Kritiky.cz > Filmové recenze > Slovensko 2.0 - 60 %

Slovensko 2.0 - 60 %

SK

Tento film není kla­sic­kým fil­mo­vým sním­kem, ale jed­ná se o uni­kát­ní pro­jekt. Snímek tvo­ří 10 krát­kých dese­ti­mi­nu­to­vých mini­fil­mů od slo­ven­ských reži­sé­rů, z nichž někte­ří jsou zná­mi i v evrop­ském či svě­to­vém fil­mo­vém svě­te. Tvůrci jsou vel­mi roz­díl­ní a jejich díla pat­ří do roz­lič­ných žánrů.

Film Pravidlá hry od Ondreje Rudavského není jen o Slovensku, ale sna­ží se pohléd­nout na nedáv­nou minu­lost této země v šir­ších sou­vis­los­tech. Na sním­ku je zají­ma­vé to, že v něm nehra­jí běž­ní her­ci, ale jakési fik­tiv­ní oso­by, kte­ré se pro­kou­ká­va­jí 20. sto­le­tím pomo­cí fil­mů. Prostředí je pak vytvo­ře­no díky ani­ma­ci, kte­rá při­po­mí­ná Chaplinův film Moderní doba. Film dopro­vá­zí pou­ze hud­ba, tak­že pří­pad­né komen­tá­ře či sou­vis­los­ti si divák musí sám domys­let.

Dalším sním­kem, kte­rý mě zau­jal, byl film od Miši Suchého Návraty (Returns). Autor se vydá­vá se svý­mi dět­mi na Slovensko za pra­ro­di­či. Chtějí se s nimi setkat a jejich pro­střed­nic­tvím se dozvě­dět více o Slovensku. Mišo natá­čí běž­né situ­a­ce, při kte­rých si stá­le více uvě­do­mu­je, že se změ­ni­li nejen jeho rodi­če, ale hlav­ně okol­ní svět a doba je jiná. Oceňuji, že se reži­sér nebál natá­čet se svou rodi­nou a v domá­cím, rodin­ném pro­stře­dí.

Líbil se mi také sní­mek Čestný občan, kte­rý nato­čil Juraj Herz. Ten při­jíž­dí do své­ho rod­né­ho měs­ta, aby obdr­žel čest­né občan­ství měs­ta Kežmarok. Při slav­nost­ní veče­ři pak násled­kem nad­měr­né­ho pití začne vyprá­vět o své minu­los­ti a uta­ho­vat si ze sebe i ostat­ních osob. Vtipné bylo, že pro Herze to byla prv­ní hlav­ní fil­mo­vá role, ve kte­ré se nebál uká­zat své kome­di­an­ství, tak­že sní­mek pak půso­bí jako mini­gro­teska.

Posledním sním­kem, kte­rý mě zau­jal herec­ký­mi výko­ny, byl Jediná zná­ma foto­gra­fia Boha reži­sé­ra Petera Krištúfka. Herecký kon­cert Emílie Vášáryové a Milany Lasici v rolích man­že­lů sla­ví­cí výro­čí byl oprav­du skvě­lý a pohla­ze­ním po duši. Oceňuji, že tito her­ci jsou ochot­ni si zahrát i v krát­kých sním­cích, kde mohou uká­zat své herec­ké umě­ní.

Ostatní fil­my, Pohreb pre­zi­den­ta, Rupicapra, Bez vône, Pssst, Discoboj a Druhý pokus, na mě zapů­so­bi­ly méně nebo vůbec. Z dese­ti sním­ků je pět hra­ných, jeden ani­mo­va­ný, jeden expe­ri­men­tál­ní a tři hra­né doku­men­tár­ní.

Autoři pro­jek­tu měli za cíl uká­zat pomo­cí jed­not­li­vých sním­ků, jaké je Slovensko oči­ma dese­ti reži­sé­rů. Každý reži­sér si tak mohl vytvo­řit dílo pod­le sebe, koneč­né dílo je růz­no­ro­dé. Žádný ze sním­ků není nato­čen úpl­ně pozi­tiv­ně, vtip­né byly Jediná zná­ma foto­gra­fia Boha a Čestný občan. Zajímavé muse­lo být nato­čit Pravidlá hry, kte­ré se vytvá­ře­ly na počí­ta­či. Ostatní sním­ky pak vyzně­ly melan­cho­lic­ky, i když nikdy nekon­či­ly dras­tic­ky.

Oceňuji, že se tvůr­cům fil­mu Slovensko 2.0 poda­ři­lo dát dohro­ma­dy deset reži­sé­rů, aby spo­leč­ně vytvo­ři­li ten­to fil­mo­vý pro­jekt. Každý sní­mek je tak ori­gi­nál­ním doku­men­tem o Slovensku a jeho oby­va­te­lích. Jednotlivá díla sice vytvá­ří spo­leč­ný pro­jekt, ale i samo­stat­ně by moh­ly fun­go­vat jako krát­ké fil­mo­vé sním­ky.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela15. května 2019 Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je jisté, že se mnozí z nás na nové dítko jednoho z nejúspěšnějších filmařů české moderní vlny jen […]
  • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
  • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […]
  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
  • Učitelka19. července 2016 Učitelka Tisková konference filmu Učitelka 12.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Bmccn-G8BXU
  • Meruňkový ostrov - 60%21. března 2012 Meruňkový ostrov - 60% Hlavní ženskou hrdinkou je žena středního věku, která se zamiluje do staršího řidiče nákladního vozu. Náhle jejich setkávání ustane. Po nějakém čase nalezne žena v autobazaru milencovo […]
  • Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […]
  • Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE6. června 2018 Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE 1. Co Vás přesvědčilo, abyste si řekla, že do tohoto projektu půjdete? Líbil se mi scénář a témata, které v něm byly zpracovány. Tedy to, že je to film o lásce, tanci, přátelství, […]