původ­ní záměr.“

Kniha je roz­dě­le­na do dva­nác­ti kapi­tol, kte­ré na sebe nava­zu­jí. Úvodní kapi­to­ly jsou věno­vá­ny posta­ve­ní spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ky v sys­té­mu huma­nit­ních obo­rů, posta­ve­ní člo­vě­ka s posti­že­ním ve spo­leč­nos­ti, pre­ven­ci, dia­gnos­ti­ce, tera­pii a pora­den­ství. Čtenáři se dosta­nou základ­ní infor­ma­ce o spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ce osob s posti­že­ním zra­ku, s posti­že­ním slu­chu, s naru­še­nou komu­ni­kač­ní schop­nos­tí, s těles­ným posti­že­ním a zdra­vot­ním osla­be­ním, s men­tál­ním posti­že­ním i osob s díl­čí­mi defi­ci­ty a osob s poru­cha­mi cho­vá­ní, naru­še­nou soci­ál­ní adap­ta­cí a soci­ál­ním zne­vý­hod­ně­ním a osob s kom­bi­no­va­ným posti­že­ním. Poslední, dva­nác­tá kapi­to­la je věno­vá­na spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ce osob v obdo­bí senia.

Kniha je struk­tu­ro­vá­na jako učeb­ni­ce, nalez­ne­te zde pře­hled­né tabul­ky a nákre­sy a vyu­ží­vá gra­fic­ké­ho čle­ně­ní pomo­cí ztuč­ně­ných čás­tí. Jednotlivé kapi­to­ly jsou dopl­ně­ny kazu­is­ti­kou. Například ve čtvr­té kapi­to­le nazva­né Speciální peda­go­gi­ka osob s posti­že­ním zra­ku nás kazu­is­tic­ký pří­běh sezná­mí s Ivonou: „Ivona (48) trpí vro­ze­nou těž­kou zra­ko­vou vadou, kte­rá zapří­či­ni­la její prak­tic­kou nevi­do­most už od naro­ze­ní. Podobně jako řada jiných nevi­do­mých lidí, a zejmé­na díky své­mu mimo­řád­né­mu talen­tu, se během živo­ta cíle­ně ori­en­to­va­la na hud­bu, kte­rou už dlou­hou dobu vyu­ču­je v základ­ní umě­lec­ké ško­le na malém měs­tě. Protože je Ivona oprav­du sil­nou osob­nos­tí, nesta­čí jí hud­bu pou­ze inter­pre­to­vat. Sama sklá­dá pís­ně a šan­so­ny, se kte­rý­mi také kon­cer­tu­je. Právě při těch­to kon­cer­tech je pro vel­kou část pub­li­ka zpra­vi­dla pře­kva­pu­jí­cí, jak výraz­ně je scho­pen člo­věk s tak těž­kým han­di­ca­pem obo­ha­co­vat ostat­ní a jak aktiv­ně a nezá­vis­le doká­že žít, tvo­řit a pre­zen­to­vat se v pro­stře­dí běž­né spo­leč­nos­ti.“

Každá z kapi­tol je dopl­ně­na o seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, kte­rý může zájem­cům slou­žit jako vodít­ko k dal­ší­mu stu­diu.


 • Autor: Slowík Josef
 • Formát / stran: 14×21 cm, 168 stran
 • Datum vydá­ní: 20.10.2016
 • Katalogové čís­lo: 27525
 • ISBN: 978-80-271-0095-8
 • Edice: Pedagogika
 • Kategorie: Pedagogika

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

 • Uakari, Humboldtova ztracená opice29. května 2018 Uakari, Humboldtova ztracená opice Dokumentární film o hledání neznámého druhu opice v pralese na jihu Venezuely natočil kameraman a režisér Vladimír Šimek. Sledoval biologa a ilustrátora Jan Dungela, který se vydal  na […] Posted in Filmové premiéry
 • Birdman29. února 2016 Birdman Tak dnes získal po roce znova Oscara. Nemyslím Leonarda, ale myslím režiséra (Alejandro González Iñárritu), který oscarový film vytvořil. REVENANT: Zmrtvýchvstání je oscarový film roku […] Posted in Filmové recenze
 • Vodafone jako první operátor u nás začne nabízet Netflix. V...21. srpna 2020 Vodafone jako první operátor u nás začne nabízet Netflix. V... Vodafone jako první operátor u nás začne nabízet Netflix. V praxi to bude fungovat tak, že v tomto případě peníze neušetříte, ale platba za Netflix bude v měsíčním vyúčtování, a tím budete […] Posted in Krátké filmové aktuality
 • Pád Třetí říše - recenze8. srpna 2005 Pád Třetí říše - recenze Není moc vídané, aby se po celém světě tak vzrušeně hovořilo o německém filmu, aniž by to v jeho názvu někdo chtěl. Pád Třetí říše to však dokázal, a tak, ještě předtím než si budeme moci […] Posted in Filmové recenze
 • Smůla7. května 2019 Smůla Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
 • FilmCz11. prosince 2012 Film CZ od 11.12.2013 i na Google+ Ode dneška je FilmCZ.info i na stránkách Google+.Přidejte si do svého sledování i tuto adresu: http://www.zk4.cz/O Posted in Články
 • Síly temna - The Covenant10. září 2007 Síly temna - The Covenant Režisér Renny Harlin má poměrně bohatou filmografii, která zahrnuje jak špičkové hity (Cliffhanger, Dlouhý polibek na dobrou noc), tak i ne zrovna oceňované snímky. V poslední době se […] Posted in Filmové recenze
 • Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach27. července 2021 Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach je americký celovečerní film z roku 1988, pátý díl série. V něm jsou zbývající hlavní hrdinové vysláni na policejní veletrh v Miami, kde má být […] Posted in Speciály
 • Boxer Mike Tyson, kterého ztvární Jamie Foxx se namísto...23. března 2021 Boxer Mike Tyson, kterého ztvární Jamie Foxx se namísto... Boxer Mike Tyson, kterého ztvární Jamie Foxx se namísto filmu dočká seriálové biografie. Produkovat budou Martin Scorsese (Vlk z Wall Street, Prokletý ostrov, Irčan) a Antoine Fuqua (Pád […] Posted in Krátké filmové aktuality
 • Duo Denis Villeneuve a Jake Gyllenhaal opět spojí spolupráci....21. října 2020 Duo Denis Villeneuve a Jake Gyllenhaal opět spojí spolupráci.... Duo Denis Villeneuve a Jake Gyllenhaal opět spojí spolupráci. Tentokrát půjde o adaptaci románu Jo Nesbøa s názvem The Son ve formě minisérie pro HBO, kterou bude produkovat Jonathan Nolan […] Posted in Krátké filmové aktuality

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,88477 s | počet dotazů: 228 | paměť: 51650 KB. | 26.10.2021 - 22:24:40