Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro

Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro

www.obrazky.cz

Snad kaž­dý ví, že památ­ky zapsa­né na sezna­mu UNESCO nabí­zí to nej­lep­ší, co lze v dané zemi vidět. Někteří ces­to­va­te­lé se řídí prá­vě tím­to seznam. V Čechách na seznam UNESCO pat­ří např. Český Krumlov, Praha, Kroměříž apod. Nejvíce pamá­tek na sezna­mu UNESCO má v tuto chví­li Itálie, dru­hé mís­to drží Čína a tře­tí Španělsko.

Nakladatelství CPress vydá­vá kni­hu, kde se sezná­mí­te s památ­ka­mi UNESCO u našich sou­se­dů  - na Slovensku. V kni­ze najde­te pře­hled nejen kul­tur­ních pamá­tek, pří­rod­ní­ho dědic­tví, nehmot­né­ho dědic­tví, ale také výčet pamá­tek pro­za­tím zapsa­ných na před­běž­ném sezna­mu. Jsou totiž také uni­kát­ní a jedi­neč­né jako ty, co již na sezna­mu aktu­ál­ně jsou.

Nejprve najde­te seznam pamá­tek kul­tur­ní­ho a pří­rod­ní­ho dědic­tví. U kaž­dé­ho mís­ta zjis­tí­te, proč byla tato památ­ka na seznam vlast­ně zapsá­na, jak se tam dosta­ne­te a pří­pad­ně i vstup­né. Dále již násle­du­je podrob­něj­ší popis mís­ta – zají­ma­vos­ti, tro­chu his­to­rie a popis zají­ma­vých sta­veb nachá­ze­jí­cích se v daném mís­tě. Text je dopl­něn pěk­ný­mi foto­gra­fie­mi a také i v rámeč­ku najde­te dal­ší zají­ma­vos­ti.

Následuje oddíl nehmot­né­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví, kam pat­ří napří­klad fuja­ra, hud­ba z Terchové či lout­kář­ství. Opět se čte­nář dozví zají­ma­vos­ti ohled­ně dědic­tví, čím je výji­meč­né a infor­ma­ce o něm.

V posled­ní čás­ti kni­hy se nachá­zí seznam pamá­tek, kte­ré jsou zapsa­né na před­běž­ném sezna­mu a usi­lu­jí o to být sou­čás­tí ofi­ci­ál­ní­ho sezna­mu. K těm­to památ­kám pat­ří např.  Bukovské vrchy,  Košice či tře­ba Podunají.

Obsah kni­hy je tak ako­rát a zájem­cům nabí­zí sku­teč­ně mno­ho infor­ma­cí. Otázka je, zda těch infor­ma­cí není zase až pří­liš. Výhodou jsou pev­né des­ky, tak­že se Vám kni­ha jen tak nezmač­ká.

Knihu roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří chtě­jí poznat kouz­lo slo­ven­ských pamá­tek zapsa­ných na Seznam svě­to­vé­ho dědic­tví UNESCO, poskyt­ne Vám kom­plet­ní infor­ma­ce o daném mís­tě a zají­ma­vos­tech.


Počet stran: 116

Nakladatelství: Cpress

Žánr: prů­vod­ce, památ­ky

Hodnocení:  80 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství, kte­ré kni­hu poskyt­lo k recen­zi, zde.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87365 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53262 KB. | 04.12.2021 - 05:07:03