Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Slovensko 2.0 - 60 %

Slovensko 2.0 - 60 %

SK
SK

Tento film není kla­sic­kým fil­mo­vým sním­kem, ale jed­ná se o uni­kát­ní pro­jekt. Snímek tvo­ří 10 krát­kých dese­ti­mi­nu­to­vých mini­fil­mů od slo­ven­ských reži­sé­rů, z nichž někte­ří jsou zná­mi i v evrop­ském či svě­to­vém fil­mo­vém svě­te. Tvůrci jsou vel­mi roz­díl­ní a jejich díla pat­ří do roz­lič­ných žánrů.

Film Pravidlá hry od Ondreje Rudavského není jen o Slovensku, ale sna­ží se pohléd­nout na nedáv­nou minu­lost této země v šir­ších sou­vis­los­tech. Na sním­ku je zají­ma­vé to, že v něm nehra­jí běž­ní her­ci, ale jakési fik­tiv­ní oso­by, kte­ré se pro­kou­ká­va­jí 20. sto­le­tím pomo­cí fil­mů. Prostředí je pak vytvo­ře­no díky ani­ma­ci, kte­rá při­po­mí­ná Chaplinův film Moderní doba. Film dopro­vá­zí pou­ze hud­ba, tak­že pří­pad­né komen­tá­ře či sou­vis­los­ti si divák musí sám domys­let.

Dalším sním­kem, kte­rý mě zau­jal, byl film od Miši Suchého Návraty (Returns). Autor se vydá­vá se svý­mi dět­mi na Slovensko za pra­ro­di­či. Chtějí se s nimi setkat a jejich pro­střed­nic­tvím se dozvě­dět více o Slovensku. Mišo natá­čí běž­né situ­a­ce, při kte­rých si stá­le více uvě­do­mu­je, že se změ­ni­li nejen jeho rodi­če, ale hlav­ně okol­ní svět a doba je jiná. Oceňuji, že se reži­sér nebál natá­čet se svou rodi­nou a v domá­cím, rodin­ném pro­stře­dí.

Líbil se mi také sní­mek Čestný občan, kte­rý nato­čil Juraj Herz. Ten při­jíž­dí do své­ho rod­né­ho měs­ta, aby obdr­žel čest­né občan­ství měs­ta Kežmarok. Při slav­nost­ní veče­ři pak násled­kem nad­měr­né­ho pití začne vyprá­vět o své minu­los­ti a uta­ho­vat si ze sebe i ostat­ních osob. Vtipné bylo, že pro Herze to byla prv­ní hlav­ní fil­mo­vá role, ve kte­ré se nebál uká­zat své kome­di­an­ství, tak­že sní­mek pak půso­bí jako mini­gro­teska.

Posledním sním­kem, kte­rý mě zau­jal herec­ký­mi výko­ny, byl Jediná zná­ma foto­gra­fia Boha reži­sé­ra Petera Krištúfka. Herecký kon­cert Emílie Vášáryové a Milany Lasici v rolích man­že­lů sla­ví­cí výro­čí byl oprav­du skvě­lý a pohla­ze­ním po duši. Oceňuji, že tito her­ci jsou ochot­ni si zahrát i v krát­kých sním­cích, kde mohou uká­zat své herec­ké umě­ní.

Ostatní fil­my, Pohreb pre­zi­den­ta, Rupicapra, Bez vône, Pssst, Discoboj a Druhý pokus, na mě zapů­so­bi­ly méně nebo vůbec. Z dese­ti sním­ků je pět hra­ných, jeden ani­mo­va­ný, jeden expe­ri­men­tál­ní a tři hra­né doku­men­tár­ní.

Autoři pro­jek­tu měli za cíl uká­zat pomo­cí jed­not­li­vých sním­ků, jaké je Slovensko oči­ma dese­ti reži­sé­rů. Každý reži­sér si tak mohl vytvo­řit dílo pod­le sebe, koneč­né dílo je růz­no­ro­dé. Žádný ze sním­ků není nato­čen úpl­ně pozi­tiv­ně, vtip­né byly Jediná zná­ma foto­gra­fia Boha a Čestný občan. Zajímavé muse­lo být nato­čit Pravidlá hry, kte­ré se vytvá­ře­ly na počí­ta­či. Ostatní sním­ky pak vyzně­ly melan­cho­lic­ky, i když nikdy nekon­či­ly dras­tic­ky.

Oceňuji, že se tvůr­cům fil­mu Slovensko 2.0 poda­ři­lo dát dohro­ma­dy deset reži­sé­rů, aby spo­leč­ně vytvo­ři­li ten­to fil­mo­vý pro­jekt. Každý sní­mek je tak ori­gi­nál­ním doku­men­tem o Slovensku a jeho oby­va­te­lích. Jednotlivá díla sice vytvá­ří spo­leč­ný pro­jekt, ale i samo­stat­ně by moh­ly fun­go­vat jako krát­ké fil­mo­vé sním­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Učitelka19. července 2016 Učitelka Tisková konference filmu Učitelka 12.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Bmccn-G8BXU Posted in Videa
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […] Posted in Speciály
  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • Muž se zaječíma ušima12. srpna 2021 Muž se zaječíma ušima Muž se zaječíma ušima je komedie o spisovateli, který jednoho dne získá nečekaný dar. Podobně jako alterego z jeho povídky slyší nejen to, co lidé říkají, ale i to, o čem přemýšlejí. […] Posted in Speciály
  • Upír z Feratu - Československé béčko, kterému jsem se dlouho vyhýbal...16. května 2021 Upír z Feratu - Československé béčko, kterému jsem se dlouho vyhýbal... ..., abych nakonec zjistil, že to splňuje všechny nároky výborného béčkového filmu. Snažím se napravit svoje resty vzhledem k domácí hororové produkci, a tak muselo zákonitě dojít na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Limonádový Joe aneb Koňská opera7. října 2020 Limonádový Joe aneb Koňská opera V Trigger Whisky Saloonu, který stojí v malém městečku Stetson City kdesi na Divokém západě, se strhne rvačka. Majitel podniku Doug Badman (Rudolf Deyl ml.) uklidní rozvášněné pistolníky […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dědictví aneb Kurva se neříká3. července 2020 Dědictví aneb Kurva se neříká Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka9. února 2020 Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka Příběh vojenského veterána Martina Illése začíná příjezdem do Brna, kde chce začít novou etapu svého života. Má sice zkušenosti z boje, ale jeho plány jsou výrazně odlišné od předchozího […] Posted in TV Recenze
  • Film Veterán míří na televizní obrazovku29. ledna 2020 Film Veterán míří na televizní obrazovku V březnu minulého roku padla v Brně první klapka televizního filmu, kde hlavní roli žoldáka Martina Illése hraje slovenský herec Milan Ondrík.  Příběh člověka, který v sobě ukrývá tajemnou […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,13307 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56256 KB. | 29.05.2022 - 14:34:57