Kritiky.cz > Recenze knih > Slowík Josef: Speciální pedagogika - 100 %

Slowík Josef: Speciální pedagogika - 100 %

SpecPeda

PhDr. Josef Slowík, Ph. D. je spe­ci­ál­ní peda­gog, kte­rý v sou­čas­nos­ti půso­bí na Fakultě peda­go­gic­ké ZČU v Plzni.  Odborně se věnu­je pro­ble­ma­ti­ce výcho­vy, osob­nost­ní­ho roz­vo­je a soci­ál­ní inte­gra­ce lidí s han­di­ca­pem. Na „kon­tě“ má kro­mě pře­hle­do­vé učeb­ni­ce spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ky, urče­né zejmé­na pro vyso­ko­škol­ské stu­den­ty huma­nit­ních obo­rů, také pub­li­ka­ce z oblas­ti počí­ta­čo­vé lite­ra­tu­ry.
V Gradě nyní vychá­zí dru­hé aktu­a­li­zo­va­né a dopl­ně­né vydá­ní jeho Speciální peda­go­gi­ky. Poznatky v ní obsa­že­né budou pří­no­sem pro uči­te­le všech vzdě­lá­va­cích stup­ňů, stu­den­ty, ale i rodi­če, vycho­vá­va­jí­cí dítě s posti­že­ním.

Speciální peda­go­gi­ka je věd­ní dis­ci­plí­na zabý­va­jí­cí se záko­ni­tost­mi roz­vo­je, péče, výcho­vy a vzdě­lá­vá­ní lidí s něja­kým dru­hem posti­že­ní či zne­vý­hod­ně­ní, jejich soci­a­li­za­cí, a to od jejich naro­ze­ní do kon­ce živo­ta. Předmětem spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ky je zkou­má­ní pod­sta­ty a záko­ni­tos­tí výcho­vy a eduka­ce jedin­ců se spe­ci­ál­ní­mi potře­ba­mi. Cílem této věd­ní dis­ci­plí­ny je maxi­mál­ní roz­voj osob­nos­ti jedin­ce s posti­že­ním či zne­vý­hod­ně­ním a dosa­že­ní maxi­mál­ní úrov­ně jeho soci­a­li­za­ce. „Speciální peda­go­gi­ka pat­ří mezi rela­tiv­ně mla­dé obo­ry a dopo­sud si ji dokon­ce i mno­zí stu­den­ti a odbor­ní­ci v jiných huma­nit­ních vědách doká­žou při­nej­lep­ším poně­kud mlha­vě spo­jit s pro­ble­ma­ti­kou zdra­vot­ní­ho posti­že­ní a soci­ál­ní­ho zne­vý­hod­ně­ní,“ vysvět­lu­je úska­lí soci­ál­ní peda­go­gi­ky hned v úvo­du Josef Slowík, kte­rý při­zná­vá, že roz­hod­ně nemá ambi­ce postih­nout celou oblast spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ky vyčer­pá­va­jí­cím a detail­ním způ­so­bem. „Naopak, při­ná­ší opět struč­ný a pře­hled­ný nástin všech spe­ci­ál­ně­pe­da­go­gic­kých  oblas­tí, kte­rý řadě stu­den­tů posta­čí jako prvot­ní sezná­me­ní s tou­to pro­ble­ma­ti­kou, ostat­ním pak poslou­ží pro základ­ní ori­en­ta­ci a jako výcho­dis­ko pro dal­ší sys­te­ma­tic­ké stu­di­um toho­to obo­ru,“ vysvět­lu­je autor a dodá­vá, že „pokud tato kni­ha komu­ko­liv pomů­že zís­kat uce­le­ný a sro­zu­mi­tel­ný pohled na spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku, nebo dokon­ce pro­bu­dí zájem o hlub­ší vhled do před­sta­ve­né­ho obo­ru, bude tím dosta­teč­ně napl­něn její smy­sl i původ­ní záměr.“

Kniha je roz­dě­le­na do dva­nác­ti kapi­tol, kte­ré na sebe nava­zu­jí. Úvodní kapi­to­ly jsou věno­vá­ny posta­ve­ní spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ky v sys­té­mu huma­nit­ních obo­rů, posta­ve­ní člo­vě­ka s posti­že­ním ve spo­leč­nos­ti, pre­ven­ci, dia­gnos­ti­ce, tera­pii a pora­den­ství. Čtenáři se dosta­nou základ­ní infor­ma­ce o spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ce osob s posti­že­ním zra­ku, s posti­že­ním slu­chu, s naru­še­nou komu­ni­kač­ní schop­nos­tí, s těles­ným posti­že­ním a zdra­vot­ním osla­be­ním, s men­tál­ním posti­že­ním i osob s díl­čí­mi defi­ci­ty a osob s poru­cha­mi cho­vá­ní, naru­še­nou soci­ál­ní adap­ta­cí a soci­ál­ním zne­vý­hod­ně­ním a osob s kom­bi­no­va­ným posti­že­ním. Poslední, dva­nác­tá kapi­to­la je věno­vá­na spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ce osob v obdo­bí senia.

Kniha je struk­tu­ro­vá­na jako učeb­ni­ce, nalez­ne­te zde pře­hled­né tabul­ky a nákre­sy a vyu­ží­vá gra­fic­ké­ho čle­ně­ní pomo­cí ztuč­ně­ných čás­tí. Jednotlivé kapi­to­ly jsou dopl­ně­ny kazu­is­ti­kou. Například ve čtvr­té kapi­to­le nazva­né Speciální peda­go­gi­ka osob s posti­že­ním zra­ku nás kazu­is­tic­ký pří­běh sezná­mí s Ivonou: „Ivona (48) trpí vro­ze­nou těž­kou zra­ko­vou vadou, kte­rá zapří­či­ni­la její prak­tic­kou nevi­do­most už od naro­ze­ní. Podobně jako řada jiných nevi­do­mých lidí, a zejmé­na díky své­mu mimo­řád­né­mu talen­tu, se během živo­ta cíle­ně ori­en­to­va­la na hud­bu, kte­rou už dlou­hou dobu vyu­ču­je v základ­ní umě­lec­ké ško­le na malém měs­tě. Protože je Ivona oprav­du sil­nou osob­nos­tí, nesta­čí jí hud­bu pou­ze inter­pre­to­vat. Sama sklá­dá pís­ně a šan­so­ny, se kte­rý­mi také kon­cer­tu­je. Právě při těch­to kon­cer­tech je pro vel­kou část pub­li­ka zpra­vi­dla pře­kva­pu­jí­cí, jak výraz­ně je scho­pen člo­věk s tak těž­kým han­di­ca­pem obo­ha­co­vat ostat­ní a jak aktiv­ně a nezá­vis­le doká­že žít, tvo­řit a pre­zen­to­vat se v pro­stře­dí běž­né spo­leč­nos­ti.“

Každá z kapi­tol je dopl­ně­na o seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, kte­rý může zájem­cům slou­žit jako vodít­ko k dal­ší­mu stu­diu.


 • Autor: Slowík Josef
 • Formát / stran: 14×21 cm, 168 stran
 • Datum vydá­ní: 20.10.2016
 • Katalogové čís­lo: 27525
 • ISBN: 978-80-271-0095-8
 • Edice: Pedagogika
 • Kategorie: Pedagogika

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Slowík Josef: Speciální peda­go­gi­ka
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Krasopis – naučte se psát krásně19. února 2019 Krasopis – naučte se psát krásně Nyní píšeme na klávesnici počítače, dříve se psalo na stroji. Ještě předtím to bylo perem, které se namáčelo v kalamáři. Myslím si, že je moc důležité, jak píšeme. Dnešní uspěchaná, […]
 • První pomoc pro děti - Víš, jak provést masáž srdce? Díky této skládačce si to snadno zapamatuješ!17. června 2019 První pomoc pro děti - Víš, jak provést masáž srdce? Díky této skládačce si to snadno zapamatuješ! Frangmet vydal útlou a jednoduchou skládačku pro děti, která však může zachránit lidský život. Jde o „První pomoc pro děti“. Skládačka je určená pro děti od devíti let, pochopí ji ale už […]