Kritiky.cz > Recenze knih > Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko - hudební činnosti v logopedické prevenci

Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko - hudební činnosti v logopedické prevenci

slovo slůvko. slovíčko foto

V dneš­ní době je mno­ho dětí s logo­pe­dic­ký­mi vada­mi. Je tře­ba tomu­to téma­tu věno­vat mno­ho pozor­nos­ti. Procvičovat, zpí­vat, vyt­les­ká­vat. K tomu vám zajis­té pomů­že novin­ka vyda­va­tel­ství Portál Slovo, slův­ko, slo­víč­ko, honem poběž pís­nič­ko. 

O čem kni­ha je?

Tato pub­li­ka­ce je sou­bor akti­vit, kte­ré spo­ju­jí hudeb­ní čin­nos­ti a jazy­ko­vé hry zamě­ře­né na roz­voj slov­ní záso­by. Všechny popi­so­va­né akti­vi­ty něja­kým způ­so­bem rea­gu­jí na spe­ci­ál­ní potře­by dětí s naru­še­nou komu­ni­kač­ní schop­nos­tí nebo s odliš­ným mateř­ským jazy­kem.

V kni­ze najde­te námě­ty pro prá­ci s dět­mi v rám­ci logo­pe­dic­ké pre­ven­ce. Např. zdrob­ně­li­ny, pro­ti­kla­dy, pís­nič­ky dle roč­ní­ho obdo­bí, čís­lov­ky či oma­lo­ván­ky.

Proč bys­te si to měli pře­číst?

Pokud hle­dá­te zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi, tato kni­ha jich má nespo­čet­né množ­ství. Papírová lout­ka robo­ta Oskara „učí děti mlu­vit“ pro­střed­nic­tvím hudeb­ních čin­nos­tí.

To nej­lep­ší na této kni­ze?

Nejvíce se mě líbi­la před­lo­ha papí­ro­vé lout­ky Oskara a dále růz­né oma­lo­ván­ky, kte­ré se pojí k daným téma­tům. Na této kni­ze se mě moc líbí pro­po­je­ní s pra­xí. Není to jen suchá teo­rie, ale nalez­ne­te zde 14 zhu­deb­ně­lých jazy­ko­vých her s námě­tem, růz­né moti­va­ce k čin­nos­tem, rizi­ka i dal­ší zku­še­nos­ti s pro­ve­de­ním hry.

Zaujaly mě i návo­dy na pou­ži­tí plas­to­vých tyčí boo­mwhac­kers. Máme je v mateř­ské ško­le a dětem se moc líbí.

Co se nám nezdá­lo?

Nic zásad­ní­ho.

Pro koho je kni­ha urče­na?

Pro prá­ci s před­škol­ní­mi  dět­mi, s dět­mi s naru­še­nou komu­ni­kač­ní schop­nos­tí, či jiným mateř­ským jazy­kem.

Autor: Milena Kmentová

Ilustrace: Lucie Fričová

  • Žánr: Psychologie a peda­go­gi­ka, Šikovné děti - tvo­ře­ní, hry, styl
  • Vydáno: 2018, Portál
  • Počet stran: 64
  • Vazba kni­hy: měk­ká / bro­žo­va­ná
  • ISBN: 978-80-262-1333-8


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...