Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Slovensko 2.0 - 60 %

Slovensko 2.0 - 60 %

SK

Tento film není kla­sic­kým fil­mo­vým sním­kem, ale jed­ná se o uni­kát­ní pro­jekt. Snímek tvo­ří 10 krát­kých dese­ti­mi­nu­to­vých mini­fil­mů od slo­ven­ských reži­sé­rů, z nichž někte­ří jsou zná­mi i v evrop­ském či svě­to­vém fil­mo­vém svě­te. Tvůrci jsou vel­mi roz­díl­ní a jejich díla pat­ří do roz­lič­ných žánrů.

Film Pravidlá hry od Ondreje Rudavského není jen o Slovensku, ale sna­ží se pohléd­nout na nedáv­nou minu­lost této země v šir­ších sou­vis­los­tech. Na sním­ku je zají­ma­vé to, že v něm nehra­jí běž­ní her­ci, ale jakési fik­tiv­ní oso­by, kte­ré se pro­kou­ká­va­jí 20. sto­le­tím pomo­cí fil­mů. Prostředí je pak vytvo­ře­no díky ani­ma­ci, kte­rá při­po­mí­ná Chaplinův film Moderní doba. Film dopro­vá­zí pou­ze hud­ba, tak­že pří­pad­né komen­tá­ře či sou­vis­los­ti si divák musí sám domys­let.

Dalším sním­kem, kte­rý mě zau­jal, byl film od Miši Suchého Návraty (Returns). Autor se vydá­vá se svý­mi dět­mi na Slovensko za pra­ro­di­či. Chtějí se s nimi setkat a jejich pro­střed­nic­tvím se dozvě­dět více o Slovensku. Mišo natá­čí běž­né situ­a­ce, při kte­rých si stá­le více uvě­do­mu­je, že se změ­ni­li nejen jeho rodi­če, ale hlav­ně okol­ní svět a doba je jiná. Oceňuji, že se reži­sér nebál natá­čet se svou rodi­nou a v domá­cím, rodin­ném pro­stře­dí.

Líbil se mi také sní­mek Čestný občan, kte­rý nato­čil Juraj Herz. Ten při­jíž­dí do své­ho rod­né­ho měs­ta, aby obdr­žel čest­né občan­ství měs­ta Kežmarok. Při slav­nost­ní veče­ři pak násled­kem nad­měr­né­ho pití začne vyprá­vět o své minu­los­ti a uta­ho­vat si ze sebe i ostat­ních osob. Vtipné bylo, že pro Herze to byla prv­ní hlav­ní fil­mo­vá role, ve kte­ré se nebál uká­zat své kome­di­an­ství, tak­že sní­mek pak půso­bí jako mini­gro­teska.

Posledním sním­kem, kte­rý mě zau­jal herec­ký­mi výko­ny, byl Jediná zná­ma foto­gra­fia Boha reži­sé­ra Petera Krištúfka. Herecký kon­cert Emílie Vášáryové a Milany Lasici v rolích man­že­lů sla­ví­cí výro­čí byl oprav­du skvě­lý a pohla­ze­ním po duši. Oceňuji, že tito her­ci jsou ochot­ni si zahrát i v krát­kých sním­cích, kde mohou uká­zat své herec­ké umě­ní.

Ostatní fil­my, Pohreb pre­zi­den­ta, Rupicapra, Bez vône, Pssst, Discoboj a Druhý pokus, na mě zapů­so­bi­ly méně nebo vůbec. Z dese­ti sním­ků je pět hra­ných, jeden ani­mo­va­ný, jeden expe­ri­men­tál­ní a tři hra­né doku­men­tár­ní.

Autoři pro­jek­tu měli za cíl uká­zat pomo­cí jed­not­li­vých sním­ků, jaké je Slovensko oči­ma dese­ti reži­sé­rů. Každý reži­sér si tak mohl vytvo­řit dílo pod­le sebe, koneč­né dílo je růz­no­ro­dé. Žádný ze sním­ků není nato­čen úpl­ně pozi­tiv­ně, vtip­né byly Jediná zná­ma foto­gra­fia Boha a Čestný občan. Zajímavé muse­lo být nato­čit Pravidlá hry, kte­ré se vytvá­ře­ly na počí­ta­či. Ostatní sním­ky pak vyzně­ly melan­cho­lic­ky, i když nikdy nekon­či­ly dras­tic­ky.

Oceňuji, že se tvůr­cům fil­mu Slovensko 2.0 poda­ři­lo dát dohro­ma­dy deset reži­sé­rů, aby spo­leč­ně vytvo­ři­li ten­to fil­mo­vý pro­jekt. Každý sní­mek je tak ori­gi­nál­ním doku­men­tem o Slovensku a jeho oby­va­te­lích. Jednotlivá díla sice vytvá­ří spo­leč­ný pro­jekt, ale i samo­stat­ně by moh­ly fun­go­vat jako krát­ké fil­mo­vé sním­ky.

  • Učitelka19. července 2016 Učitelka Tisková konference filmu Učitelka 12.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Bmccn-G8BXU Posted in Videa
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […] Posted in Speciály
  • Limonádový Joe aneb Koňská opera7. října 2020 Limonádový Joe aneb Koňská opera V Trigger Whisky Saloonu, který stojí v malém městečku Stetson City kdesi na Divokém západě, se strhne rvačka. Majitel podniku Doug Badman (Rudolf Deyl ml.) uklidní rozvášněné pistolníky […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dědictví aneb Kurva se neříká3. července 2020 Dědictví aneb Kurva se neříká Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka9. února 2020 Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka Příběh vojenského veterána Martina Illése začíná příjezdem do Brna, kde chce začít novou etapu svého života. Má sice zkušenosti z boje, ale jeho plány jsou výrazně odlišné od předchozího […] Posted in TV Recenze
  • Film Veterán míří na televizní obrazovku29. ledna 2020 Film Veterán míří na televizní obrazovku V březnu minulého roku padla v Brně první klapka televizního filmu, kde hlavní roli žoldáka Martina Illése hraje slovenský herec Milan Ondrík.  Příběh člověka, který v sobě ukrývá tajemnou […] Posted in Filmové premiéry
  • Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný!17. listopadu 2019 Bez vědomí - (1. a 2. díl) - návrat Marie do ČSSR není až tak snadný! První dva díly seriálu Bez vědomí šly dnes na HBO, tak trocha recenze neuškodí. Ivan Zachariáš patři mezi velkou budoucnost český režisérů. Jeho krátká mini série Pustina, kterou spolu […] Posted in TV Recenze
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,07041 s | počet dotazů: 212 | paměť: 52225 KB. | 07.05.2021 - 19:28:57
X